5.5. Статева культура, як передумоварепродуктивного здоров'я

магниевый скраб beletage

Статева культура - це поняття більш широке, ніж культура сексу-альних відносин. Формування гармонійних відносин між чоловіком іжінкою будується на розумінні феномена чоловіка та жінки.

Чоловік і жінка - це два різні світи, два взаємно доповнюючихпочинань ("ян" і "інь"). Обидві статі рівні.

Чоловік є виразом активного, свідомого, що дає початок, реалізуєсебе в матеріальному житті. Жінка - вираз пасивного, матеріального,сприймаючого починання. Разом узяті вони символізують інволюцій-ну та еволюційну частини одного витка життя.

Чоловік більш соціальний, конкретний, логічний, він мусить зна-ти, що і як робити, щоб відповідати за це. Жінка, як вираз матеріаль-ного, прагне до духовності, самопізнання. Вона більш ніжна, чутлива,інтуїтивна, сприйнятлива, менш соціалізована, але більш біологічна,тому що життя виходить із її лона.

Біологічні особливості чоловіка та жінки детерміновані на хро-мосомному рівні. Додатковий хромосомний матеріал в іншої хромо-соми визначає не лише ознаки статі, але і більшу життєздатність.

Внутрішньоутробне формування чоловічої статі більш складне,ніж жіночої. Хлопчиків народжується більше, але тривалість життя уних менше, що узгоджується з популяційною роллю чоловіків, які єносіями генетичного розмаїття (мільйони сперміїв в одному еякуляті).Чим швидше змінюється покоління чоловіків, тим генетично різнома-нітніша популяція.

Жінка - носій генетичної сталості, тому що кількість народженихдітей не може бути більше визначеного природою.

Разом із тим кожен чоловік і кожна жінка несуть у собі елементипротилежної статі, це визначається співвідношенням статевих гормонів,яке у свою чергу формує певний морфологічний, фізіологічний, психо-логічний і сексуальний прояв. Але буває вирівнювання розбіжності міжними, так звана фемінізація чоловіків та маскулінізація жінок.

За своїми фізіологічними особливостями чоловіки більш симпа-тотонічні, а жінки - ваготонічні із відповідними показниками гомео-стазу та прояву функцій.

Симпатотонічність, агресивність і мускульна маса чоловіків обу-мовлені значною мірою андрогенами. Андрогени посилюють синтезбілків переважно у м'язах скелета, а естрогени активують відкладанняжиру, але попереджають атеросклероз. Це має кілька наслідків.

По-перше, силові види спорту нефізіологічні для жінок, тому щопосилення розвитку м'язів вимагає більшої кількості андрогенів ізменшує утворення естрогенів.

По-друге, в минулому здоровими вважали тих жінок, які булидуже огрядними. Це свідчило про потенційну можливість до дітона-родження, тому що залежало від функціонування органів статевої си-стеми, високого рівня утворення статевих гормонів. Бажання жіноксхуднути якомога більше стало модним у наш час, але надмірність уцьому позначається на репродуктивному здоров'ї.

Психіка чоловіків і жінок має різну організацію. Чоловік - це пі-онер, творець конструкцій, а жінка йде за чоловіком, забезпечує йомутил, наповнює ці конструкції, зберігає відкрите чоловіком.

Рівновага між постійним пориванням уперед і тенденцією доутримання, глибокої переробки та засвоєння отриманого створює га-рмонію союзу чоловіка й жінки.

Жінки більш здатні до засвоєння інформації, дівчатка скоріше до-зрівають, краще навчаються, ніж хлопчики, але потім чоловіки стаютьбільш ініціативними, активними, схильними до абстрагування, здат-ними цілком віддаватись творчому процесу. Ці якості пов'язані у чо-ловіків із великою концентрацією уваги, здатністю до зосередження,агресивності.

У жінок мислення більш конкретно-образне, увага розмита. Вонибачать "усе", але "частково", інтуїтивно схоплюючи ситуацію в ціло-му. Усе це обумовлено біологічною природою жінки - вона повиннаподілити свою увагу та любов на багатьох дітей.

Жінка ніколи не забуває, що вона жінка, хоч інколи виконує чо-ловічі функції. Природа міцно тримає її у своїх обіймах, не дозволяєзабути свою біологічну роль і повністю віддатись творчій роботі. То-му творчих особистостей більше серед чоловіків.

Відомі й інші статеві психологічні відмінності. У жінок меншепросторове (об'ємне) сприйняття, гірша орієнтація на місцевості, щопов'язане, напевно, із більш повною латерилізацією мозку (поділ зафункціями правої та лівої півкуль), тому що саме лівші (люди з непо-вною латерилізацією мозку), які мають найбільш розвинуте просто-рове уявлення, є кращими архітекторами. Жінки частіше плачуть, то-му що вони мають слабше гальмування центральної нервовоїсистеми.

У чоловіків і жінок різні психологічні пріоритети та різні "хворо-бливі точки". Для чоловіків - це соціальна самореалізація і мускульнасила, для жінок - це зовнішні дані та діти. Тому ніколи не слід доко-ряти чоловікові за його соціальну невдачу, а жінці - за її зовнішність.

На схилі життя чоловіки переживають від своїх соціальних нега-раздів, втрати мускульної сили і сексуальних можливостей, а жінки -від утрати зовнішніх даних і відходу дітей від сім'ї.

Сексуальна та репродуктивна сфера у житті жінок займає значнобільше місця, ніж у чоловіків, тому тактика жінок - не завойовувати,а приваблювати. Сексуально жінка дозріває пізніше чоловіка, це по-значається і в поведінці жінки при контакті з чоловіком, вона має бі-льше ерогенних зон, тому їй потрібно більше ласки. Є певні стадіїсприйняття жінки чоловіком і навпаки. Дисгармонії психічного роз-витку нерідко є супутніми відхиленнями у сексуальності.

Для гармонізації сексуального союзу потрібно, щоб була різницяв ступені зрілості, досвіду партнерів (зрілий чоловік та молода жінка інавпаки).

Різниця в сексуальній сфері вимагає великої культури відносинчоловіка та жінки. Цьому потрібно навчатись в сім'ї, школі, а не навулиці. Слід зазначити, що європейська культура є найбіднішою іпримітивнішою в цьому відношенні, а східні цивілізації приділяли се-ксуальності набагато більше уваги, тому саме їхній набутий досвідвикористовується сучасною наукою.

Роль чоловіка та жінки в сім'ї

Щоб краще зрозуміти роль кожної статі у суспільстві, потрібновраховувати деякі аспекти.

Наша цивілізація є переважно чоловічою, тому жінка, яка хочемати в суспільстві вищий статус, змушена поводити себе як чоловік.

Жінка частіше є психологічним лідером, тобто прихованим, ачоловік - за поведінкою, тобто вона ініціює, а він - виконує.

Стреси гальмують репродуктивну функцію жінки, негативновпливають на плід, тому вагітним потрібен комфорт, віддаленість відсоціуму.

Жінка відіграє важливішу роль у створенні мікроклімату всім'ї, вихованні дітей, особливо синів (мати є вихователем сина, алевчителем доньки). Син рабині не може бути внутрішньо вільним, синдеспотичної матері має слабку волю, саме під впливом матері у синаформується ідеал жінки.

По мірі росту та розвитку дітей батьки повинні віддаляти їх відсім'ї не лише фінансово, але й територіально, особливо синів, інакшепідсвідома залежність від авторитету й енергетики матері не дозво-лить стати їм нормальними чоловіками своїх жінок.

Відношення подружжя в сім'ї будуються на основі тих ролей,які вони сприймали з дитинства: "чоловік - батько", "чоловік - чоло-вік", "чоловік - син", "жінка - мати", "жінка - жінка", "жінка - донь-ка". Кожен психотип (роль) має свою форму поведінки. Найбільш га-рмонійні союзи між 1) чоловік-батько й жінка-донька, 2) жінка-мати йчоловік-син, 3) чоловік-чоловік і жінка-жінка.

Біологічні та психологічні особливості чоловіків і жінок по-значаються на соціальному аспекті їх діяльності, тому існує поділ начоловічі й жіночі професії.

Нині сім'я переживає великі труднощі в матеріальному, духов-ному і психологічному плані. Поширюються такі явища, як громадян-ський шлюб, дуже раннє статеве дозрівання і раннє статеве життя.Усе це негативно відбивається на статевому вихованні.

Діти навчаються цінити особу в іншій людині, дивлячись перш завсе на стосунки між батьками. Статеве виховання теж потрібно почи-нати в сім'ї. Чим більше інформації дитина отримує в сім'ї, за допо-могою мистецтва, тим упевненіше вона почуватиме себе в спілкуван-ні з протилежною статтю.

Школа теж впливає на сексуальне виховання дитини, воно про-ходить у три фази.

Споглядання. Пізнання світу, розуміння статей, їх призна-чення.

Формування уявлення про статеву культуру і власну сексуа-льну належність.

Завершення формування статевої культури.

Проблеми в статевому вихованні позначаються на загальнійкультурі людини. Формуються такі негативні якості характеру, як не-рішучість, егоїзм тощо, які розглядаються як фактор ризику сексуаль-ної дисгармонії майбутнього шлюбу.

Так, надмірна прихильність сина до матері (Едипів комплекс) абодоньки до батька (комплекс Електри) не дозволять їм створити нале-жну сім'ю.

Питання грамотного регулювання народження дитини має соціа-льне, економічне, біологічне і медичне значення. Воно залежить відматеріальних умов, ставлення суспільства до сім'ї.

Найбільш негуманним шляхом попередження появи на світ дити-ни є аборт. Він не лише має матеріальні та етичні наслідки, але й піс-лядію на репродуктивне та загальне здоров'я жінки.

Тому молодій сім'ї слід знати, як планувати дітонародження, якзапобігати небажаній вагітності. Найпоширенішим протизапліднимприйомом є використання контрацептивів. Контрацепція (від contra -проти, reception - прийняття) - це спосіб запобігти вагітності.

Проблема запобігання вагітності дуже давня, їй приділяли увагу вєгипетських папірусах, китайських зошитах, працях грецьких, римсь-ких і персидських лікарів, у Біблії.

У 1564 році вперше описано презерватив, виготовлений з льонута кишок. Китайці використовували сухий гриб із шляпкою.

Усі засоби попередження вагітності поділяють на хірургічні танехірургічні.

Хірургічні методи зумовлюють непрохідність для статевих клі-тин яйцепроводів у жінок або сім'явиносних протоків у чоловіків.

До нехірургічних методів належать:

місцеве використання контрацептивних речовин та засобів,які не викликають зміни в яєчниках, але можуть зумовити запаленнята ерозії матки, її шийки, піхви, позначитись на прояві менструально-го циклу;

використання презервативів, проте систематичне їх викорис-тання позбавляє жінку чоловічих статевих гормонів, необхідних для їїпсихофізичного комфорту, а також може порушувати стан слизовоїоболонки та секреторну функцію залоз піхви;

використання гормональних препаратів, що пригнічують сек-рецію естрогенів і овуляцію. Метод може викликати порушення жи-рового обміну, підвищити зсідання крові. Ці препарати використову-ють із лікувальною метою в період клімаксу для профілактикигіперплазії залоз матки, що запобігає кровотечам, зменшує психічні тасоматичні травми;

- метод природного планування сім'ї за фазами менструально-го циклу. Найбільш сприятливими для запліднення є з 9-ї до 17-ї доби(при 28-29 добовому менструальному циклі). Додатково перевіряютьзміну температури, конституцію шийки матки, характер слизу з піхви.Цей метод отримав назву Бірмінгемського, він дуже надійний і маєдозвіл церкви.

Слід зазначити, що застосування оральних контрацептивів (пре-парат "Постінор") в 4 рази збільшують ризик розвитку серцево-судинних захворювань та смерті через них, особливо у жінок, які па-лять (у них в 7 разів ризик більший), тромбофлебіту. Є препарати, щозастосовуються парентерально, наприклад, "Норплант". Вони маютьдовготривалу дію (до 3 місяців) і небезпечні у разі схильності до роз-витку новоутворень.