6.2.2. Роль фізичної активності в розвитку перехресної адап-тації

магниевый скраб beletage

У відповідь на дію різних факторів зовнішнього середовища ор-ганізм реагує певними пристосувальними реакціями, які забезпечуютьзбереження гомеостазу, а відповідно, і життя.

Жити - означає пристосовуватись, тобто адаптуватись. В основіадаптації (від adaptatio - пристосування) лежить зміна обміну речо-вин, функції й структури органів і систем.

Деякі фактори навколишнього середовища викликають комплексоднотипних змін. Таким чином, при адаптації до певних факторів мо-жливо набути підвищеної резистентності до дії інших, наприклад,пристосування до гіпоксії збільшують витривалість до холоду, фізич-ного навантаження тощо. Це явище отримало назву підвищення не-специфічної резистентності або перехресна адаптація.

Будь-які фактори, які підвищують функціональну активність ор-ганів і систем організму, викликають схожий наслідок, а саме: вини-кає дефіцит енергетичних ресурсів (макроергів), посилюється процесфосфорилювання, мобілізуються запаси, зокрема глікогену. Така змі-на енергетичного обміну є сигналом для генетичного апарата клітин,що прискорює синтез нуклеїнових кислот та білків, більшого утво-рення мітохондрій та ферментів. Завдяки цьому збільшується синтезаАТФ, зростає об'єм клітин, вони починають розмножуватись. Усе цезабезпечує кращу адаптацію організму до дії несприятливих факторівсередовища. Таким чином, активація генетичного апарату клітин че-рез дефіцит енергії забезпечує зростання енергетичного потенціалу, аце є підгрунтям підвищення неспецифічної резистентності.

Така схожість у механізмах адаптації дозволяє організму присто-суванням до дії одного фактора стати більш стійким до дії інших фак-торів. Тому фізично треновані люди стійкіші до умов гіпоксії, змінтемператури навколишнього середовища, крововтрати, радіації, збуд-ників тощо (М.В. Зімкін, 1968).

Дія на організм стресорів завжди призводить до додаткових енер-гетичних витрат, тому важливим критерієм адаптованості є здатністьбіосистеми зберігати постійний енергетичний потенціал.

Систематичні фізичні вправи тримають високою енергетичну по-тужність мітохондрій, що забезпечує протистояння клітин факторамзовнішнього середовища, тобто стабільність "неврівноваженої (від-критої) системи - організму людини.