11.4. Вплив паління на організм людини

магниевый скраб beletage

Під час паління нікотин впливає на стан нервових центрів, якіформують відчуття задоволення у людини. Тривале паління призво-дить до нікотинізму - хронічного отруєння, яке характеризуєтьсязниженням працездатності, ураженням дихальної та серцево-судинноїсистем. Смертельна доза нікотину для людини - 1 мг на 1 кг маси ті-ла, міститься у 20 міцних цигарках, однак протягом паління нікотинпоступово надходить у кров, посилюються ознаки отруєння, спрацьо-вують захисні рефлекси - кашель, виділення слизу, нудота, які противолі людини стримують подальше накопичення у крові нікотину, алене запобігають хронічному отруєнню.

Крім нікотину, під час паління на організм негативно впливаютьй інші речовини:

чадний газ, який утворює з гемоглобіном стійку сполуку кар-боксигемоглобін, після чого зменшується здатність крові переноситикисень;

недоокислені ароматичні та вуглеводні сполуки, зокрема бен-зпірен, який є сильним канцерогеном (від cancer - рак, genes - поро-джуючий);

смоли;

важкі метали та радіоактивні речовини, які потрапляють у ро-слину із грунту, а потім під час згоряння з димом надходять у дихаль-ні шляхи і всмоктуються у кров.

При згорянні 20 г тютюну виділяється 1,2 мг ціанідів, 1,2 мг сірко-водню, 640 мг аміаку, 920 мг чадного газу, майже 1 г дьогтю, що склада-ється з різних смол. Жоден фільтр не затримує навіть половину цих ток-сичних речовин, і вони потрапляють на величезну внутрішню поверхню,де пошкоджують клітини альвеол та капілярів, а потім надходять у кров.Дим, що вдихується, має температуру +50-600С, що нагріває слизовуоболонку, але одночасно і сушить її, зменшуючи захисну функцію слизу,викликаючи додаткову його секрецію, а більша кількість слизу затримуєвиведення назовні пилу та мікроорганізмів, які потрапили в організм.

При потраплянні диму до ротової порожнини наявні у ньому ре-човини, насамперед дьоготь, відкладаються на емалі, спричинюючи їїпожовтіння, а потім і пошкодження. Вони ж подразнюють рецептори істимулюють утворення слини, яка захищає від них. Проте частинацих речовин розчиняється у слині і заковтується, негативно впливаю-чи на клітини в інших частинах шлунково-кишкового каналу.

Найбільш поширеним наслідком паління є розвинення раку легень.Схильність до цього захворювання у людей, які не палять, становить 1%,у тих, що викурюють до 10 цигарок за добу, - 8%, а відповідно 10-20 цигарок - 10%, понад 20 цигарок - 23%. Вважається, що від хвороб,пов'язаних з палінням, щороку у світі вмирає понад 2,5 млн. людей.

Наявні у тютюновому диму речовини погіршують процеси тка-нинного дихання, а від дефіциту енергії починається порушення фізі-ологічних функцій організму - виникає хронічне запалення дихаль-них шляхів (від носової порожнини до альвеол легень), склеротичніураження стінок судин та звужування судин (гіпертонія), погіршенняпам'яті, запаморочення, недокрів'я, погіршення стану імунної систе-ми, руйнування кісткової та хрящової тканини.

Паління скорочує на кілька років тривалість людського життя.

Першопричиною появи пухлини у легенях при палінні є надходжен-ня радіоактивного елемента - полонію та вуглеводню - бенозпірену.

Нікотин спочатку збуджує судинний та дихальний центри, а по-тім гальмує їх. Тому після початку паління посилюється серцебиття,звужуються периферичні судини і зростає кров'яний тиск, звужуєтьсяпросвіт бронхів, а це зменшує забезпечення киснем клітин серця танервової тканини. Дефіцит кисню зумовлює зростання рівня ліпідів тахолестерину у крові, що в подальшому спричинює серцеву недостат-ність та атеросклеротичне ураження судин. Особливо страждають су-дини ніг, тому що кровообіг сповільнюється через звуження судин, аводночас мало надходить поживних речовин та кисню до м'язів, суг-лобів, шкіри. Паління викликає ушкодження оболонок судин, що при-зводить до погіршення їх заповнення. Порушення живлення тканинвикликає запалення у судинах, у них виникають тромби, а це завер-шується некрозами (від nekros - мертвий).

Нікотин впливає на стан вегетативної нервової системи, а саме по-силює секрецію та моторику травного каналу, тому поступово виникаєзалежність роботи шлунка та кишечнику від зовнішнього надходженнянікотину. Інші речовини, що потрапляють із слиною з ротової порож-нини, викликають подразнення рецепторів, спричиняють до появи за-палення, виразкової хвороби, пухлин, жовчнокам'яної хвороби.

Звуження судин у статевих залозах під впливом паління негатив-но позначається на розмноженні та дозріванні статевих клітин як учоловіків, так і у жінок, а у вагітних викликає кисневе голодуванняплода і зумовлює ускладнення протягом внутрішньоутробного розви-тку і під час пологів. Надходження канцерогенів (ароматичних спо-лук, радіоактивних речовин) через плаценту призводить до появиспадкових захворювань, тому що змінюється послідовність нуклеїно-вих кислот, на яких зберігається інформація про всі ознаки організму.