12.1. Поняття насильницької поведінки,її ознаки та класифікація

магниевый скраб beletage

Протягом багатовікової історії у світі панував культ сили. Він бувосновою розуміння величі держави, оцінки історичної постаті, неза-лежної особистості. На цьому трималися імперії, їх могутність. Істо-рія народів здебільшого подавалась як історія війн, а створення соці-уму - через силу та насильство. Проте проблема насильства та пошукненасильницьких методів вирішення питань історично виникали і бу-дуть актуальними завжди.

Україна, незалежність якої задекларована в Конституції, прагнестати гідним членом світової спільності. Але гідність держави багатов чому залежить від того, як вона охороняє права та свободи своїхгромадян, піклується про їх здоров'я. Сьогодні насильство влади по-слабилось, але зросла "влада" насильства на вулицях наших міст і сіл.Отже, для того, щоб завоювати повагу у світі, нам необхідно навчи-тись поважати один одного у власному домі.

Поняття "насильство" та похідні від нього широко використову-ються в чинному кримінальному кодексі України.

Під насильством розуміють фізичний або психічний вплив особина іншу людину, який порушує її право на особисту недоторканність,з метою досягнення певного особистого "задоволення".

Зазначимо, що згідно зі ст.. 3 Конституції України, людина, їїжиття і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнача-ються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Насильства за метою поділяються на три групи:

некорисливі;

корисливі;

які посягають на основи національної або громадської безпеки,а також на авторитет органів державної влади і місцевого самовряду-вання.

Насильницькі некорисливі злочини (суто насильницькі) кульміна-цією мають безпосередньо насильство, вчинивши яке, злочинець вва-жає, що досяг своєї мети. Мотивами такого насильства можуть бутипомста, ревнощі, заздрість, гіпертрофований статевий інстинкт, сади-стські нахили тощо. Але завжди в основі механізму злочинної поведін-ки виявляється агресивно-зневажливе, цинічне ставлення до особи, їїжиття, фізичного, психічного і духовного здоров'я, честі і гідності.

До некорисливих насильств належать убивство, всі види тілеснихушкоджень, погроза вбивством, мордування, катування, зґвалтуваннята інші статеві домагання, хуліганство, наруга над могилою, нищення,руйнування чи псування пам'яток історії або культури, жорстоке по-водження з тваринами та деякі інші. Кримінальна відповідальність заскоєні насильства передбачена відповідними законами.

Що ж до другої і третьої групи насильств, то насильство в них єлише першим етапом досягнення особою інших цілей.

Завдають шкоди суспільній безпеці демонстрація по телебаченнюі розповсюдження відеофільмів, що пропагують насильство і секс. Цевиховує у молоді жорстокість, ненависть до людей і тварин, потяг доскоєння злочинів з елементами садизму, знущання над жертвою.

Ознаки поняття насильства:

це активна поведінка - дія. Застосувати насильство шляхомбездіяльності не можна;

дія, спрямована проти іншої особи;

примусовий вплив, який здійснюється всупереч волі потерпіло-го, з застосуванням проти нього сили;

заподіяння шкоди життю, здоров'ю, особистій свободі іншоїлюдини, заподіяння тілесних ушкоджень, мордування, побої тощо;

залякування, погроза потерпілому;

застосовується умисно і супроводжується відповідною мотива-цією, в центрі якої - ігнорування прав і свобод людини.

Насильства за їх походженням умовно класифікуються на тригрупи: побутові, дозвільні, статеві.

Побутові насильства - це діяння на ґрунті конфліктних особистихабо громадсько-побутових відносин з потерпілим.

Дозвільні насильства - це діяння, як правило, в компаніях, припроведенні вільного часу, насамперед різних видів "гуляння". Інколицей вид насильства має суто хуліганську мотивацію у вигляді п'яногозухвальства, бажання принизити оточуючих, демонстрування нехту-вання елементарними нормами моралі.

Дещо специфічними виглядають статеві насильства. Найпошире-ніше із них - зґвалтування. До таких насильств належать також фактинасильницького інцесту - зґвалтування батьками своїх дочок, синами- матерів тощо.

Структура некорисливої насильницької злочинності (за даними2000 р.) є такою: умисні вбивства - 13%, тяжкі тілесні ушкодження -19%, зґвалтування - 3%, випадки хуліганства - 65%.

До 70% вбивств учиняють особи, які не займалися суспільно ко-рисливою діяльністю. Вбивства з використанням вогнепальної зброїстановлять 5%, з використанням "холодної" зброї і підручних засобів- 40%, вбивства у стані сп'яніння - близько 60%. Жінок серед убивцьблизько 13%.

Переважна кількість некорисливих насильств має ситуативнийхарактер. Мотивами побутових насильств є ненависть, помста, рев-нощі, хуліганство тощо.

За часом більшість насильств вчиняється у вечірню пору, а такожу дні відпочинку і свят.

Останнім часом почастішали випадки групового насильства,пов'язаного з актами агресивної поведінки негативно "зарядженого"угруповання людей, найчастіше молоді. Така поведінка виявляється,зокрема, у руйнуванні обладнання в культурних і спортивних устано-вах, знущанні над людьми тощо. Інколи ця форма насильницької по-ведінки спирається на так звану "молодіжну субкультуру", що базу-ється на сприйманні "ідолів" сучасної музики, спорту, а також напостійному вживанні наркотичних речовин, алкоголю.

Велика небезпека насильницької поведінки походить також з бо-ку так званих тоталітарних сект, світового центру сатанізму, серійнихубивць-маніяків.

Отже, насилля розглянутої категорії - це некорисливі агресивнідіяння, які вчиняються на ґрунті конфліктів у сфері побутових відно-син або під час проведення дозвільного часу і мають особистісно-конфліктну, хуліганську мотивацію.

Переважна більшість осіб, що вчиняють насильства, мають низь-кий рівень освіти, культури і кваліфікації, серед них великий відсотокп'яниць, алкоголіків, наркоманів, токсикоманів.