1.7. Дефініції та понятійний апарат

магниевый скраб beletage

Кожна наука має власний понятійний апарат (глосарій) та основнідефініції або визначення (тезаурус), за допомогою яких інтерпрету-ються сучасні наукові дані.

Основна категорія валеології - індивідуальне здоров'я люди-ни, яке виходить із гармонійності та сили біоенергоінформаційноїсистеми, якою Е людина. Саме гармонійність і потужність цієї сис-теми є основою життєздатності, благополуччя індивіда з точки зоруйого фізичної, психічної і соціальної суті.

Згідно з уявленням відомого американського валеолога, теоретикамедицини Г. Сигеріста (1941), здоровою е людина, яка маЕ гармоній-ний фізіологічний і розумовий розвиток, добре адаптована до навко-лишнього фізичного й соціального середовища.... Тому здоров'я неозначаЕ відсутності хвороби: це дуже позитивне, життЕрадісне й охо-че виконання обов'язків, які життя покладаЕ на людину.

У преамбулі Статуту ВОО3 в 1948 р. записано: "здоров'я - це станповного фізичного, духовного і соціального благополуччя, а не ли-ше відсутність хвороби і фізичних дефектів". Удосконаленість функ-цій у людини може бути охарактеризована, у тому числі й кількісно, ре-зервами енергетичного, пластичного і регуляторного забезпечення. Зцієї точки зору дефініція здоров'я людини виглядає таким чином: Здо-ров'я - це цілісний динамічний стан організму, який визначаЕтьсярезервами енергетичного, пластичного і регуляторного забезпечен-ня функцій, характеризуЕться стійкістю до дії патогенних факторіві здатністю компенсувати патологічний процес, а також е основоювиконання біологічних і соціальних функцій.

Трьом рівням людини (соматичному, душевному і духовному) від-повідають і три аспекти здоров'я - соматичний, психічний і духовний.

Здоров'я може бути популяційним, або здоров'ям суспільства, таіндивідуальним.

Комплекс заходів з оптимізації народжуваності, росту та розвит-ку підростаючого покоління є формуванням здоров'я нації, суспільст-ва, а комплекс заходів із підтримки, закріплення й поновлення здо-ров'я індивіда є категорією збереження здоров'я людини. Існує кількамеханізмів, завдяки яким здійснюються ці комплекси - гомеостатич-ний, адаптивний, регенеративний та інші, які реалізуються як у здо-ровому, так і у хворому організмах.

Суспільне здоров'я характеризується системою статистичних показників:

а) відтворення (медико-демографічна характеристика);

б)         запас фізичних сил або дієздатність (показники фізичного розвитку);

в)         особливості адаптації до умов навколишнього середовища (по-казники захворюваності).

Відповідно до вимог ВООЗ, популяційне здоров'я характеризу-ється такими показниками:

Політика в галузі охорони здоров'я

виділення ресурсів на медичну допомогу на одного громадянина;

рівномірність прибутків у суспільстві;

наявність мережі охорони здоров'я;

забезпеченість лікарями;

рівень доступності здоров'я для населення.

Структурно-економічні показники:

рівень народжуваності та смертності серед населення;

валовий національний продукт та його приріст;

рівень безробіття;

житлові умови;

енергетична забезпеченість населення.

Медична освіта:

наявність медичної освіти,

доступність медичної освіти (фізична й економічна).

Охоплення населення первинною медичною освітою:

санітарна освіта;

доброякісність харчування;

доброякісність води;

охорона здоров'я матері та дитини;

планування сім'ї;

профілактичні щеплення;

забезпеченість ліками;

можливість ефективного лікування.

Показники здоров'я населення:

доля новонароджених (%) із масою менше 2,5 кг;

доля новонароджених (%) із масою (3,3-3,4 кг);

психічний розвиток дітей і підлітків;

дитяча смертність;

тривалість життя;

смертність від окремих хвороб;

захворюваність загальна та індивідуальна;

самогубство, алкоголізм, наркоманія.

Критерії індивідуального здоров'я розробляються валеологією.