12.2. Агресивність та її природа

магниевый скраб beletage

Звідкіля це пристрасне бажання нашкодити, завдати болю іншимлюдям? Які обставини провокують спалах агресії?

Як вважають учені, риси майбутнього вбивці, ґвалтівника, хулі-гана, починають формуватися у дитини вже у 5-7 років. Особливо не-безпечно, якщо молоді люди затаюють злобу на людство загалом і накожну людину окремо, у тому числі і на батьків, родичів.

Негативні норми поведінки, свої погляди ці підлітки намагаютьсяперенести до школи, училища, на виробництво, у гуртожитки, в ар-мію. У групах злочинної спрямованості вони передають свій досвід,утрачаючи залишки моралі, самостверджуються за рахунок зневагидо людського життя, через прояви насильства й глуму.

Фізична або вербальна поведінка, націлена на завдавання будь-кому шкоди, характеризується як агресивна.

Розрізняють два типи агресії: природжену та інструментальну.Джерелом природженої агресії є злість. Її єдина мета - завдати шкоди.

У разі інструментальної агресії завдання шкоди - не самоціль, азасіб для досягнення будь-якої іншої позитивної мети. Так, напри-клад, у 1990 році політичні лідери США виправдовували війну у Пер-ській затоці, розглядаючи її не як злочинницький намір повбивати100000 іракців, а як засіб звільнення Кувейту. Отже, природжену аг-ресію ми можемо назвати "гарячою", інструментальну - "холодною".Інколи важко визначити різницю між прродженою та інструменталь-ною агресією. Те, що починається з холодного розрахунку, може роз-палити ворожнечу. Наприклад, більшість убивць є ворожими, вониімпульсивні, їм притаманні неконтрольовані спалахи емоцій. Але де-які з цих убивць є "інструментальними". Із 1000 убивств з метою по-грабування, здійснених у Чикаго з 1919 року, більшість були холод-ними і з наміром.

Є три концепції стосовно причин природженої і набутої агресії:

Природжені агресивні мотиви.

Природна реакція на фрустрацію.

Як наслідок навчання.

Жан Жак Руссо покладав вину за соціальне лихо на суспільство, ане на людську природу. Томас Гоббс, Зігмунд Фрейд, Конрад Лоренцрозглядали агресивні мотиви як природжені, бо агресія є інстинктом.Але теорія агресії як інстинкту не розкриває варіацій агресивності урізних людей і в різних культурах. Проте, хоча схильність людей доагресії і не вкладається в рамки інстинкту, більшість учених вважає,що вона має біологічну природу, що це складний поведінковий ком-плекс. Так, у тварин і людей вчені встановили наявність в центральнійнервовій системі центрів, що відповідають за прояв агресивності. Пристимулюванні цих структур мозку прояви ворожості зростають. Прицьому навіть дуже покірливих тварин можна довести до люті, а самихжорстоких - приборкати.

Спадковість впливає на чутливість нервової системи до дії збуд-ників агресії. Давно відомо, що тварин багатьох видів інколи розді-ляють через їх агресивність. Був проведений експеримент: взяли зви-чайних мишей - альбіносів і розділили їх на дві групи за ознакоюагресивності/не агресивності. При повторенні цієї процедури в 26 по-коліннях було отримано один виводок невірогідно лютих мишей, аінший - виключно спокійних.

Наш темперамент, який зумовлює нашу здатність сприймати і ре-агувати на дії будь-яких чинників, передається нам спадково і зале-жить від реактивності нашої симпатичної нервової системи. Є дані,що у безстрашної імпульсивної дитини виникають порушення поведі-нки в підлітковому віці.

Чутливість нервової системи до стимулювання агресії залежить івід хімічного складу крові. Люди, що перебувають у стані алкоголь-ного сп'яніння, значно частіше проявляють агресивну поведінку. Уреальному світі під впливом алкоголю здійснюється майже половиназлочинів, пов'язаних із насильством, у тому числі і сексуальним(Roth, 1993).

Алкоголь підсилює агресивність, знижує рівень почуття відпові-дальності, а також послаблює здатність оцінювати наслідки своїх дій.Алкоголь розгальмовує і руйнує індивідуальність.

На агресивність також впливає чоловічий статевий гормон тесто-стерон. При цьому препарати, що знижують рівень тестостерону учоловіків, схильних до насильства, послаблюють їхні агресивні тен-денції. Після 25 років рівень вмісту тестостерону у крові чоловіківзнижується, а разом з цим і кількість "насильницьких" злочинів середчоловіків відповідного віку. Також серед нормальних підлітків і доро-слих чоловіків ті, у яких рівень тестостерона високий, більш схильнідо делінквентної поведінки, наркотичної залежності і агресивнихпроявів у відповідь на провокацію (Olwens, 1988).

Отже, існують вагомі біологічні, генетичні і біохімічні фактори,що сприяють прояву насильства. Але думка більшості вчених зво-диться до того, що некоректно обґрунтовувати агресивну поведінкуяк генетично закладену у людській природі.

Джон Доллард надавав велике значення фрустрації у прояві агресії.Фрустрація - це все, що перешкоджає досягненню мети. Вона підсилю-ється, коли наша цілеспрямованість має дуже сильну мотивацію, коли миочікуємо отримати задоволення, а отримуємо, брутально кажучи, дулю.

Фрустрація може викликати розлючення і емоційну готовністьреагувати агресивно. При цьому стимули, асоційовані з агресією, під-силюють агресію. Таким стимулом може стати зброя, що знаходитьсяв полі зору. Наприклад, половина всіх убивств у США була здійсненаза допомогою особистої вогнепальної зброї. Зброя не тільки провокуєагресію між агресором і його жертвою, але й створює психологічнудистанцію між ними.

Агресивну манеру поведінки людина може засвоювати, спостері-гаючи за дією оточуючих і відмічаючи наслідки цих дій. Якщо дітямне демонструвати модель агресивної поведінки дорослого, вони рідкопроявляють агресивність у грі або розмові і, не дивлячись на фруст-рацію, грають спокійно. А ті з них, хто спостерігав за агресивнимидорослими, самі проявляли елементи агресії. На основі цих та іншихспостережень А. Бандура запропонував теорію соціального навчанняагресії. Демонстрування моделей агресивної поведінки мають місце усім'ї, засобах масової інформації, соціальному середовищі.

Таким чином, агресія проявляється в двох формах: природжена іінструментальна, а її причини пояснюють три основні теорії. Теоріяагресії, що розуміється як інстинкт, найбільш часто асоціюється зіменами Зігмунда Фрейда і Конрада Лоренца, пов'язує агресивність зтакими факторами, як спадковість, біохімія крові та властивістьцентральної нервової системи. Теорія фрустрації розглядає агресив-ність як наслідок глибоких розбіжностей між рівнем потреб і рівнемреальних досягнень особи. Теорія соціального навчання розглядає аг-ресію як поведінку, набуту шляхом навчання. При цьому наявністьвигоди від прояву агресії робить її більш стійкою, Різниця в мові, зви-чаях і експресивності змушує думати, що людська поведінка, як пра-вило, соціально запрограмована, а не генетично зумовлена. Так, на-приклад, американці їдять устриць, але не слимаків. Французи їдятьслимаків, але не коників. Зулуси їдять рибу, але не свинину, а індійціїдять свинину, але не яловичину. Росіяни і українці їдять яловичину,але не гадюк. Китайці їдять гадюк, але не людей. Жителі Нової Гвінеїіз племені Жаля вважають людей делікатесом.

Таким чином, поведінка, набута шляхом навчання, може прояв-лятися в різних життєвих ситуаціях. При цьому велике значення маєпереконання, світогляд людини, її характер, темперамент.