12.4. Попередження та подолання насильства: міжнародний досвід та роль правоохоронних органів

магниевый скраб beletage

Однією з причин насильства є загальний кризовий стан держави,що, в першу чергу, позначається на сім'ї, спричиняє падіння її життє-вого рівня. Інтереси та проблеми сім'ї, забезпечення здобутку життє-во необхідних продуктів та товарів, постійні нестатки та різного родупроблеми погіршують сімейні стосунки як у психологічному, так і фі-зичному відношеннях. Соціально-економічні і політичні зміни, щовідбуваються у нашому суспільстві, виявилися надмірними і для під-ростаючого покоління. Багато молодих людей відчуває розгубленістьперед сьогоденням. Поширилися такі негативні факти, як грубість уставленні до старших, вчителів і батьків, прояви насильницької пове-дінки, безпритульність та жебрацтво.

А тому загальносоціальне насильство багато в чому залежить відефективного вирішення в країні соціальних і економічних завдань, щоповинно сприяти утвердженню загально соціальних цінностей, гуманіза-ції морального клімату, реалізації принципів соціальної справедливості.

Щоб докорінно змінити ситуацію з проявом насильства, необхід-на перш за все консолідація зусиль правоохоронних органів і насе-лення з питань профілактики та попередження цього ганебного длянашого суспільства явища.

Для подолання насильства на перше місце серед правових засобівслід поставити формування правосвідомості і правової культури гро-мадян та профілактику правового нігілізму населення України. В кра-їні вже здійснюються певні заходи в цьому напрямку - розроблена За-гальна Концепція правової політики в галузі прав людини.

Суспільство повинно бути об'єктивно та суб'єктивно підготовле-ним для втілення прав і свобод людини й громадянина. З точки зорусуб'єктивної підготовки, як і в самому утвердженні людських прав,велику роль відіграє формування нової молодої української генерації,всебічне моральне виховання, поглиблена та фундаментальна фаховапідготовка, де положення "Прав і свобод людини й громадянина" по-винно стати фундаментом професіоналізму науково-практичних кад-рів та правоохоронних органів України (Негодченко О.В., 2002).

Основоположні міжнародні документи в галузі прав людини вті-лили в собі найпрогресивніші ідеї, вироблені людством протягом ба-гатьох століть. У них закріплені головні гарантії гідного існуваннялюдини, захисту її прав і свобод. Головними серед них є: загальна де-кларація прав людини (1948), Міжнародний договір про економічні,соціальні та культурні права (1966), Європейська конвенція про за-хист прав і фундаментальних свобод людини з протоколами (1950),Документ Копенгагенської наради - конференції з людського виміруНБСЕ (1990) та інші.

Повага до прав людини є одним із пріоритетів Статуту ООН. Увступі до Статуту говориться, що ООН була створена: "...для утвер-дження віри у фундаментальні права людини, гідність та цінністьособи, у рівні права жінок та чоловіків".

Генеральна асамблея, однією з функцій якої є допомога у реалі-зації прав та фундаментальних свобод людини, прийняла Всесвітнюдекларацію прав людини, Декларацію прав дитини.

Серед закріплених у Загальній декларації прав і свобод слід від-мітити, що до громадських (особистих) прав належить право на сво-боду від катування чи жорстокого, нелюдяного, такого, що принижуєгідність, поводження і покарання.

Рівні громадянські права і обов'язки членів подружжя у стосункахміж собою, зі своїми дітьми гарантуються Конвенцією Ради Європи.особливе місце в переліку документів, що захищають права людей, за-ймає Гаазька міністерська Декларація (1997). Важливою особливістю їїє постійне наголошення на необхідності дотримання прав жінок. Поло-ження Гаазької декларації базуються на ідеях Пекінської декларації,прийнятої на IV Всесвітній Конференції зі становища жінок (1995).

Досвід роботи Міжнародного жіночого правозахисного Центру"Ла Страда - Україна" в напрямі дослідження проблеми торгівлі жін-ками, дітьми в Україні та ведення превентивної діяльності свідчить,що викорінення та попередження цього насильства можливе тількирозробкою комплексних заходів державними органами та неурядови-ми організаціями з урахуванням міжнародного досвіду.

У 1997 р. Україною ратифіковано Європейську Конвенцію протикатувань, нелюдського і такого, що принижує гідність, поводження тапокарання. Норми міжнародного права у сфері захисту прав людини єобов'язковими для всіх держав та їх органів. Кожен має право на життя,безпеку особи і незастосування до себе тортур та іншого жорстокого,нелюдського або принизливого поводження чи покарання з боку право-охоронних органів. Застосування сили співробітниками правоохорон-них органів можливо лише тоді, коли це абсолютно необхідно, з метоюохорони правопорядку. її застосування повинно відповідати правоохо-ронним цілям, збитки та ушкодження мають бути мінімальними.

Співробітники органів внутрішніх справ мають з належною сум-лінністю запобігати, розслідувати та приборкувати всі прояви насиль-ства стосовно громадян, що здійснюються посадовими або приватни-ми особами в оселі, громаді та офіційних установах.

Діти користуються правами людини, що розповсюджуються надорослих. Крім того, стосовно дітей діють такі правила:

з дітьми поводяться у спосіб, який розвиває їхнє почуття власноїгідності; прискорює їхню реінтеграцію у суспільство; повною міроювідбиває всі інтереси дитини та враховує потреби осіб їхнього віку;

дітей не можна піддавати брутальному, нелюдському або при-низливому поводженню чи покаранню, смертній карі або довічномуув'язненню;

дисципліна повинна поважати дитячу гідність, вона має плекати удитини віру у справедливість, самоповагу та повагу до прав людини.

Співробітники органів внутрішніх справ мають за будь-яких обста-вин виконувати покладені на них законом обов'язки, служити спільнотіта захищати всіх осіб від протиправних дій. Усі, хто працює в органахохорони правопорядку, мають бути фізично і психічно здоровими.

З метою підвищення ефективності протидії кримінальному наси-льству у всіх ГУ - УМВС, УВСТ створено підрозділи з розкриття ірозслідування тяжких злочинів проти особи.

Велике значення для попередження насильства має моральнийклімат у сім'ї, ставлення батьків до дітей та їх виховання. Мати вихо-вує дочку, а вчить сина, батько виховує сина, а вчить дочку, тому по-ведінка батьків, їх становлення до дітей мають надзвичайно великезначення у формуванні в свідомості дітей гуманного ставлення долюдини, добропорядності, чесності, свідомості, духовної стійкості,витримки, врівноваженого характеру.

Для трудового колективу, для сім'ї та суспільства, яке часто-густо породжує насильство, є алкоголізм, наркоманія. Алкоголь і нар-котики не тільки руйнують здоров'я людини, яка їх споживає, але івикликають соціальну деформацію особи. З цим злом необхідно вестиневпинну і саму активну боротьбу. У профілактиці насильства маєзначення і правове виховання населення України, воно повинно носи-ти системний характер, започатковуватись у дошкільних установах,школах, вузах. Дуже актуальними є статеве виховання молоді, право-ве виховання громадян у сфері сімейних стосунків як один із засобівподолання насильства.

Питання до розділу 12

Поняття насильницької поведінки та її вплив на здоров'я людини.

Ознаки поняття насильства.

Види насильств.

Агресивність та її природа. Типи агресії.

Природжені агресивні мотиви та їх механізми.

Роль фрустрації у прояві агресії.

Агресія як наслідок навчання.

Насильств у сімейних відносинах. Диктат у сім'ї та конфронтація.

Попередження та подолання насильства.

Основоположні міжнародні документи в галузі прав людини.

Роль батьків трудового колективу у профілактиці формування на-сильницької поведінки.

Список рекомендованої літератури

Агаджанян Н.А., Тел Л.З., Циркин В.И., Чеснокова С.А. Физиологиячеловека. - М.: Медицинская книга, 2003. - 528 с.

Александров А.А. Курение и здоровье // Врач. - 1998. - № 2. - С. 17-22.

АмосовН.М. Раздумья о здоровье. - М.: Физкультура и спорт, 1987. - 64 с.

Апанасенко Г.Л. О возможности количественной оценки уровня здоро-вья человека // Гигиена и санитария. - 1985. - № 6. - С. 56-58.

Апанасенко Г.Л., Попова Л.А. Медицинская валеология. - К.: Здоров'я,1998 - 242 с.

Баранов В.М. В мире оздоровительной физкультурьі. - К.: Здоровье,1991. - 133 с.

Беляев И.И. Табак - враг здоровья. - М.: Медицина, 1979. - 54 с.

Брегг П. Чудо голодания. - М.: Молодая гвардия, 1989.

Брегг П. Система оздоровления. Жизнь без лекарств. - СПб.: Золотойвек, 2000.

Брехман И.И. Валеология - наука о здоровье. - М.: Физкультура испорт, 1990. - 208 с.

Билич Г.Л., Назарова Л.В. Основи валеологии. - СПб, 2000. - 558 с.

Бирюков А.А. Освоим массаж и самомассаж // Твое здоровье. - 1989. -№ 2. - С. 17-45.

Булич З.Г. Как повисить умственную работоспособность студента. -К.: Вища школа, 1989. - 55 с.

Булич Е.Г., Муравов І.В. Валеологія. Теоретичні основи валеології. -Київ, 1997. - 224 с.

Вайнер Н. Валеология. Учебник для вузов. - М.: Флинта, 2001. - 416 с.

Валеологія - наука про здоровий спосіб життя // Інформ.-метод. збір-ник товариства "Знання" України, 1996. - Вип..1. - 320 с.

Васильев И.А., Тихомиров O.K. Змоции и мишление. - М., 1980.

Васильев В.Н. Здоровье и стресс. - М.: Знание, 1991. - 158 с.

Войтенко В.П. Здоровье здорових. Введение в санологию. - К.: Здо-ров'я, 1991. - 246 с.

Глас Д Жить до 180 лет / Пер. с англ. - М.: Физкультура и спорт, 1991. - 92 с.

Гогулан М. Попрощайтесь с болезнями. - М.: Советский спорт, 1996. - 303 с.

Горен М. Путь к здоровью и долголетию. - М.: ПТО «Селф», 1992. - 332 с.

Готвальд В., Ховальд В. Помоги себе сам. Медитация. - М., 1992.

Гріненко Т.Ф. Шлях до здоров'я. - К.: Здоров'я, 1981. - 152 с.

Грибан В.Г., Грибан М.В. Проблеми формування здорового способужиття у майбутніх юристів// Науковий вісник Юридичної академіїМВС, 2004. - №1. - С. 31-36.

Грибан В.Г. Валеологія: навчальний посібник. - К.: Центр навчальноїлітератури, 2005. - 256 с.

Гроф С. За проблемами мозга / Пер. с англ. - М.: Соцветие, 1992. - 336 с.

Дизель П.М., Мак-Кингли Раньян. Поведение человека в организации. -

М., 1993.

Игольников В.С. Здоровье без лекарств и долголетие без болезней. - К.,1991. - 111 с.

Каминский М.И. Питание. Здоровье. Двигательная активность.- К.:Наукова думка, 1990. - 273 с.

Карандашев В.Н. Как жить в условиях стресса. - СПб., 1993.

Климова В. Человек и его здоровье. - М.: Знание, 1986. - 290 с.

Книга о здоровье: Сборник / Под ред. Ю.П. Лисицина. - М.: Медицина,1988. - 509 с.

Купер А. Азробика для хорошего самочувствия. - М.: Физкультура испорт, 1987. - 178 с.

Левин Б.М. Наркомания и наркомани. - М., 1991.

Леонгарт К. Акцентрирование личности. - К., 1980.

Линдеман Х. Аутогенная тренировка. Путь к восстановлению здоровьяи работоспособности. - М., 1980.

Лисицьін Ю.П. Концепция формирования здорового образа жизни //Сб. научних трудов. - М., 1991. - С. 3-27.

Лисицьін Ю.П. Слово о здоровье. - М., 1993.

Марьясис В.В. Берегите себя от болезней. - Москва, 1992. - 112 с.

Маслоу А. Психология бития / Пер. с англ. - М.: Рефл-бук; К.: Ваклер,1997. - 304 с.

Мастер У., Джонсон В., Колодньї Р. Мастер и Джонсон о любви и сек-се: В 2-х т. - СПб.: СП «Ретув», 1991.

Минеджян Г.З. Сборник по народной медицине и нетрадиционнимспособам лечения. - М.: Багира, 1994. - 495 с.

Мурза В.П. Фізичні вправи і здоров'я. - К.: Здоров'я, 1991. - 352 с.

Негодченко О.В. Забезпечення прав і свобод людини органами внутрі-шніх справ України. - Д.: Поліграфіст, 2002. - 416 с.

Оганов Р.Г. Берегите сердце. - М.: Медицина, 1979. - 53 с.

Панкратов В.Н. Саморегуляция психического здоровья. - М.: Издате-льство института психотерапии, 2001. - 338 с.

Переш 3. Питание и здоровье /Пер. с португальского. - Алма-Ата,1991. - 143 с.

Петленко В.П. Валеология человека. - СПб., 1998.

Петрушин В.И., Петрушина Н.В. Валеология: Учебное пособие. - М.:Гардарики, 1992. - 432 с.

Рудик Б.І. Алкоголь і захворювання внутрішніх органів. - К.: Здоровье,1980. - 43 с.

Селье Г. Стресс без дистресса. - М.: Прогресс, 1982. - 124 с.

Фрейд З. Психология сексуальности. - Минск, 1993.

Фролов М.К. Исцели себя сам. - Донецк: Сталкер, 1996. - 384 с.

Фромм 3. Искусство любви. Исследование природи любви. - Минск, 1990.

Чумкков Б.Н. Валеология: Курс лекций. - М.: Педагогическое общест-во России, 2002. - 407 с.

ЗМІСТ

Від автора       3

ПОНЯТТЯ ПРО ВАЛЕОЛОГІЮ. ОБ'ЄКТ, МЕТОДТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ.

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ НАУКИ         5

Валеологія, як наука  5

Здоров'я та хвороба   9

Об'єкт валеології         13

Методологічні основи валеології     14

Основні завдання валеології            16

Початок та історія розвитку валеології        16

Дефініції та понятійний апарат        22

Спосіб життя 24

Вплив екологічних факторів на здоров'я людини  29

ЛЮДИНА ТА її ЗДОРОВ'Я З

ПОЗИЦІЇ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ         38

Людина як система, феномен людини, принципи їїорганізації, свідомість і несвідомість, біополя        38

Давні холістичні системи     43

Здоров'я та його механізми з позиції

системного підходу   46

ДІАГНОСТИКА ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗДОРОВ'Я          51

Класифікація діагностичних моделей          51

Донозологічна діагностика здоров'я зафункціональними показниками   52

Діагностика рівня здоров'я за прямими

показниками  53

Діагностика рівня здоров'я за резервамибіоенергетики     55

ВАЛЕОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ'Я 60

Поняття про психіку здоров'я, структура психіки   60

Природні особливості психіки         62

Набуті в процесі життя особливості психіки.

Учення про стрес, загальний адаптаційний синдром        65

Механізми психічного та фізіологічного стресу      67

Наслідки стресу         68

Профілактика психічного стресу

та корекція його наслідків     70

Сучасні підходи до психічного оздоровлення        71

РЕПРОДУКТИВНЕ ЗДОРОВ'Я ТА ХВОРОБИ, ЩОПЕРЕДАЮТЬСЯ СТАТЕВИМ ШЛЯХОМ          74

Фізіологія репродуктивної системи 74

Статевий цикл людини та статева поведінка        78

Загальне уявлення про репродуктивну здатність,репродуктивний потенціал     86

Фактори формування та збереженнярепродуктивного здоров'я  88

Статева культура як передумова

репродуктивного здоров'я    90

Венеричні хвороби як фактор ризикурепродуктивного здоров'я  95

ОЗДОРОВЛЕННЯ, МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ ЗДОРОВ'ЯМ

Залежність здоров'я людини від стану хребта        101

Передумови порушення функцій хребта та причинидегеративно-деструктивних процесів у ньому               102

Остеохондроз і його прояви у людини                   104

Профілактика остеохондрозу та оздоровлення хребта ...   106

Механізм оздоровчої дії фізичних вправ                  107

Працездатність, робота, стомленість, відпочинок  108

Роль фізичної активності

в розвитку перехресної адаптації     113

Фізичні вправи та фундаментальні

резерви організму      114

Фізичні вправи та імунна система   115

Фізичні вправи як засіб загартування          116

Фізичні фактори, що сприяють формуванню,

зростанню та зміцненню здоров'я людини            117

6.2.7. Техніка та методика самоконтролю

за фізичним навантаженням                        119

Методи загартовування        122

Масаж             125

6.4.1. Коротка характеристика прийомів масажу               127

7. ФУНКЦІЇ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ. ПРИНЦИПИ

ЗДОРОВОГО ХАРЧУВАННЯ         131

Їжа та характер харчування  133

Поживні речовини - білки, жири, вуглеводи         137

Вітаміни (від vita - життя)     140

Мінеральні речовини (від minera - руда)      142

Голодування, фізичні процеси під час голодування          145

Використання голодування з метою оздоровлення           147

ДИХАННЯ ТА МЕХАНІЗМИ ОЗДОРОВЛЕННЯОРГАНІЗМУ ДИХАЛЬНОЮ ГІМНАСТИКОЮ     151

Механізм газообміну між повітрям і тканинами організму 153

Регуляція дихання     155

Дихання як спосіб оздоровлення     155

Профілактика захворювань органів дихання          158

ЗАГАЛЬНЕ УЯВЛЕННЯ ПРО СЕРЦЕВО-СУДИННУСИСТЕМУ           160

Серце та його функції            160

Будова та функції судин        162

Порушення діяльності серцево-судинної

системи та їх запобігання     163

ЗДОРОВ'Я ТА ДОВГОЛІТТЯ         166

Загальне уявлення про старіння. Теорії старіння    166

Соматичне здоров'я і старіння         168

Вища нервова діяльність і психічне

здоров'я людей доходжалого і літнього віку           176

МЕДИКО-СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАРКОТИЗМУ      179

Наркоманія та її розповсюдження    184

Вплив наркотиків на фізичне та психічне здоров'ярепродуктивну функцію людини     185

Вплив алкоголю на організм людини         186

Вплив паління на організм людини            190

Заходи боротьби з наркоманією      192

12. ВИДИ ТА ФОРМИ НАСИЛЬНИЦЬКОЇ ПОВЕДІНКИ           196

Поняття насильницької поведінки,

її ознаки та класифікація        196

Агресивність та її природа    198

Насильство у сімейних відносинах, насильство

проти жінок та дітей 201

Попередження та подолання насильства:

міжнародний досвід та роль правоохоронних органів ... 204

Список рекомендованої літератури              208