1.9. Вплив екологічних факторів на здоров'я людини

магниевый скраб beletage

Людина - це біологічна істота, тому всі природні фактори та умо-ви, у яких вона живе, впливають на її здоров'я. Активна трудова дія-льність упродовж багатьох тисяч років розвинула й ускладнила взає-мозв'язок людини і природи. Лише шляхом пристосування донавколишнього середовища людина залишається жити на Землі. Сьо-годні природне середовище, в якому діє людина, змінюється швидшепорівняно з адаптивністю людини, що негативно відбивається на їїздоров'ї.

Проблеми взаємовідносин між живими істотами та умовами їх-нього життя вивчає наука екологія (від oikos - дім, житло та logos -наука). Рівновага людини з навколишнім світом - це насамперед їїкомфортне відчуття себе в ньому. Такий стан передбачає сприятливепоєднання умов життя, як природних, так і соціальних.

Покоління наших предків жили в тісному спілкуванні з приро-дою. Уклад життя та праці був синхронним із природними режимами.Кожна пора року мала притаманні тільки їй трудову налаштованість ірежим життя. Проблема здоров'я людини вирішувалась досить ефек-тивно і просто. Це пояснюється тим, що культура здоров'я складаласьв індивідуальній свідомості особистості поступово, під впливом при-родних умов життя і була важливим елементом загальної культурилюдини.

Людство своєю діяльністю почало завдавати природі відчутноїшкоди, особливо після розвитку хімії та одержання перших кислот,пороху, фарб. Чисельність населення в XV - XVII ст. становило біля500 млн. Цей період можна назвати періодом активного використаннялюдини ресурсів, взаємодії з природою. Але глобальний тиск на до-вкілля був загалом ще незначним і локальним. До втручання людинина кожній ділянці ландшафту існували динамічна рівновага і певнийбаланс речовин і, як правило, виключалась можливість ерозії та збері-галась родючість ґрунтів.

Середина XX ст. характеризується різким стрибком у розвиткунауки і техніки. Це період активного розвитку локальних і регіональ-них екологічних криз, протистояння природи та людського суспільст-ва, хижацької експлуатації всіх природних ресурсів. Цей період хара-ктеризується широкою хімізацією, виробництвом пластиків,нарощуванням гонки озброєнь, випробуванням і використанняматомної зброї(Хіросіма і Нагасакі).

Нині вся сукупність факторів діяльності людини, які негативновпливають на її здоров'я, вимагає іншого підходу до проблеми фор-мування здоров'я. Сьогодні люди живуть у режимі виробничого цик-лу, однаково в будь-яку пору року. Умови життя та праці сучасноїлюдини, безперечно, покращились, але наслідки цього далеко не од-нозначні.

Забрудненість навколишнього середовища, поряд із токсичнимиефектами, таїть у собі небезпеку генетичних змін (на потреби проми-словості спалюється 10 млрд. т. палива, у повітря потрапляє біля20 млрд. т. вуглекислого газу, 300 млн. т. чадного газу, 50 млн. т. оки-су азоту, сотні млн. т. пилу, велика кількість шкідливих та канцеро-генних речовин). Забруднення атмосфери стало великою проблемоюдля міст. Осідання викидів на крапельках води зумовлює появу дим-них туманів - смогу. Л. Батонн писав: "Станеться одне з двох, аболюди зроблять так, що у повітрі стане менше диму, або дим зробитьтак, що на Землі стане менше людей".

Надходження великої кількості окисів азоту та сірки зумовлюєпояву кислотних дощів, які забруднюють територію на великих від-станях від джерел їхнього викиду. Такі дощі знищують рослини татварин, пошкоджують людські споруди та конструкції Промисловівикиди в атмосферу фреонів зменшують товщину озонового шару на-вколо Землі, який захищає живу природу від губної дії ультрафіоле-тових променів із космосу.

Особливо негативно позначилась тяжка екологічна ситуація наздоров'ї населення нашої країни. На території нашої держави екологі-чна криза почала виявлятись ще з середини 80-х років XX ст. Самецей час умовно можна вважати початком безконтрольного періодуексплуатації природи, а отже, і її забруднення. Щорічно у природнийобіг вводилося близько 1,5 млрд. тон первинної сировини. У резуль-таті цього обсяг накопичених відходів від добувної, енергетичної, ме-талургійної та інших галузей промисловості становив близько 15млрд. тон. Це майже 300 тон на кожного громадянина України.

Конституційне право на безпечне для життя і здоров'я довкілля(право на екологічну безпеку) тісно пов'язане з правом на життя йохорону здоров'я.

Ще на першому році нашої незалежності Верховна Рада проголо-сила Україну зоною екологічного лиха. І це не безпідставно. Усе вищезгадане змусило людей переосмислити ставлення до природи, початиглибоке вивчення походження та розвитку складних взаємозв'язків іпроцесів у навколишньому середовищі, шукати шляхів гармонізаціївзаємин людського суспільства та природи. У червні 1991 ВерховноюРадою прийнято Закон України „Про охорону природного середови-ща", були створені державні органи з охорони довкілля, а Академіянаук розробила концепцію єдиної системи екологічного моніторингуУкраїни. Отже, було створено певну законодавчу, організаційну, ін-формаційну і наукову базу ля екологічного порятунку України, алещодо конкретної роботи, то вона із-за об'єктивних і суб'єктивнихпричин проводиться не належному рівні, а відтак екологічна обстано-вка не покращується, а здоров'я людей погіршується. За офіційнимиданими МОЗ України, у 2005 році загальний коефіцієнт народжува-ності становив 8,7%; загальний коефіцієнт смертності - 18,0%; серед-ня тривалість життя булла 67,6 років(чоловіки - 62,6, жінки - 73 ро-ки). У структурі смертності: хвороби серцево-судинної системи -61,3%; злоякісні новоутворення - 13,5%; отруєння і травми - 9,8%;хвороби органів дихання - 6,9%; 11,8% припадає на інші хвороби.

Екологічна ситуація потребує мобілізації всіх урядових та неуря-дових організацій, усього суспільства на вирішення існуючих про-блем. Основні шляхи для цього:

перехід до матеріало - та енергозберігаючих технологій, а в пе-рспективі до замкнутих, безвихідних циклів виробництва;

раціональне природовикористання з урахуванням особливостейокремих регіонів;

розширення природно-заповідних територій;

- екологічна освіта та виховання населення.

Вирішення проблеми здоров'я людини закладено в самій людині,у знанні та розумінні нею низки проблем, а також в умінні дотриму-ватись правил здорового способу життя.