Контрольні питання

магниевый скраб beletage

1. У чому проявляються особливості предмета дослідження та за­дачі психології праці?

2. Назвіть основні принципи психології праці.

3. Яка різниця між поняттями "діяльність" і "праця"?

4. Що таке "методологія" та "методика" в психології'?

5. Що означає поняття "наукова парадигма"?

Творче завдання

1. Назвіть наукові дисципліни, які опосередковано пов'язані з пси­хологією праці.

2. Виділіть сфери практичної та наукової діяльності, наукові дисци­пліни, з якими буде пов'язана психологія праці в майбутньому.

Конспект першоджерел

Климов Е.А. Введение в психологию труда: Учеб. пособие для вузов по спец. "Психология". - М.: МГУ, 1988. - 197 с.

Література

1. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. - СПб., 2000. - 320с.

2. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. - СПб., 2001. - 286 с.

3. Балл Г.О., Бастун М.В., Гордієнко В.І., Красильникова Г.В., Краси- льников С.Р. Психологія праці та професійної підготовки особистості: Навч. посіб. - Хмельницький: ТУП, 2001. - 330 с.

4. Бодров В.А. Психология професиональной пригодности. - М.: Ра- дикс, 2001. - 324 с.

5. Иванова Е.М. Психотехнорлогия изучения человека в трудовой де- ятельности. - М.: Наука, 1992. - 220 с.

6. Климов Е.А. Введение в психологию труда: Учеб. пособие для ву­зов по спец. "Психология". - М.: МГУ, 1988. - 197 с.

7. Леонтьев А.Н. Деятельность, Сознание, Личность. - М.: Наука, 1975. - 185 с.

8. Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблеми психо- логии. - М.: Наука, 1984. - 446 с.

9. Пряжников Н.С., Пряжникова Е.Ю. Психология труда и человечес- кого достоинства. - М.: Институт практической психологии; Воронеж: НПО МОДЗК, 2001. - 352 с.