Запам'ятайте:

магниевый скраб beletage

У доктрині X людина розглядається як гвинтик, який легко за­мінити іншим. Пересічний громадянин уникає відповідальності та ініціативи, ледачий, ненавидить роботу, надає перевагу безпеці, здатен виконувати певні професійні ролі, потребує постійного кон­тролю. Відтак, необхідно мінімізувати його соціальні контакти та конфлікти, які шкодять виробництву.

У доктрині Y робітник - людина розглядається як така, котру потрібно добре мотивувати і створювати їй оптимальні умови для ефективної праці. Праця сприймається людиною як природний процес та потреба, залучення індивіда до загальних цінностей ор­ганізації сприятиме досягненню максимального економічного ефе­кту. Відповідальність та зобов'язання працівника залежать від мо­жливості вільно приймати рішення, винагороди за працю. Най­більш значущі винагороди пов'язані із задоволенням потреб люди­ни в самовираженні та самоактуалізації.

За Z концепцією потенціал людини трактується як найважливі­ший фактор виробництва, тому завданнями кадрової служби є спри­яння та максимальне використовування активності, ініціативності, підприємницької активності людини, створювання для цього відпо­відних умов. Також необхідно підтримувати моральне стимулюван­ня праці, проявляти зацікавленість до людини як особистості, а не тільки як працівника, приділяти увагу її неформальним взаєминам.

Велику роль у зміні доктрин Х на Y і далі на Z у кадровому менеджменті відіграли гуманістична психологія та школа "людсь­ких відносин", а також ситуаційний підхід в управлінні організацій та вивчення управлінської практики Японії.