Основні цілі ергономіки:

магниевый скраб beletage

- безпека праці;

- підвищення ефективності СЛТС;

- забезпечення умов для розвитку особистості в процесі праці.

Беручи до уваги основні проблеми та цілі, можна сформулюва­ти теоретичні завдання ергономіки:

1. Розробка теоретичних основ проектування діяльності люди- ни-оператора з урахуванням особливостей технічних систем та середовища.

2. Дослідження закономірностей взаємодії людини з технічни­ми системами та навколишнім середовищем.

3. Формулювання принципів створення СЛТС та алгоритмів ді­яльності людини.

4. Формулювання та перевірка гіпотез про перспективи розвит­ку праці в СЛТС.

5. Створення методів дослідження, проектування та експлуата­ції СЛТС.

6. Розробка специфічних категорій ергономіки, що відображу­ють особливості її предмета, змісту, методів.

7. Пошук та описання факторів, що демонструють зв'язок якос­ті праці людини з ергономічними параметрами технічних систем та зовнішнього середовища.

Ергономіка органічно пов'язана з дизайном (художнє констру­ювання, моделювання), проектною діяльністю.