З М І с т

магниевый скраб beletage

ВСТУП................................................................................................................ 7

1 МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЇ

ПРАЦІ.................................................................................................................. 10

1.1. Предмет і задачі психології праці 10

1.1.1. Об' єкт, предмет, цілі та задачі психології праці 10

1.1.2. Категорії "діяльності" та "праці" в психології 12

1.1.3. Взаємозв'язки „Психології праці" з іншими дисциплінами................. 13

1.1.4. Принципи „Психології праці" 14

1.1.5. Парадигми „Психології праці" 16

1.2. Історія, стан, перспективи розвитку психології

праці.................................................................................................................... 20

1.2.1. Історія виникнення та розвитку „Психології праці" 20

1.2.2. Місце психології в системі наук про людину як

суб'єкта діяльності............................................................................................ 22

1.2.3. Тенденції розвитку суспільства, суспільного виробни­цтва та уявлень про суб'єкт праці 24

1.2.4. Психотехніка та її криза 27

1.2.5. Економічні та психологічні причини виникнення профорієнтації 27

1.3. Основні складові психології праці 32

1.3.1. Основні розділи психології праці 32

1.3.2. Психологія праці 32

1.3.3. Інженерна психологія 33

1.3.4. Ергономіка 33

1.3.5. Організаційна психологія 34

1.3.6. Професійна орієнтація та підготовка 36

1.3.7. Психологічний супровід професійної діяльності 37

1.4. Методи дослідження психології праці 44

1.4.1. Основні групи дослідницьких методів у психології

праці............................................................................................................................. 44

1.4.2. Психологічний аналіз професійної діяльності 45

1.4.3. Психологічний аналіз трудових рухів, дій, діяльності... 47

1.4.4. Ергономічні основи проектування робочих місць 49

1.4.5. Робоче місце психолога в установі 51

1.5. Трудовий пост, робоче місце та професія 59

1.5.1. Трудовий пост та його структура 59

1.5.2. Системний підхід у дослідженні предмета психології праці 61

1.5.3. Професія як система соціальних відносин.................. 62

1.6. Ергатичні функції та класифікація професій 67

1.6.1. Ергатичні функції та їх генезис........................ 67

1.6.2. Професіографія 69

1.6.3. Дослідження професій з позицій системного підходу... 71

1.6.4. Класифікація професій 72

1.6.5. Психічні регулятори праці 73

1.6.6. "Золоте правило" психології праці 75

1.7. Індивід як активний суб'єкт своєї життєдіяльності. 79

1.7.1. Людина та соціальне середовище. Розвиток технологій професійної діяльності та життєдіяльності індиві­да 79

1.7.2. Людина та організаційне середовище. Можливості самореалізації людини як особистості 82

1.7.3. Людина як індивід, суб'єкт, індивідуальність, особис­тість................. 83

1.7.4. Професійний стрес та технології ресурсозбереження.... 84

1.7.5. Особистість як діяч: самоменеджмент життя 86

1.8. Мотиви професійної діяльності 90

1.8.1. Класифікація та структура мотивів 90

1.8.2. Загальні питання мотивації діяльності 91

1.8.3. Задоволеність працею і мотивація 94

1.8.4. Управління мотивацією праці 95

МОДУЛЬ 2. ЛЮДИНА ЯК СУБ'ЄКТ ПРАЦІ...................................... 99

2.9. Умови професійної діяльності та ефективність праці 99

2.9.1. Шляхи розвитку трудової діяльності 99

2.9.2. Професійний стрес 99

2.9.3. Працездатність та функціональні стани 100

2.9.4. Екстремальні, субекстремальні та особливі умови ді­яльності 101

2.9.5. Біоритми та ефективність трудової діяльності 102

2.9.6. Психологія безпеки 103

Формування професійних знань, умінь, навичок, образів виконання руху, дії, діяльності 108

2.10.1. Знання, вміння, навички, образи виконання руху, дії, діяльності та їх класифікація. Етапи формування вмінь, навичок, образів виконання руху, дії, діяльнос­ті............................................... 108

2.10.2. Тренування та тренажери................................................ 117

2.10.3. Інтелектуальні вміння....................................................... 118

2.10.4. Критерії здібностей до навчання. Психологічні перед­умови переучування 118

2.10. Адаптація індивіда до професійної діяльності...... 123

2.11.1. Психологічні механізми адаптації людини до діяльно­сті 123

2.11.2. Професійна придатність та шляхи адаптації людини до вимог професії 124

2.11.3. Кризи професійного становлення.................................. 125

2.11.4. Проблеми стилю діяльності............................................. 126

2.11.5. Рівні психологічної підтримки суб'єкта праці............ 127

2.12. Професійна придатність та професіоналізм.................. 131

2.12.1. Принципи визначення професійної придатності та процес її формування 131

2.12.2. Професіографія: підходи та методи.............................. 132

2.12.3. Професіограма та психограма....................................... 135

2.12.4. Професійно важливі якості та здібності. Динаміка вимог до ПВЯ суб'єкта в системі „людина - людина - соціально-психологічне середовище", людина - техніка - соціально-психологічне середовище" 138

2.12.5. Професіоналізм та моделі фахівця................................. 152

2.13. Професійний відбір персоналу........................................... 163

2.13.1. Професійний відбір як елемент управління персона­лом 163

2.13.2. Особливості діяльності в системі "людина - техніка - соціально-психологічне середовище" 170

2.13.3. Особливості діяльності в системах "людина - природа

- соціально-психологічне середовище", "людина -знак

- соціально-психологічне середовище", "людина - художній образ - соціально-психологічне середови­ще" 171

2.13.4. Особливості діяльності в системі "людина - людина -

соціально-психологічне середовище"....................................................... 172

2.14. Професійний добір та розстановка і навчання пер­соналу 177

2.14.1. Підбір, найми та розстановка кадрів............................................... 177

2.14.2. Методи оцінки професійного потенціалу суб'єктів праці.......... 178

2.14.3. Навчання та перепідготовка персоналу організації............. 183

2.15. Професійне самовизначення суб'єкта та професій­на кар'єра 188

2.15.1. Професійне самовизначення суб'єкта........................................ 188

2.15.2. Проблема становлення професійної самосвідомості............ 189

2.15.3. Безробіття як "другий полюс" професійного самовиз­начення 191

2.15.4. Професійна кар'єра......................................................................... 192

2.15.5. Періодизація життя та професійного розвитку....................... 193

2.15.6. Зовнішнє середовище, кар'єра та становлення профе­сіоналізму суб'єкта 195

2.16. Прогнозування успішності діяльності................................................ 201

2.16.1. Діагностика здібностей та прогнозування успішності діяльності 201

2.16.2. Етапи розробки системи прогнозування успішності діяльності 202

2.16.3. Вимоги до процедури дослідження професійно значу­щих властивостей 203