1.4.2. Психологічний аналіз професійної діяльності

магниевый скраб beletage

Психологічний аналіз професійної діяльності треба розпочина­ти з розуміння психологічних та психофізіологічних механізмів її забезпечення та психологічного і психофізіологічного змісту самої діяльності, тобто її специфіки.

Загалом, діяльність можна розглядати з позицій функціонуван­ня шестиетапної схеми організації, циклічно діючої двокільцевої, матричної, багаторівневої функціональної системи, до складу якої входять:

а) механізм формування ставлення індивіда до ситуації, для розв'язання якої необхідна діяльність;

б) механізм, що задає, механізм, який програмує та механізм, що зіставляє;

в) механізм, що забезпечує корекції як у середині кожного зі згаданих вище механізмів, так і в системі в цілому.

Механізм формування ставлення індивіда до ситуації, що пред'являється, містить когнітивну, емоційну та мотиваційну скла­дові, на основі яких індивід виділяє себе як суб'єкта діяльності і визначає смислову структуру та задачу дії. Усі складові можуть нормально функціонувати лише завдяки орієнтовно-пошуковій діяльності та антиципації, які забезпечують обстеження ситуації, побудову програми дії, руху діяльності, контроль та корекцію про­гнозованого результату.

Ефективність функціонування системи управління забезпечу­ється також блоком пам'яті, без якого неможлива діяльність зовні­шнього та внутрішнього кілець. На кожному з шести етапів конк­ретного акту управління рухами, діями, діяльністю відбувається свій цикл послідовної актуалізації механізму формування ставлен­ня індивіда до ситуації - механізму, що задає, механізму, який про­грамує, та механізму, що зіставляє, механізму корекцій.

Основу функціонування цих механізмів становить орієнтовно- пошукова діяльність, яка щоразу поновлюється в разі виявлення розбіжностей між задачею та результатом дії на кожному з етапів і після виявлення розбіжностей між заданою програмою руху, дії, діяльності і кінцевим результатом. Орієнтовно-пошукова діяль­ність опосередковано впливає на успішність управління, стимулю­ючи неспецифічну активність ЦНС, що забезпечує більш ретельний аналіз навколишнього середовища й ефективне отримання інфор­мації з довготривалої пам'яті.