Структура загальних ергономічних вимог (ЗЕВ) до системи (ЛМСПС)

магниевый скраб beletage

Назва груп

ЗЕВ до СЛМСПС

Найменування елементів СЛМСПС

Організація СЛМСПС та діяльності опе­ратора в цій системі

1. Розподіл функцій між оператором та ТС, а також між операторами

2. Чисельність та кваліфікація обслуговуючого пер­соналу

3. Алгоритм та структура діяльності оператора.

4. Інформаційна модель

5. Програмні та діалогові засоби діяльності

6. Документація на робочому місці оператора (РМО)

Технічні засоби діяльності опе­ратора

1. Засоби відображення інформації (ЗВІ)

2. Органи управління (ОУ)

3. Конструкція РМО

4. Взаємне розміщення РМО та ЗВІ

5. Крісло оператора

6. Засоби зв'язку на РМО

7. Засоби забезпечення безпеки та інше обладнання

8. Інструмент на РМО

9. Обслуговуваність та ремонтопридатність ТЗ

Якість та на­пруженість діяльності опе­ратора

1. Часові параметри діяльності оператора

2. Точнісні параметри діяльності оператора

3. Надійність діяльності оператора

4. Напруженість діяльності оператора

Вимоги до ро­бочого примі­щення

1. Об'єм та форма робочого приміщення

2. Ділянки робочого приміщення, що забезпечують пересування оператора

3. Фізичні фактори робочого середовища

4. Хімічні фактори робочого середовища

5. Біологічні фактори робочого середовища

Система фор­мування та під­тримки працез­датності опера­тора

1. Методи та організація навчання операторів

2. Організація професійного відбору операторів

3. Режим праці та відпочинку операторів

4. Функціональний стан операторів

5. Апаратура для навчання та тренування операторів

6. Психологічне забезпечення праці оператора

7. Екіпірування та спеціальне обладнання оператора

Техніко-етичні вимоги

1. Композиційна побудова ТЗ

2. Раціональність форми ТЗ

3. Інформаційна виразність та декоративність ТЗ

4. Удосконалення виробничого виконання ТЗ

1.4.5. Робоче місце психолога в установі

Залежності від сфери діяльності та специфіки виробництва, ро­боче місце психолога може мати різноманітні форми та зміст, але головне, що обов'язково повинно бути, це можливість створення бази психологічних та психофізіологічних даних працівника певно­го підприємства, установи, наявність психограм та професіограм, паспортів робочого місця кожного з працівників та забезпечення системності в роботі. Бажано мати спеціалізовану кімнату для про­ведення психодіагностики, індивідуального консультування, окре­му кімнату для психологічного розвантаження тощо.

Для якісної роботи психолога в установі, на підприємстві тощо пропонуємо укомплектувати його робоче місце (рис.1.4.5.2) багато-

канальним комп'ютерним діагностичним дослідницьким комплек­сом для проведення професійного відбору кадрів ДИК-01.0.