Область використання

магниевый скраб beletage

1. Комплекс використовується для розв'язання завдань, пов'язаних із проведенням якісного професійного відбору кадрів, і дозволяє діагностувати:

- психологічні, нейродинамічні, індивідуально-типологічні та особистісні характеристики респондентів у трьох режимах діагнос­тики: експрес - 20-30 хв.; поточній - 2-3 год.; поглибленій - до 8 год.;

- індивідуальні показники максимально доступної та оптима­льної величин навантаження і відпочинку (психофізіологічна ціна роботи), найбільш імовірні зони появи помилок під час виконанні завдання, індивідуальний рівень (потенціал) рухової обдарованос­ті, ступінь сформованості складної навички в цілому та окремих її елементів;

- особливості мотивації вступу людини на роботу, її ставлення до наркотиків, алкоголю, ступінь достовірності анкетних даних, наданих респондентом, наявність зв'язків з криміналом тощо;

- ступінь оволодіння індивідом уміннями контролювати та управляти емоційними станами в несприятливих умовах.

2. За допомогою комплексу можна здійснювати навчання опе­раторів, а також БЗЗ (біологічний зворотний зв'язок) - навчання, спрямоване на оволодіння вміннями управляти несприятливими емоційним станами та контролювати їх.

3. Перелік параметрів, що діагностуються за допомогою ком­плексу, дозволяє виконати якісний спеціальний відбір виконавців для роботи в особливих умовах (наприклад, до миротворчого кон­тингенту).

4. Виявлені за допомогою комплексу закономірності діяльності функціональних систем дозволять розробити принципово нові під­ходи до конструювання тренажерів, систем, якими управляє люди­на у дефіциті часу.

5. Реєстраційні можливості пристроїв комплексу дозволяють здійснювати науковий пошук у психофізіології, психології, психо­гігієні, медицині, спорті тощо.