1.5. Трудовий пост, робоче місце та професія 1.5.1. Трудовий пост та його структура

магниевый скраб beletage

Під трудовим постом Е.А.Климов розуміє обмежену внаслі­док розподілу праці та зафіксовану документально область прикла­дення зусиль людиною з метою створення соціально цінного про­дукту (матеріальних речей, інформації, послуг, функціонально, естетично та соціально корисних ефектів, упорядкованого проті­кання соціальних процесів).

Основними складовими трудового поста є:

- задані цілі, уявлення про результат праці;

- заданий предмет;

- система засобів праці;

- система професійних службових обов'язків;

- система прав;

- виробниче середовище, предметні та соціальні умови праці.

Пост (посада) може існувати без людини, тобто бути незайня­тим, вакантним. Кожен такий трудовий пост з усією системою ви­мог до людини можна розглядати як спеціальність, якою треба оволодіти, а для цього вчитися. Коли людина оволоділа спеціальні­стю, тобто засвоїла відповідні знання, уміння, навички, сформува­ла образи виконання руху, дії, діяльності, розвинула в собі необ­хідний мінімум особистих якостей, оволоділа культурою службової поведінки, тоді можна вважати, що це „його спеціальність", „у ньо­го є спеціальність".

Трудовий пост розуміється як одна з форм існування професії, як одна із її підсистем. Він виступає багатомірним та таким, що містить різні ознаки системного утворення, основними властивос­тями якого є:

1) соціально задані цілі та уявлення про результати праці, які фіксуються через зразки відповідної роботи, їх документальне опи­сання, зображення, формулювання загальних вимог тощо;

2) предмет, що задається:

• висхідні матеріали;

об'єкти;

• процеси.

Процеси у свою чергу бувають:

- предметні;

- інформаційні;

- соціальні;

- біологічні, тобто процеси, які найбільш чітко фіксуються до­кументами та традиціями в масових професіях, професіях, що пов'язані із матеріальним виробництвом;

3) система засобів праці. Засобами праці може виступати об'єктивна реальність, яка дозволяє людині взаємодіяти з предме­том праці відповідно до її цілей. Загалом засоби праці можна розді­лити на зовнішні (стосовно свідомості суб'єкта) та внутрішні (осо­бливості психічної діяльності), а їх загальну класифікацію можна представити так: