1.5.2. Системний підхід у дослідженні предмета психології прані

магниевый скраб beletage

Як вже зазначалося раніше, під системою розуміють сукупність елементів, які знаходяться у певних відносинах між собою та утво­рюють певну цілісність, єдність.

Узагалі, це дуже складне питання, яке ще й досі дискутується в наукових колах. Тому дамо максимально спрощене поняття систе­ми та виділимо лише дві її особливості:

1) виникнення якісно нових, "системних" властивостей, яких немає в окремих компонентів, з яких вона складається;

2) різні за своєю природою вихідні якості компонентів, що утворюють систему, але узгоджено взаємодіють один з одним, бі­льше того - взаємодоповнюють один одного в їх походженні та функціонуванні. Для уточнення нашої думки дамо визначення, що таке компонент, а що - структура.

Компонент - найменша частка системи, що розглядається та виступає в її масштабі як межа аналізу системи в цілому, але в той же час така частка цілого, котра реально є її значущою підсисте­мою і потенційно може розглядатися як цілісна система, але вже в іншому масштабі аналізу.

Структура - стійкість, інваріантність; внутрішня організація; сукупність не всіх, а лише деяких зв'язків, відносин, елементів, компонентів, що визначають якість конкретної організації системи.

Отже, система - це завжди сукупність можливостей та сукуп­ність обмежень, це сфера життєдіяльності та механізми, що її бло­кують, сфера прояву, "форма влади", системи над суб'єктом з її перевагами та недоліками.

Системний підхід є методичною базою будь-якої науки взагалі та психології праці зокрема. Спираючись на нього, стає можливим використання в дослідженні методів різних наук, на перетині яких виникають і розв'язуються якісно нові проблеми вивчення систем "людина - машина - соціально-психологічне середовище". При його застосуванні відбувається певна трансформація методів, які використовуються, що призводить до створення нових методичних прийомів дослідження.

У психології праці використовуються методи дослідження, що склалися в анатомії, фізіології, психофізіології, соціології, гігієні праці, кібернетиці, системотехніці тощо.

Запровадження систем дистанційного контролю та управління призвело до того, що засоби відображення інформації стали вико­ристовувати як єдине джерело інформації про керований об'єкт, робочий процес і про стан самої системи "людина - машина - соціально-психологічне середовище". Оператори таких систем вза­ємодіють не з реальними об'єктами, а з їх замінниками, що іміту­ють реальні об'єкти, тобто з інформаційними моделями реальних об'єктів. Останні, будучи засобами трудової діяльності операторів, нерідко стають і її предметом.

Отже, системний підхід у дослідженні предмета психології праці включає такі компоненти:

- суб'єкт праці;

- предмет праці;

- ціль праці;

- професійні задачі, які визначають предмет праці;

- знаряддя праці;

- ергономічну контрольну карту, у якій сформульовані питання стосовно мікроклімату, шуму та інших шкідливих факторів, харак­теру організації праці, робочого місця фізичного та психічного навантаження тощо.