2.11.5. Рівні психологічної підтримки суб'єкта праці

магниевый скраб beletage

Н.С.Пряжников виділяє такі концептуальні рівні допомоги людині в професійному та особистісному самовизначенні:

1) адаптаційно-виробничий (адаптаційно-технологічний). Голо­вна мета - допомогти людині увійти в конкретну виробничу структуру без зайвих перешкод для підвищення ефективності цієї діяльності;

2) соціально-адаптаційний (допомогти людині побудувати при­вабливий образ життя);

3) ціннісно-змістовний (допомогти людині визначитися зі сми­слом та знайти смисл у професійному та особистісному само­визначенні).

***

Запам'ятайте:

Характерною рисою адаптованої системи є економічність функціонування з метою максимальної економії ресурсів організ­му. Виконання кожного виду діяльності людиною має певну пси­хофізіологічну "ціну". А.М.Карпухіна, В.І.Розов виділили три ос­новні показники "ціни" адаптації:

1) особистісну "ціну", зумовлену змінами стійких особливос­тей, що виникають у процесі пристосування;

2) суб'єктивну "ціну", яка відбиває ступінь психічного комфор- ту-дискомфорту;

3) соматичну "ціну", що являє собою показник функціонування фізіологічних підсистем у процесі адаптації і виявляється в різних соматичних симптомах та синдромах.

Під професійною придатністю розуміють сукупність психо­логічних та психофізіологічних особливостей індивіда, необхідних та достатніх для досягнення ним, за умов наявності спеціальних знань, умінь, навичок, образів виконання руху, дії, діяльності, сус­пільно прийнятної ефективності праці.

Стосовно вирішення питання професійної придатності мож­на виділити:

- внутрішні умови (індивідуальні та особистісні особливості індивіда - задатки, здібності, мотиви, установки; профпридат- ність);

- зовнішні умови (професійно-технічні, соціально-економічні, історичні, національно-культурні, корпоративно-культурні).

Е.Ф.Зеєр виділяє три типи криз, три основні детермінанти професійних деструкцій, намічає такі можливі шляхи професійної реабілітації.

1) підвищення соціально-психологічної компетентності та ауто- компетентності;

2) діагностика професійних деформацій та розробка індивідуа­льних стратегій їх подолання;

3) проходження тренінгів особистісного та професійного росту;

4) аналіз професійної біографії та розробка альтернативних сценаріїв подальшого особистісного та професіонального росту;

5) профілактика професійної дезадаптації початківця;

6) володіння прийомами саморегуляції емоційно-вольової сфе­ри та самокорекціями професійних деформацій;

7) систематичне підвищення кваліфікації, періодичний перехід на нову кваліфікаційну категорію або посаду.

У психології праці прийнято розглядати індивідуальний стиль діяльності (ІСД та стиль професійної діяльності (СПД).

Інтерпретація ІСД передбачає не тільки розгляд діяльності окремого індивіда, але й питання про ефективну інтеграцію індиві­дів у сучасній діяльності.

Інтерпретація СПД диференційована за різними позиціями:

- вертикальна кар'єра,

- горизонтальна кар'єра - розвиток професіоналізму, підвищен­ня соціального статусу та авторитета як експерта.

Стиль життя особистості дослідники (Ш.Блер, М.Вебер, Т.Верден, П.Жане, С.Л.Рубінштейн та ін.) пов'язували з належніс­тю людей до певного соціального прошарку, діяльності тощо.

Н.С.Пряжников виділяє такі концептуальні рівні допомоги людині в професійному та особистісному самовизначенні:

1) адаптаційно-виробничий (адаптаційно-технологічний). Голо­вна мета - допомога людині увійти у конкретну виробничу струк­туру без зайвих перешкод для підвищення ефективності цієї діяль­ності;

2) соціально-адаптаційний (допомогти людині побудувати при­вабливий образ життя);

3) ціннісно-змістовий (допомогти людині визначитися зі смис­лом та знайти смисл у професійному та особистісному самовизна­ченні).

Обміркуйте: способи допомоги людині у професійному та особистісному самовизначенні.

Контрольні питання

1) Які явища, процеси, закономірності відносяться до психоло­гічних механізмів адаптації людини до трудової діяльності?

2) Назвіть умови, що забезпечують професіоналізм та самосві­домість суб'єкта праці.

3) Назвіть механізми та умови, які погіршують повноцінне фо­рмування та розвиток професійної самосвідомості суб'єкта.

Творче завдання

Складіть три плани (комплекс завдань) допомоги особистості в професійному та особистісному самовизначенні згідно з трьома концептуальними рівнями допомоги (за Н.С. Пряжниковим).

Конспект першоджерел

Пряжников Н.С. Психологический смисл труда. - М.: Институт практической психологии; Воронеж: НПО "МОДЗК", 1997. - 352 с.

Література

1. Бодалев А.А. Вершина в развитии взрослого человека: характерис­тики и условия достижения. - М.: Флинта; Наука, 1998. - 168 с.

2. Дружинин В.Н. Структура и логика научного исследования. М.: На­ука, 1994. - 210 с.

3. Зеєр Е.Ф. Психология профессий. Екатеринбург, 1997. - 224 с.

4. Климов Е.А. Пути в профессионализм: Учеб. пособие. - М.: Флин­та, 2003. - 320 с.

5. Кокун О.М. Оптимізація адаптаційних можливостей людини: пси­хофізіологічний аспект забезпечення діяльності: Монографія. - К.: Міле- ніум, 2004. - 265 с.

6. Корольчук М.С. Психофізіологія діяльності / Підручник для студен­тів вищих навчальних закладів. - К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. - 400 с.

7. Пряжников Н.С. Психологический смисл труда. - М.: Институт практической психологии; Воронеж: НПО МОДЗК, 1997. - 352 с.

8. Психологическое обеспечение профессиональной деятельности / Под ред. Г.С. Никифорова. - СПб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 1991. - 152 с.

9. Толочек В. А. Современная психология труда: Учебное пособие. - СПб.: Питер, 2005. - 479 с.

10. Шадриков В. Д. Психология деятельности и способности челове­ка: Учеб. пособие для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Логос, 1996. - 320 с.