2.12. Професійна придатність та професіоналізм 2.12.1. Принципи визначення професійної придатності та процес її формування

магниевый скраб beletage

Професійна придатність - міра відповідності якостей людини як суб'єкта діяльності вимогам професії та здатність індивіда ви­конувати відповідні трудові функції, що визначаються цією профе­сією.

В.А.Бодров виділяє такі принципи оцінки професійної прида­тності:

1) використання системного підходу в дослідженнях процесів взаємозв'язку та взаємної детермінації системи "суб'єкт-об'єкт"; використання діяльнісного підходу, заснованого на концепції дія­льності;

2) використання особистісного підходу, за допомогою якого реалізується роль "внутрішніх факторів" діяльності суб'єкта;

3) використання комплексного підходу до визначення та фор­мування професійної придатності як системного явища;

4) принцип динамічності, який передбачає раціональну послі­довність в оцінках, прогнозах та формуванні придатності суб'єкта;

5) принцип активності, що передбачає врахування індивідуаль­но-типологічних та особистісних відмінностей суб'єкта;

6) принцип диференційованого прогнозування, орієнтований на врахування індивідуально-типологічних та особистісних відмінно­стей суб'єкта;

7) принцип динамічності (адаптивності, відносності) критеріїв оцінки кандидатів на навчання, службу тощо.