2.12.2. Професіографія: підходи та методи

магниевый скраб beletage

Цілеспрямоване вивчення трудової діяльності здійснювалося за двома напрямками. За першим (Б.Г.Ананьєв, Н.А.Бернштейн, А.К.Гастєв, К.М.Гуревич, Н.Д.Левітов та ін.) докладно проводився психофізіологічний аналіз професій. За другим (А.Ф.Лазурський, С.Г.Геллерштейн, К.К.Платонов, І.Н.Шпільнер та ін.) - здійснюва­лися дослідження з метою розробки класифікацій професій для подальшого їх проектування. Такі підходи дали змогу оформитися спеціальному підходу - професіографія.

Професіографія - описово-технічна та психофізіологічна хара­ктеристика безлічі видів професійної діяльності, методика та техні­ка отримання і обробки значущих з позицій психології характерис­тик праці.

За результатами професіографії розробляються професіогра- ми - перелік знань (соціально-економічних, технологічних, психо­фізіологічних) про конкретну професію та організацію праці, а та­кож психограми - психологічний "портрет" професії, який пред­ставлено конкретною групою психологічних функцій, притаманних конкретній професії.

Головні етапи та окремі фази професіографічного процесу по­казано на схемі (за J.Daniel. I.Pikala та ін. рис. 2.3.)

Послідовність проведення досліджень при використані профе- сіографічного методу можна проілюструвати за допомогою такої схеми (рис. 2.4):

ПРАЦЯ

Вивчення (описання) праці методами окремих наук та наукових дисциплін

Фізіологія

Психофізіологія

Психологія

Соціальна

Ергономіка

Економіка

Гігієна

 

 

 

 

 

психологія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз, систематизація та узагальнення знань про прцю

КОНКРЕТНІ ПРО

»ФЕСІОГРАМИ

Психо­фізіологічні

Санітарно- гігієнічні

Психологічні

Соціально- психологічні

Економіко- організаційні

 

 

 

 

 

 

Узагальнення конкретних професіограм

Комплексні професіограми

Універсальні комплексні професіограми

Цільове використання з урахуванням конкретних потреб практики

СПЕЦАЛЬНІ ПРОФЕСІОГРАМИ

для оптимізації умов та режимів праці

для поліпшення соціально-гігієнічних умов та безпеки праці

для вирішення

соціально- психологічних питань

для піклування про

працівників та управління

для оцінки та

стимуляції праці

Рис. 2.4. Схема послідовності проведення досліджень у разі використання професіографічного методу