ІІ. Організація праці:

магниевый скраб beletage

11.1. Організація праці (організація виробничого процесу, гра­фік роботи та розклад змін, режим праці та відпочинку, баланс ро­бочого часу).

11.2.Документація на підставі якої здійснюється робота (вироб­нича документація, креслення, вказівки, детальні технологічні ін­струкції, плани, розрахунки, опосередкована інформація).

11.3. Критерії оцінки результатів праці (норми, ліміт затрат ча­су, кваліфікаційні розряди).

11.4. Рівень кооперації праці (розподіл виробничих завдань, прав і обов'язків у трудовому колективі; встановлена субординація; система керівництва та управління первинними виробничими ко­лективами; характеристика соціального середовища та мікрокліма­ту на виробництві).

ІІІ. Техніка безпеки:

III. 1. Умови виконання роботи (виробниче середовище: умови праці та параметри робочого місця).

111.2. Інтенсивність праці (кількість роботи, її складність, темп, норми часу, тривалість навантажень, варіабельність праці - моно- тонічність, систематичність, рівномірність, циклічність, ритміч­ність).

111.3.Можливість ситуації небезпеки і відповідальності на ви­робництві (неполадки, матеріальні втрати, штрафи за низьку якість чи порушення термінів поставки продукції; аварії обладнання, тра­вми, професійні захворювання, шкода для народного господарства держави).

111.4. Характер впливу роботи на працівників (позитивний і не­гативний вплив матеріальних, організаційних та соціальних факто­рів на особистість).

111.5. Умови, вимоги та обмеження, характерні для роботи (ад­міністративно-правові, політичні, медичні, психологічні, психофі­зіологічні та інші детермінанти).