2.12.4. Професійно важливі якості та здібності. Динаміка вимог до ПВЯ суб'єкта в системах „людина - людина -соціально-психологічне середовище", „людина - техніка - соціально-психологічне середовище"

Під професійно важливими якостями (ПВЯ) та здібностя­ми ми розуміємо інтегральні психологічні та психофізіологічні утворення, які в процесі конкретної професійної діяльності фор­муються в спеціальні (професійні) здібності за механізмом функці­онування шестиетапної, багаторівневої, матричної, двокільцевої системи організації, побудови та управління руховою діяльністю.

Під здібностями розуміють індивідуально-психологічні особ­ливості особистості, що є умовою для успішного здійснення будь- якої продуктивної діяльності.

Під спеціальними здібностями розуміють психологічні особ­ливості індивіда, які забезпечують успішне виконання ним певної діяльності.

Потенціал особистості - система всіх соціально-корисних здібностей (реалізованих та резервних), що проявляються в діяль­ності.

Компетентність - сукупність знань, обізнаності, авторитету в певній галузі. Види професійної компетентності: спеціальна; соціа­льна; особистісно-індивідуальна.

Психологічну компетентність розуміють як систему знань про людину як індивіда, суб'єкта, особистість, індивідуальність, включену в міжособистісну взаємодію, що забезпечує його ефекти­вність. До складу психологічної компетентності можна віднести: соціально-перцептивну (знання людей); соціально-психологічну (знання закономірностей поведінки); аутопсихологічну (самопі­знання, самооцінка, самоконтроль); комунікативну; психолого- педагогічну.

Так, наприклад, В.А.Толочек пропонує виділяти такі суб'єк­тивно значущі професійно важливі якості для керівників:

- компетентність, знання справи, освіта за спеціальністю;

- доброта, чесність, порядність, готовність допомогти;

- ділові якості, оперативність;

- інтелігентність, загальна культура;

- уміння розбиратися в ситуації;

- відповідальність, пунктуальність, старанність;

- настрій;

- уміння слухати, розуміти;

- природний розум, інтелект;

- здатність приваблювати;

- досвід, кваліфікація;

- працездатність, працелюбство, здоров'я;

- вік, сімейний стан;

- інформованість; здатність самостійно приймати рішення; мо­тивація, бажання працювати, ініціативність.

За нашими даними, діяльність керівника польотів (КП) багато­гранна і за своєю сутністю є творчою. Вона пов'язана з високою соціальною відповідальністю, необхідністю вирішення проблемних задач в умовах дефіциту часу, розв'язання конфліктних ситуацій тощо. Ця діяльність передбачає схильність управлінця до рефлексії, регулювання діяльності всієї команди (зміни), забезпечення чіткої міжгрупової взаємодії і не піддається алгоритмізації. За таких об­ставин, перед психологічною службою стоїть задача профвідбору керівника польотів, а не профдобору.

Відомо, що складовими оцінки успішності управлінської діяль­ності КП є:

- здатність приймати оптимальні рішення в складних умовах управління польотами;

- профкомпетентність;

- ефективність взаємодій з усіма службами, що забезпечують безпеку польоту;

- авторитетність КП як серед підлеглих, так і серед вищого керівного складу.

Спираючись на сформульовані вище ск