Смислова структура та задачі дії, що вирішуються на кож­ному етапі, умовно можна розділити на такі групи:

магниевый скраб beletage

1) задачі, пов'язані із сприйманням та переробкою інформації;

2) задачі, пов'язані з процесом збереження та відтворення ін­формації;

3) задачі, пов'язані з передачею переробленої інформації.

У табл. 2.7 наведені основні етапи смислової структури, психо­логічні задачі та їх зміст, які обов'язково повинні вирішувати авіа- диспетчери.

Таблиця 2.7

Основні етапи смислової структури, психологічні задачі та їх зміст, які обов'язково повинні вирішувати авіадиспетчери

І ЕТАП - ПІДГОТОВКА ДО ЧЕРГУВАННЯ

СМИСЛОВА СТРУКТУРА ТА ЗАДАЧА ДІЇ

ПСИХОЛОГІЧНИИ ЗМІСТ

ЗАДАЧ

1. Отримати повну інформацію та вільно володіти нею стосовно фак­тичної та прогнозованої погоди в районі аеродрому та в районах запа­сних аеродромів

1. Прийняти інформацію, що на­дійшла у вербальному або цифро­вому форматі в основному по слу­ховому каналу (інструктаж) та по зоровому - (інформація на дисплеї)

2. Отримати повну інформацією та вільно володіти нею стосовно всіх заборон на польоти в районі аерод­рому

2. Усвідомити, логічно переробити (співставити, класифікувати, спи­раючись на образи уявлення пам'яті) отриману інформацію

3. Отримати повну інформацію та володіти нею стосовно особливих рейсів

3. Сформувати образ потребного майбутнього, та образи виконання рухів, дій, діяльності, необхідних для вирішення завдань управління повітряним рухом (УПР). За необ­хідності внести відповідні корекції

4. Отримати повну інформацію та вільно володіти нею стосовно наяв­них розпоряджень та вказівок щодо управління рухом повітряних кора­блів (схеми польотів, відомості щодо зайнятості окремих ешелонів тощо).

4. Сформувати остаточний образ виконання руху, дії, діяльності та миттєво екстеріаризувати його у вигляді необхідної та достатньої порції інформації

II ЕТАП - ПРИИОМ ЧЕРГУВАННЯ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ

1. Перевірити роботу всього ком­плексу комп'ютерного та радіотех­нічного забезпечення робочого місця

1. Прийняти інформацію, що над­ходить від радіотехнічного та комп'ютерного комплексів

2. Налагодити (під свої зорові та слухові аналізатори) зображення, яскравість, контрастність, підсилен­ня радіосигналу тощо

2. Зіставити отриману інформацію зі своїми знаннями та образами уявлень пам'яті стосовно нормаль­ної роботи апаратури та характе­ристиками сигналів

3. Уточнити у змінного диспетчера курс злету та курс посадки, фактич­ну погоду, наявність та характер обмежень, заборон, повітряну об­становку (кількість, типи, номери, місцезнаходження повітряних кора­блів, їх висоту та напрям польоту) нижній безпечний ешелон, зони очікування, план польотів тощо.

3. У процесі налагодження корис­туватися образами уявлення пам'яті, знаннями стосовно при- чинно-наслідкових зв'язків між характеристиками сигналів та ор­ганами управління

 

4.Володіти образами виконання рухів, дій, діяльності щодо маніпу­лювання органами управління радіотехнічного та комп'ютерного комплексів

 

5. Прийняти вербальну інформацію про повітряну обстановку та інші виробничі ситуації

 

6. Усвідомити, логічно переробити отриману інформацію (зіставити, класифікувати)

 

7. Сформувати образ потребного майбутнього, та образи виконання рухів, дій, діяльності, необхідні для вирішення завдань управління повітряним рухом (УПР). За необ­хідності внести відповідні корекції

 

8. Сформувати остаточний образ виконання руху, дії, діяльності повітряної обстановки та екстері- аризувати його у вигляді необхід­ної та достатньої порції інформа­ції. Особливу увагу звернути на цілісність, динамічність та просто­рово-часові характеристики

III ЕТАП - УПРАВЛІННЯ ПОВІТРЯНИМ РУХОМ КОРАБЛІВ ПІД ЧАС ЗЛЬОТУ

1. Отримати інформацію аеродром­ного диспетчерського пункту стосо­вно кожного повітряного корабля, що злітає

1. Розпізнати та ідентифікувати сигнали на екрані радіолокатора, монітора

2. Повідомити диспетчеру пункту посадки умови входу повітряного корабля в зону

2. Прийняти інформацію у верба­льній формі, найчастіше, у закодо­ваному вигляді. Декодувати її

3. Встановити радіозв'язок із повіт­ряним кораблем, що злітає. Переда­ти екіпажу умови виходу з району аеропорту

3. Зіставити розташування об'єкту на екрані зі слуховою інформаці­єю, отриманою від екіпажу повіт­ряного корабля

4. Контролювати рух повітряного корабля за встановленою схемою польоту

4. Усталено зберігати увагу на зорових та слухових сигналах

5. Забезпечити поздовжнє, бокове та вертикальне ешелонування повіт­ряних кораблів у своїй зоні

5. Своєчасно переключати увагу на ті чи інші елементи виробничої ситуації

6. Передати повітряний корабель диспетчеру районного диспетчерсь­кого пункту (РДП) за допомогою радіозв'язку - місцезнаходження повітряного корабля (вихід із зони)

6. Розподіляти увагу між різними джерелами інформації

 

7. Запам'ятати необхідну інформа­цію про повітряні кораблі та збері­гати її до виходу останнього із зони

 

8. Вибірково відтворювати необ­хідні дані для вирішення задачі, що постала

 

9. Своєчасно забувати (викидати з пам'яті) дані стосовно повітряних кораблів, які вийшли із зони або здійснили посадку

 

10. Будувати просторові образи повітряної обстановки (на базі зорових та слухових образів сприймання) та вносити в ці обра­зи необхідні корекції, відповідно до змін повітряної обстановки

 

11. Прогнозувати (антиципірувати) зміни ситуації (образи виконання рухів, дій, діяльності)

 

12. Здійснювати послідовний ана­ліз ситуації, відбирати та контро­лювати ефективність застосування обраного образу виконання руху, дії, діяльності (порівнювати та зіставляти дані про повітряну си­туацію, оцінювати розташування повітряних кораблів з позицій безпеки руху)

 

13. Приймати рішення за умов виникнення непередбачуваної ситуації:

- оцінювати повітряну обстанов­ку;

- обирати ефективні засоби для її зміни;

- визначати необхідну програму дій для реалізації прийнятого рі­шення;

- за необхідності вносити корекції у сформульовану програму дій

IV ЕТАП - УПРАВЛІННЯ ПОВІТРЯНИМ КОРАБЛЕМ ПІД ЧАС ПОСАДКИ

1. Прийняти від диспетчера РДП інформацію про повітряний кора­бель, що знаходиться у районі аеро­дрому

1. Розпізнати та ідентифікувати сигнали на екрані радіолокатора, монітора

2. Передати диспетчеру РДП умови входу повітряного корабля в район підходу

2. Прийняти інформацію у верба­льній формі, найчастіше в закодо­ваному вигляді. Декодувати її

3. Ідентифікувати повітряний кора­бель за допомогою радіолокатора та УКХ - пеленгатора

3. Зіставити розташування об'єкта на екрані зі слуховою інформаці­єю, отриманою від екіпажу повіт­ряного корабля

4. Встановити радіозв'язок із повіт­ряним кораблем, який входить у зону

4. Усталено зберігати увагу на зорових та слухових сигналах

5. Управляти рухом повітряного корабля

5. Своєчасно переключати увагу на ті чи інші елементи виробничої ситуації

6. Узгодити із диспетчером посадки умови входу повітряного корабля в зону посадки

6. Розподіляти увагу між різними джерелами інформації

7. Надати вказівки на зв'язок із диспетчером посадки та шляхом прослуховування впевнитися, що диспетчер кола прийняв управління повітряним кораблем

7. Запам'ятати необхідну інформа­цію про повітряні кораблі та збері­гати її до виходу останнього із зони

 

8. Вибірково відтворювати необ­хідні дані для вирішення задачі, що постала

 

9. Своєчасно забувати (викидати з пам'яті) дані стосовно повітряних кораблів, які вийшли із зони або здійснили посадку

 

10. Будувати просторові образи повітряної обстановки (на базі зорових та слухових образів сприймання) та вносити в ці образи необхідні корекції відповідно до змін повітряної обстановки

 

11. Прогнозувати (антиципірувати) зміни ситуації (образи виконання рухів, дій, діяльності)

 

12. Здійснювати послідовний ана­ліз ситуації, відбирати та контро­лювати ефективність застосування обраного образу виконання руху, дії, діяльності (порівнювати та зіставляти дані про повітряну си­туацію, оцінювати розташування повітряних кораблів з позицій безпеки руху)

 

13. Приймати рішення за умов виникнення непередбачуваної ситуації:

- оцінювати повітряну обстанов­ку;

- обирати ефективні засоби для її зміни;

- визначати необхідну програму дій для реалізації прийнятого рі­шення;

- за необхідності вносити корекції у сформульовану програму дій

На всіх етапах

 

1. Вести радіо переговори, лаконі­чно, чітко передаючи команди та повідомлення, зберігаючи спокій­ний тон у будь-якій ситуації.

2. Зберігати зібраність, спокій, врівноваженість за будь-якої непе- редбачуваної ситуації.

3. Проявляти витримку та самов­ладання у конфліктних ситуаціях.

4. Забезпечувати довготривале ведення інтенсивної роботи щодо управління повітряним рухом, не погіршуючи якості, не знижуючи темпу та ефективності

Підводячи підсумки результатів, наведених в табл. 2.7, можна констатувати, що авіадиспетчери у процесі своєї діяльності повинні вирішувати такі задачі:

- сенсорно-перцептивні;

- аттенційні (увага);

- мнемічні; інтелектуальні;

- сенсомоторні;

- комунікативні;

- емоційно-мотиваційні.

Ефективне виконання перелічених вище задач залежить від нейродинамічного, особистісного та індивідуально-типологічного профілю авіадиспетчера. Кожний з виділених профілів має свої компенсаторні можливості, свої вади та переваги.