2.12.5. Професіоналізм та моделі фахівця

магниевый скраб beletage

Професіоналізм - ступінь опанування та реалізації індивідом професійно-посадових вимог та відповідного кваліфікаційного рівня їх виконання. Інакше кажучи, міра якості виконання індиві­дом вимог до конкретної професійної діяльності.

Для кожної професії розробляється відповідна модель фахівця, до складу якої входять:

- професіограма;

- психограма;

- професійно-посадові вимоги;

- кваліфікаційний профіль.

У таблиці 2.8 наведені стандартизовані рівні придатності (за Т - шкалою), методи та методики , що використовуються для проф­відбору авіадиспетчерів.

Таблиця 2.8

Стандартизовані рівні придатності (за Т - шкалою), методи та методики, що використовуються для проведення профвідбо­ру авіадиспетчерів

 

 

Рівні придатності (за T шкалою)

з\п

Назва методів та методик

Низький (0-39)

 

Середній (40-60)

 

Високий (61-90)

 

 

Н

С

В

 

Н

С

В

Н

С

В

Показники розвитку сенсомоторної координації

1

Хронорефлексомет- рія - коефіцієнт точності сприйман­ня 10 с інтервалу часу

*

 

 

 

 

*

 

 

 

 

*

2

Хронорефлексомет- рія - коефіцієнт точності (POP) реа­кції на об'єкт, що рухається (3 режи­ми)

 

*

 

 

 

*

 

 

*

3

Латентний час (ЛЧ) простої зорово- моторної реакції напруження

 

*

 

 

*

 

*

 

 

4

ЛЧ простої зорово- моторної реакції розслаблення

 

*

 

 

*

 

*

 

 

5

ЛЧ складної зорово- моторної реакції вибору

 

*

 

 

 

*

 

 

*

 

 

 

6

ЛЧ складної зорово- моторної реакції переробки знаку

 

*

 

 

 

*

 

 

*

 

 

 

7

Число помилок при виконанні складної зорово-моторної реакції переробки знаку

 

*

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

8

Середній час «центральної за­тримки» у складній реакції вибору

 

*

 

 

*

 

*

 

 

 

9

Середній час «центральної за­тримки» у складній реакції переробки знаку

 

*

 

 

*

 

*

 

 

 

Показники розвитку когнітивних процесів

 

Увага

 

10

Об'єм уваги (чорні таблиці Горбова)

 

*

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

11

Швидкість перек­лючення уваги (чер­воно-чорна таблиця Горбова-Шульте)

*

 

 

 

*

 

 

 

*

 

12

Коефіцієнт точності уваги

 

*

 

 

 

*

 

 

*

 

Параметри аналізу і синтезу розумової діяльності (гра 3х5 модифікації В.М.Пушкіна)

 

13

Середній час, ви­трачений на вико­нання тесту 3x5

 

*

 

 

 

*

 

 

*

 

 

 

14

Середня кількість ходів при виконанні тесту 3x5

 

*

 

*

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________ Продовження табл. 2.8

Параметри аналізу пам'яті по трьох рядах однозначних чисел

(В.І.Рождественська)

15

Число сум у I серії,

 

*

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

16

Час, витрачений на сумування у I серії

 

*

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

17

Середній час, ви­трачений на одне сумування у I серії

 

*

 

 

 

*

 

 

 

*

 

 

18

Середній час про­мовляння однієї цифри

 

*

 

 

*

 

 

*

 

 

19

Час, витрачений на одне просте суму­вання

 

*

 

 

*

 

*

 

 

 

20

Число сум у II серії

 

*

 

 

 

*

 

 

*

 

21

Час, витрачений на сумування у II серії

 

*

 

 

*

 

 

 

*

 

22

Середній час, ви­трачений на одне сумування у II серії

 

*

 

 

*

 

 

 

*

 

23

Коефіцієнт почат­кової відносної ефективності

 

*

 

 

*

 

 

 

*

 

24

Коефіцієнт кінцевої відносної ефектив­ності

 

*

 

 

*

 

 

 

*

 

25

Коефіцієнт серед­ньої загальної від­носної ефективності

 

*

 

 

*

 

 

*

 

 

26

Порівняльний пока­зник ефективності

 

*

 

 

*

 

 

*

 

 

27

Зважений пропор­ційний коефіцієнт

 

*

 

 

*

 

 

 

*

 

28

Відносна кількість сум виконаних у I серії

 

*

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

29

Відносна кількість сум, виконаних у II серії

 

*

 

 

 

 

*

 

 

 

*

 

30

Середнє відношення кількості сум, що виконані у I серії до II - ї

 

*

 

 

*

 

 

 

*

 

Індивідуально-типологічні та особистісні характеристики

 

Опитувальник Айзенка

 

31

Екстраверсія - ін­троверсія

*

 

 

 

 

*

 

 

 

*

 

 

32

Нейротизм

 

*

 

*

 

 

*

 

 

 

33

Шкала корекцій (брехні)

 

*

 

*

 

 

*

 

 

 

Опитувальник для дослідження темпераменту Стреляу

 

34

Сила процесів збу­дження

 

*

 

 

 

*

 

 

 

*

 

 

35

Сила процесів галь­мування

 

*

 

 

*

 

 

*

 

 

36

Рухливість нерво­вих процесів

 

*

 

 

*

 

 

*

 

 

37

Баланс нервових процесів за силою збудження

 

*

 

*

 

 

 

*

 

 

Теппінг-тест (модифікація О.В.Родіонова)

 

 

38

Показник витрива­лості нервової сис­теми (властивість сили)

 

*

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

39

Показник лабільно­сті нервової системи

 

*

 

 

 

*

 

 

*

 

40

Рухливість нервової системи

 

*

 

 

 

*

 

 

*

 

41

Врівноваженість

 

*

 

 

 

*

 

 

*

 

Опитувальник Леонгарда-Шмішека

 

42

Гіпертимність

 

*

 

 

 

*

 

 

 

*

 

 

43

Застрявання

 

*

 

*

 

 

*

 

 

 

44

Емотивність

 

*

 

 

*

 

 

*

 

 

45

Педантичність

*

 

 

 

 

*

 

 

 

 

*

46

Тривожність

 

*

 

 

*

 

*

 

 

47

Циклотимність

 

*

 

 

*

 

 

*

 

48

Демонстративність

 

*

 

 

*

 

 

*

 

49

Збудливість

 

*

 

 

*

 

 

*

 

50

Дистимічність

*

 

 

*

 

 

*

 

 

51

Екзальтованість

 

*

 

 

*

 

 

*

 

Опитувальник Терстоуна (шкала темпераментів)

52

Активність

 

*

 

 

 

*

 

 

 

 

*

53

Фізична активність

 

*

 

 

*

 

 

 

*

54

Імпульсивність

 

*

 

*

 

 

*

 

 

55

Лідерство

*

 

 

 

*

 

 

*

 

56

Врівноваженість

 

*

 

 

*

 

 

 

*

57

Комунікабельність

*

 

 

 

*

 

 

*

 

58

Рефлексивність

 

*

 

 

*

 

 

 

*

Мотиваційні характеристики

Опитувальник мотивів учбової діяльності (М.І.Алексеєвої)

59

Ідейно-політичні

*

 

 

 

 

*

 

 

 

*

 

60

Пізнавальні

 

*

 

 

 

*

 

 

*

61

Практичні та професійно значущі

 

*

 

 

*

 

 

 

*

62

Соціального престижу

 

*

 

 

*

 

 

 

*

63

Комунікативні

*

 

 

 

*

 

 

*

 

64

Самовиховання

*

 

 

 

 

*

 

 

*

65

Інтенсифікації (тис­ку, другорядні по відношенню до навчання)

 

*

 

 

*

 

 

*

 

66

Утилітарні

 

*

 

 

*

 

 

*

 

Опитувальник для виявлення рівня сформованості пізнавальних мотивів (І.В.Жадан, О.Р.Малхазов)

67

Спрямованість на процес навчання, його зміст, резуль­тат

 

*

 

 

 

 

*

 

 

 

*

68

Спрямованість на оволодіння спосо­бами учбових дій

 

*

 

 

 

*

 

 

 

 

*

69

Спрямованість на оволодіння узагаль­неними способами діяльності

*

 

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка: * - зазначено ступінь прояву показників, що характеризу­ють рівень придатності до виконання функцій авіадиспетчера.

Рівні придатності до виконання функціональних обов'язків аві­адиспетчера та показники, що їх характеризують, виявлені автором за допомогою експертного опитування 30 експертів - професіона­лів авіадиспетчерів. Коефіцієнт конкордації дорівнює 0,75. Мето­дики, що увійшли до складу запропонованої тестової батареї, та ключі до них можна отримати в автора на спеціалізованому семі­нарі, програмою якого передбачено навчання з їх використання та інтерпретації.

***