2.12.5. Професіоналізм та моделі фахівця

Професіоналізм - ступінь опанування та реалізації індивідом професійно-посадових вимог та відповідного кваліфікаційного рівня їх виконання. Інакше кажучи, міра якості виконання індиві­дом вимог до конкретної професійної діяльності.

Для кожної професії розробляється відповідна модель фахівця, до складу якої входять:

- професіограма;

- психограма;

- професійно-посадові вимоги;

- кваліфікаційний профіль.

У таблиці 2.8 наведені стандартизовані рівні придатності (за Т - шкалою), методи та методики , що використовуються для проф­відбору авіадиспетчерів.

Таблиця 2.8

Стандартизовані рівні придатності (за Т - шкалою), методи та методики, що використовуються для проведення профвідбо­ру авіадиспетчерів

 

 

Рівні придатності (за T шкалою)

з\п

Назва методів та методик

Низький (0-39)

 

Середній (40-60)

 

Високий