Визначення: : Психологія праці : B-ko.com : Книги для студентів

Визначення:

Професіографія - описово-технічна та психофізіологічна хара­ктеристика безлічі видів професійної діяльності, методика та техні­ка отримання і обробки значущих, з погляду психології, характери­стик праці.

Професіограма - перелік знань (соціально-економічних, техно­логічних, психофізіологічних) про конкретну професію та органі­зацію праці.

Психограма - психологічний "портрет" професії, який предста­влено конкретною групою психологічних функцій, притаманних певній професії.