Запам'ятайте:

магниевый скраб beletage

Професійна придатність - міра відповідності якостей людини як суб'єкта діяльності вимогам професії та здатність індивіда ви­конувати відповідні трудові функції, що визначаються цією профе­сією.

Професіограма - це науково обґрунтовані норми й вимоги профе­сії до якостей особистості фахівця, що дозволяють йому ефективно вико­нувати ці норми й вимои.

Психограма - це частина професіограми, яка дає опис психологічної діяльності людини та її якостей.

Зміст і описання вимірювальних методик повинні задоволь­няти такі вимоги:

- цілі, предмет і галузь використання методики повинні бути чі­тко й однозначно сформульовані;

- процедура проведення задається у вигляді однозначного алго­ритму, придатного для передачі особі, яка не має спеціальних пси­хологічних знань;

- процедура обробки повинна включати статистично обґрунто­вані методи розрахунків і стандартизації тестових балів;

- тестові шкали повинні перевірятися на репрезентативність, надійність і валідність у заданій області використання;

- процедури, в основі яких лежать самозвіти, повинні мати до­даткові засоби контролю достовірності, за допомогою яких автома­тично відсіюються недостовірні протоколи;

- інструкції до проведення тестових випробувань повинні прой­ти спеціальні випробування на однозначність їх виконання експер­тами по відношенню до певного еталонного набору даних.

Будь-яка методика, яка не відповідає переліченим вище вимо­гам, не може вважатися професійною психодіагностичною методи­кою.

Під професійно важливими якостями (ПВЯ) та здібнос­тями слід розуміти інтегральні психологічні та психофізіологі­чні утворення, які в процесі конкретної професійної діяльності формуються в спеціальні (професійні) здібності за механізмом функціонування шестиетапної, багаторівневої, матричної, двокі- льцевої системи організації, побудови та управління руховою діяльністю.

Потенціал особистості - система всіх соціально-корисних здібностей (реалізованих та резервних), що проявляються в діяль­ності.

Компетентність - сукупність знань, обізнаності, авторитету в певній області. Види професійної компетентності: спеціальна; соці­альна; особистісна; індивідуальна.

Психологічну компетентність розуміють як систему знань про людину як індивіда, суб'єкта, особистість, індивідуальність, включеного в міжособистісну взаємодію, що забезпечує його ефек­тивність. До складу психологічної компетентності можна віднести: соціально-перцептивну (знання людей); соціально-психологічну (знання закономірностей поведінки); аутопсихологічну (самопі­знання, самооцінка, самоконтроль); комунікативну; психолого- педагогічну.

Найбільш вагомі показники окремих компетенцій керівника польотів (КП) є:

•ділові: - вміння своєчасно знаходити оптимальне рішення в умовах певних обмежень та наявності факторів, що перешкоджа­ють діяльності; - вміння швидко орієнтуватися в ситуації, передба­чати можливі перешкоди та обмеження під час вирішення вироб­ничої задачі;

•соціально-психологічні: - допомога людині в її професійному розвитку; - розуміння сутності функцій, які індивід виконує у змі­ні, його впливу на морально-психологічний клімат у зміні;

•організаторські: - послідовність пред'явлення вимог до під­леглих; - уміння за необхідності пред'являти жорсткі вимоги до підлеглих.

• особистісні: - здатність брати на себе відповідальність за все, що відбувається в команді (зміні) на виробництві; - здатність доводити розпочату справу до кінця; - бути вимогливим до себе тією ж мірою, як і до оточуючих.

У діяльності авіадиспетчерів можна виділити наступні етапи:

1) підготовка до чергування;

2) прийом чергування на робочому місці;

3) управління повітряним рухом суден під час зльоту;

4) управління повітряним рухом суден під час посадки;

5) на всіх етапах.

Смислова структура та задачі дії, що вирішуються на кож­ному етапі, умовно можна розділити на такі групи:

1) задачі, пов'язані зі сприйманням та переробкою інформації;

2) задачі, пов'язані з процесом збереження та відтворення ін­формації;

3) задачі, пов'язані з передачею переробленої інформації.

Обміркуйте: чи є різниця між змістом понять "професійно ва­жливі якості" та "здібності".