2.14. Професійний добір та розстановка і навчання персоналу 2.14.1. Підбір, найом та розстановка кадрів

магниевый скраб beletage

Наведемо дефініції основних понять, що розглядаються в цьому підрозділі.

Під професійним підбором розуміють процес, за яким із наяв­ної кількості кандидатів відбираються тільки такі, що можуть ефек­тивно виконувати відповідні функціональні обов'язки.

Персонал - особовий склад організації, об'єднаний у єдине ціле.

Кадри - основний склад організації, її постійні співробітники.

Штати - перелік посадових найменувань та загальна кіль­кість постійних посад з відповідними посадовими окладами.

Підбір кадрів - процеси та дії, що пов'язані зі створенням резе­рву кадрів (або кандидатів) в організації, а також - створенням бази даних про робітників необхідної кваліфікації для вирішення задач організації.

Найом - процес прийняття рішення про зарахування кандидата на роботу в штат організації та акт узгодження інтересів роботода­вця з працівником.

Розстановка кадрів - процес розподілу людських ресурсів у масштабі організації у відповідності до її актуальних завдань, прак­тичних цілей, індивідуально-типологічних і особистісних особли­востей та підготовки суб'єкта.

Ротація - спосіб управління персоналом, сутністю якого є час­ткове або періодичне переміщення працівника по "горизонталі" або по "вертикалі", часткова або повна зміна його функціональних обов'язків та прав.

Звільнення - рішення однієї зі сторін трудової угоди (роботода­вця або працівника) про припинення співпраці, документальне оформлення цього акту та процедура його реалізації.

Аналіз роботи персоналу - сукупність процедур збору та ана­лізу інформації про зміст, умови праці та вимоги до працівника. Виділяють такі етапи:

- аналіз наявної документації;

- узгодження технологій праці з лінійними менеджерами та ін­шими експертами;

- розробка функціональних обов'язків та кваліфікаційних хара­ктеристик;

- періодичний аналіз і корегування обов'язків та кваліфікацій­них характеристик.

Функціональні обов'язки - викладені у письмовій формі задачі, обов'язки та відповідальність працівника.

Кваліфікаційні вимоги - перелік знань, навичок, умінь, ступеня сформованості образів виконання рухів, дій, діяльності (ОВРД), якими має володіти працівник для успішного виконання роботи.

Орієнтація - сплановане ознайомлення нових працівників із організацією, її співробітниками та змістом роботи.

Адаптація - процес звикання нового співробітника до вимог робочого місця, особливостей колективу та корпоративної культури організації.

Навчання - процес зміни або набуття працівником нових знань, умінь, навичок, ОВРД.

Оцінка персоналу - процес визначення ефективності діяльності співробітників на конкретних робочих місцях, спрямований на до­сягнення цілей організації.

Управління людськими ресурсами - планування, організація і практична робота з персоналом організації та потенційними канди­датами, яка передбачає узгодження актуальних і перспективних цілей та інтересів людей і організацій та орієнтована на нього.