Запам'ятайте:

магниевый скраб beletage

Аналіз роботи персоналу - сукупність процедур збору та ана­лізу інформації про зміст, умови праці та вимоги до працівника. Виділяють такі етапи:

- аналіз наявної документації;

- узгодження технологій праці з лінійними менеджерами та ін­шими експертами;

- розробка функціональних обов'язків та кваліфікаційних хара­ктеристик;

- періодичний аналіз і корегування обов'язків та кваліфікацій­них характеристик.

Для розв'язання проблеми підвищення ефективності вико­ристання методів оцінки професійного потенціалу суб'єктів праці необхідним є комплексний підхід, сутність якого полягає у:

- розробці та створенні інтегрованого комп'ютерного апаратно- програмного психодіагностичного комплексу для відбору, оцінки та прогнозування професійної надійності працівників (наприклад, ДИК-01.0);

- перегляді завдань та повноважень медичної та психологічної служб;

- створенні науково-дослідницьких установ, які б займались ро­зробкою нових та рестандартизацією наявних методів та методик діагностики;

- створенні спеціалізованих навчально-методичних центрів для підготовки та перепідготовки кадрів, які працюють у системі проф­відбору.

Оцінювати придатність до роботи на основі діагностики рівня компетенцій можна лише в тому разі, коли управлінська система налагоджена і потрібно тільки вибрати з числа вже досвід­чених працівників найбільш перспективного.

У випадку поглибленого профвідбору обов'язковим є повне об­стеження з використанням нейродинамічних, скринінгових (поліг- рафних) та особистісних методик. Крім того, комплексне обсте­ження на ДИК-01.0. дозволяє здійснювати моніторинг особистості в процесі її довготривалого перебування на певній посаді, проводи­ти експресдіагностику перед заступанням на чергування, проводи­ти поточний та поглиблений контроль за необхідності. Усе це під­вищує ефективність діяльності психологічної служби і дозволяє суттєво знизити ризики діяльності як у штатних, так і в позаштат­них ситуаціях, що супроводжуються дефіцитом часу.

Обміркуйте: які типові переваги та недоліки основних методів оцінки персоналу, що використовуються в практичній роботі?