2.15.5. Періодизація життя та професійного розвитку

магниевый скраб beletage

Періодизація життя - наукова та практична проблема, що ві­дображує закономірності фізичного, психічного, та духовного роз­витку людини.

Існує багато класифікацій періодизації життя (З.Фройд, П.П.Блонський, Л.С.Виготський, Д.Б.Ельконін, Ж.Піаже, В.А.Бод- ров та ін.). Відтак, можна виділити такі етапи професійного розвит­ку особистості:

I. Допрофесійний розвиток:

1.1. Передігрова стадія - до 3-х років (за Д.Б.Ельконіним - епо­ха раннього дитинства);

1.2. Стадія гри - 3-6 років (дошкільне дитинство);

1.3. Оволодіння учбовою діяльністю від 6 - 11-12 років (моло­дший шкільний вік). На перших трьох стадіях формується особис­тість дитини, система регуляції поведінки, мотиваційно-потребова, емоційна та когнітивна сфери тощо.

II. Розвиток у період вибору професії:

2.1. Стадія оптації - підготовка до життя, праці (11-18 років). У цей період відбувається опанування та засвоєння індивідом:

- системи соціально значущих ціннісних уявлень про життєвий та професійний шляхи;

- системи правил та принципів виконання обов'язків, взаємодії з друзями та дорослими;

- механізмів та особливостей самоаналізу тощо.

III. Розвиток у період професійної підготовки та подальшо­го професійного становлення:

Стадія професійного навчання 15-18 - 19-23 роки.

На цій стадії відбувається:

- цілеспрямоване засвоєння системи знань, практичних навичок та умінь, образів виконання рухів, дії, діяльності у вибраній профе­сійній діяльності;

- формування ціннісних уявлень про конкретну професійну спі­льноту;

- розвиток та наповнення предметним змістом майбутньої про­фесійної активності;

- формування профпридатності до навчання й до реальної прак­тичної роботи тощо;

Стадія професійної адаптації - 19-21 - 24-27 років.

На цій стадії відбувається:

- пристосування та адаптація індивіда до соціальних та профе­сійних норм, умов, процесів діяльності;

- подальший розвиток самовизначення в обраній професії;

- самоусвідомлення правильності зробленого вибору та узго­дження між собою життєвих і професійних цінностей, цілей, уста­новок тощо;