2.15.6. Зовнішнє середовище, кар'єра та становлення професіоналізму суб'єкта

магниевый скраб beletage

У попередніх розділах та підрозділах ми докладно висвітлили сучасні погляди на взаємозв'язки між професійним становленням суб'єкта, його кар'єрним ростом та зовнішнім середовищем.

На цей час залишається невирішеною проблема детермінації професійного становлення суб'єкта праці соціально-психологіч­ними факторами. Для вирішення цієї проблеми необхідно з'ясувати психологічні механізми, чинники, процеси та явища, у яких висвіт­люються:

- характер функціональних та міжособистісних взаємодій із ко­легами та зі "значущими іншими";

- групові норми;

- стиль керівництва;

- корпоративна культура;

- корпоративні ритуали та традиції тощо.

Поки що ці напрями досліджень залишаються поза увагою кла­сичної психології праці. Мабуть, це відбувається внаслідок обме­женості традиційної парадигми та методології. Отже, для майбут­ніх психологів - фахівців з психології праці - відкриваються без­межні можливості знайти свій шлях до самовираження, самоствер­дження та самоактуалізації, тобто до професіонального та кар'єрного росту.