Визначення:

магниевый скраб beletage

Професійне самовизначення людини як суб'єкта трудової дія­льності є процесом її активної орієнтації у світі професій, пов'язаним із пошуком сенсу трудової діяльності, з її внутрішніми та зовнішніми конфліктами, професійними та життєвими кризами. Це процес періодично повторюваних виборів протягом усієї про­фесійної кар'єри особистості.

Вибір професії - ключовий момент професійного самовизна­чення суб'єкта. Він конкретизує цілі, сенс буття, те чому особис­тість віддає переваги. Все це є відображенням соціальної активнос­ті індивіда.

Професійна ідентичність - процес становлення "інтегральної індивідуальності" (за В.С.Мерліним), становлення стилю життя, формування особистісних новоутворень, що передбачають оптима­льне узгодження множини актуальних та потенційно значущих соціальних ролей. За своїм змістом "професійна ідентичність" бли­зька до "ідентичності" за Е.Еріксоном, та "ідентифікації" за Р.Хей- вігхерстом.

Професійна ідеологія (за Є.А.Климовим) - система ствер­джень, які перебувають поза категоріями істини та спрямовані на обґрунтування суспільного положення, статусу професійного або внутрішньопрофесійного угрупування чи то окремого індивіда.

Професійну кар'єру розуміють як професійне зростання, про­сування по службі, перехід від одного рівня професіоналізму до іншого. Сучасні дослідники виділяють декілька механізмів проце­су кар'єрного зростання:

- активність та енергійність людини;

- зовнішні джерела, соціальне середовище;

- конкуренція як механізм кар'єрного відбору.

Визнається, що кар'єрні інтереси найчастіше перебувають у зо­ні перетину інтересів індивіда, організації, суспільства.

Періодизація життя - наукова та практична проблема, що ві­дображує закономірності фізичного, психічного, та духовного роз­витку людини.