2.16.2. Етапи розробки системи прогнозування успішності діяльності

магниевый скраб beletage

Прогнозування успішності діяльності є не що інше як форму­вання прогнозу - аргументованого ймовірнісного висновку про індивідуальну поведінку респондента в майбутньому.

Розробка системи прогнозування діяльності включає такі етапи:

- вивчення психологічних та психофізіологічних механізмів, процесів, явищ, які забезпечують успішне виконання конкретної діяльності (паспорт професії, професіограма та психограма тощо);

- підбір і розробка методів для отримання валідної та надійної висхідної інформації (апаратурні методики в поєднанні зі стандар­тизованими базовими „тестовими батареями");

- розробка критеріїв оцінки та способів фіксації отриманої ін­формації (розробка периферійних пристроїв, програмного та мате­матичного забезпечення);

- розробка алгоритмів перетворення висхідної інформації в ін­тегральну діагностичну оцінку (формування банку даних, шкалю- вання, коректний підбір адекватних математичних методів обробки отриманих даних);

- визначення валідності всієї системи прогнозування діяльності. Процедуру доведення валідності системи можна описати наступ­ним чином:

- на репрезентативній вибірці, за допомогою стандартизованої базової „тестової батареї", отримують висхідну інформацію про кожного респондента цієї вибірки;

- на тій же вибірці отримують об'єктивну інформацію про ефе­ктивність діяльності кожного з респондентів, які увійшли до репре­зентативної вибірки. Отримані за такою процедурою дані, дозво­ляють оцінити, наскільки точним є наш прогноз. Співставлення з критеріями, отриманими на одній й тій же вибірці респондентів, має назву верифікація прогнозу.

Якщо система є надійною, валідною та інформативною, то на цьому її розробка закінчується. Завершена система має бути відпо­відним чином оформлена. Так, до неї додається:

- інструкція для користувача;

- методичні матеріали;

- методичні листи або навчальні посібники тощо, де висвітлю­ється процедура проведення тестування, основні прийоми інтерп­ретації отриманих даних, стандартизовані шкали та коефіцієнти валідності.

Відтак, слід розрізняти розробку систем прогнозування та ви­користання системи прогнозування.