Запам'ятайте:

магниевый скраб beletage

Діагностика здібностей та прогнозування успішності діяль­ності здійснюється, зазвичай, з метою визначення придатності індивіда до певного виду діяльності при професійному відборі. Крім того, прогнозування успішності діяльності на основі психоло­гічних та психофізіологічних показників (до початку діяльності) дозволяє оптимізувати процес навчання і застосовується під час:

- підбору та комплектування навчальних груп;

- організації індивідуального підходу до конкретного респонде­нта з трансформацією методики, організації та проведення навча­льного процесу;

- пошуку відповідних до професійних вимог компенсаторних можливостей індивіда тощо.

Якщо система є надійною, валідною та інформативною, то на цьому її розробка закінчується. Завершена система має бути відпо­відним чином оформлена. Так, до неї додається:

- інструкція для користувача;

- методичні матеріали;

- методичні листи або навчальні посібники тощо, де висвітлю­ється процедура проведення тестування, основні прийоми інтерп­ретації отриманих даних, стандартизовані шкали та коефіцієнти валідності.

Відтак, слід розрізняти розробку систем прогнозування та ви­користання системи прогнозування.

Психологічний та психофізіологічний відбір, як один з ком­понентів професійного відбору, передбачає вибір осіб найбільш придатних для виконання конкретної діяльності на основі оцінки їх індивідуальних нейродинамічних, психофізіологічних, психологіч­них показників та здібностей.

Психолог має запам'ятати, що роботу з діагностики та прогнозування здібностей дозволяють виконувати лише особам, які мають спеціальну психологічну підготовку.

Обміркуйте: як скласти базову „тестову батарею" для діагнос­тування здібностей студента психологічного факультету ГМІ НАУ?

Контрольні питання

1. Вимоги до відбору "тестових батарей" та методів математич­ної статистики для діагностики здібностей та прогнозування успі­шності діяльності.

2. Основні етапи розробки системи прогнозування успішності діяльності.

3. Вимоги до процедури дослідження професійно значущих властивостей.

4. Планування дослідження для проведення психологічного аналізу діяльності авіадиспетчера.

Творче завдання

1. Розробіть програму дослідження для проведення психологіч­ного аналізу діяльності авіадиспетчера.

2. Проведіть дослідження.

3. За результатами дослідження напишіть звіт.

Література

1. Балл Г.О., Бастун М.В., Гордієнко В.І., Красильникова Г.В., Краси- льников С.Р. Психологія праці та професійної підготовки особистості: Навч. посіб. - Хмельницький: ТУП, 2001. - 330 с.

2. Бодров В.А. Психология професиональной пригодности. - М.: Ра- дикс, 2001. - 324 с.

3. Джамгаров Т.Т. Теоретические аспекти проблеми прогноза летних способностей. - В кн.: Авиационная и космическая медицина. М.: Акаде- мия, 1969, Т.1. - 226 с.

4. Пряжников Н.С., Пряжникова Е.Ю. Психология труда и человечес- кого достоинства. - М.: Институт практической психологии; Воронеж: НПО МОДЗК, 2001. - 352 с.

5. Психология труда и инженерная психология / Под. ред. А.А.Крилова - Л.:Л. ун-та, 1979. - 224 с.