13.4. Процес створення образів уяви

магниевый скраб beletage

Створення людиною образів нових об'єктів зумовлене потре-бами її життя та діяльності. Залежно від завдань, що постають пе-ред нею, активізуються певні сліди попередніх вражень і утворю-ються нові комбінації асоціативних зв'язків. Цей процес набуваєрізної складності залежно від мети, змісту та попередньогодосвіду людини.

Найелементарнішою формою синтезування нових образів єаглютинація (від лат. aglutinare — склеювання). Це створення об-разу шляхом поєднання якостей, властивостей або частин, узятихз різних об'єктів. Наприклад, такими є казкові образи русалки —напівжінки, напівриби: кентавра — напівчоловіка, напівконя;у технічній творчості: тролейбуса — сполучення властивостейтрамваю та автомобіля, танк-амфібія, що поєднує властивостітанка і човна.

Прийомом створення нових образів є аналогія. Суть цьогоприйому полягає в тому, що створюваний новий образ схожий нареально існуючий об'єкт, але в ньому проектується принциповонова модель явища чи факту. На принципі аналогії базується но-ва галузь інженерної справи — біоніка. Біоніка виокремлює деяківластивості живих організмів, які стають засадовими стосовноконструювання нових технічних систем. Так було створено бага-то різних приладів — локатор, «електронне око» тощо.

Нові образи можуть створюватися за допомогою наголошу-вання. Цей прийом полягає в навмисному посиленні в об'єктіпевних ознак, які виявляються домінуючими на тлі інших. Ма-люючи дружній шарж, карикатуру, художник знаходить у харак-тері чи зовнішності людини щось неповторне, притаманне тількиїй і наголошує на цьому художніми засобами.

Створити нові образи можна шляхом перебільшення (абоприменшення) характеристик об'єкта. Цей прийом широко вико-ристовується в казках, народній творчості, коли герої наділяють-ся надприродною силою (Микита Кожум'яка, Котигорошко) іздійснюють подвиги.

Найскладнішим способом утворення образів уяви є створен-ня типових образів. Цей спосіб потребує тривалої творчої роботи.Художник створює попередні ескізи, письменник — варіанти тво-ру. Так, при малюванні картини «З'явлення Христа народові» ху-дожник О. Іванов зробив близько 200 ескізів.

Уяву, яка присутня в художній творчості, можна проілюстру-вати висловлюванням К. Паустовського: «Кожна хвилина, кожнекинуте мимохіть слово та погляд, кожна глибока чи жартівливадумка, кожний непомітний рух людського серця, так само як ілітаючий пух тополі чи вогонь зірки в нічній воді, — усе це крих-ти золотого пилу. Ми, літератори, видобуваємо їх упродовж деся-тиріч, ці мільйони крихт, збираємо непомітно для самих себе, пе-ретворюємо на сплав і потім з цього сплаву виковуємо свою «Зо-лоту троянду» — повість, роман або поему» [10].

Перебіг творчого процесу пов'язаний з виникненням багатьохасоціацій, їх актуалізація підпорядковується меті, потребам і мо-тивам, які домінують в актах творчості.

Велику роль у створенні образів уяви відіграє практичнадіяльність. Доки створений образ існує тільки «у голові», він незавжди зрозумілий до кінця. Втілюючи цей образ у малюнку чимоделі, людина перевіряє його реальність.

Засадовою стосовно створення образів уяви є взаємодія двохсигнальних систем. Співвідношення чуттєвого та мовного, обра-зу та слова набирає різного характеру в різних видах уяви залеж-но від конкретного змісту діяльності, в яку включається створен-ня образів.