13.6. Уява і особистість

магниевый скраб beletage

Діяльність уяви залежить від загальної спрямованості особи-стості, від психічного життя людини взагалі. Особлива рольу створенні образів уяви належить інтересам, потребам, світогля-дові особистості, що становлять її духовний світ. З діяльністюуяви пов'язане формування низки морально-психологічних яко-стей особистості: гуманності, чуйності, почуття обов'язку тощо.Зрозуміло, що виявити чуйність може людина, яка, знаючи жит-тя та особливості характеру іншої людини, здатна уявити її ду-шевний стан у певний момент.

У силі та яскравості образів уяви виявляються типологічніособливості вищої нервової діяльності. Уява — один з показників,за якими І. Павлов відносив людей до художнього чи розумово-го типу. Художник має справу з образами (зоровим, руховим, слу-ховим тощо), що свідчить про домінуючу роль у його діяльностіпершої сигнальної системи, образного відображення світу. Отже,уява не лише впливає на перебіг психічного життя людини, а й зу-мовлює формування її важливих особистісних якостей.

Ключові поняття теми

Уява, довільна уява, мимовільна уява, випереджальне відобра-ження, репродуктивна уява, творча уява, мрія, дисоціація, аглю-тинація, наголошування, гіперболізація, схематизація, типізація.

Формалізована структура змісту теми

Пізнавальна функція уяви:

створення образів нових об'єктів;

випереджальне відображення реальності.Психологічний механізм уяви:

дисоціація життєвих вражень та об'єднання виокремленихелементів у нові комбінації.

Запитання для самостійної роботи

У чому полягає специфічність відображення дійсності у про-цесах уяви?

Чим зумовлена діяльність людської уяви?

Від чого залежить багатство створюваних людиною образівуяви?

У чому полягає принципова відмінність між образами репро-дуктивної та продуктивної уяви?

У чому полягають особливості мрії як різновиду творчої уяви?

У чому виявляється зв'язок процесів чуттєвого пізнання імислення з уявою?

Охарактеризуйте механізм впливу образів уяви на фізіологіч-ні процеси людини.

Як уява пов'язана з емоційно-вольовою сферою особистості?

Альтернативно-тестові завдання для самоконтролю

Чи згодні ви з твердженням, що без уяви неможлива будь-якапрактична діяльність людини?

Чи завжди уява присутня у процесі розумової діяльності?

Чи є уява у тварини?

Чи є принципова відмінність між образами творчої уяви та га-люцинаціями?

Чи може яскравість уяви негативно позначитися на психічно-му житті людини?

Чи погодитеся ви з думкою, що мрія — це створення образівуяви, здійсненні яких вона впевнена?

Чи може бути уява дитини багатшою, ніж уява дорослої лю-дини?

Завдання та проблемні ситуації

Поясніть, у чому полягають основні відмінності уяви від уяв-лень пам'яті. За якими ознаками це можна встановити?

Визначте, які прийоми створення образів уяви використано:винахідником — при конструюванні дирижабля, гідролітака;письменником — при створенні літературного персонажа;художником-карикатуристом — при створенні дружньогошаржу.

Поясніть, чому деякі люди, неосвічені в медицині, прочитав-ши опис того чи іншого захворювання, схильні уявляти, що йвони захворіли саме на цю хворобу, що й у них виявляються їїсимптоми.

Список використаної та рекомендованої літератури

Загальна психологія: Підруч. для студентів вищ. навч. за-кладів / За загальн. ред. акад. С.Д. Максименка. — К.: Форум,2002.

Заика Е.В. Комплекс игр для развития воображения // Вопр.психологии. — 1993. — №2.

Карандашев Ю.Н. Развитие представлений у детей: Учеб. по-собие. — Минск, 1987.

Коршунова Л.С. Воображение и его роль в познании. — М.,1979.

Максименко СД. Общая психология. — М.: Рефл-бук, К.: Вак-лер, 2001.

Максименко С.Д. Психологія в соціальній та педагогічнійпрактиці: методологія, методи, програми, процедури: На-вчальний посібник для вищої школи. — К.: Наукова думка,1998.

Натадзе Р.Г. Воображение как фактор поведения. — Тбилиси:Мецниереба, 1972.

Немов Р.С. Психология. — М.: Просвещение, 1995.

Общая психология / Под ред. А.В. Петровского. — М.: Про-свещение, 1977.

Паустовский К. Собр. соч. — М., 1983. — Т. 8.

Пономарев Я.А. Психология творчества. — М.: Наука, 1976.

Психологія / За ред. Г.С. Костюка. — К.: Рад. школа, 1968.

Розет И.М. Психология фантазии. — Минск, 1977.

СапоговаЕ.Е. Операции моделирования как условия развитиявоображения у дошкольников // Вопр. психологии. — 1993. —№3.

Розділ 14ПАМ'ЯТЬ