14.4. Запам'ятовування та його різновиди

магниевый скраб beletage

Запам'ятовування — один з основних процесів пам'яті. Заса-довими стосовно нього є утворення й закріплення тимчасовихнервових зв'язків. Чим складніший матеріал, тим складніші тим-часові зв'язки, які утворюють підґрунтя запам'ятовування.

Запам'ятовування, як і інші психічні процеси, буває ми-мовільним і довільним.

Мимовільне запам'ятовування здійснюється без спеціальнопоставленої мети запам'ятати. На мимовільне запам'ятовуваннявпливають яскравість, емоційна забарвленість об'єктів. Усе, щоемоційно сильно впливає на людину, запам'ятовується нею неза-лежно від наміру запам'ятати. Мимовільному запам'ятовуваннюсприяє також наявність інтересу. Усе, що цікавить, запам'ято-вується значно легше й утримується у свідомості довше, ніжнецікаве. Мимовільні форми запам'ятовування відбуваютьсятоді, коли будь-яке явище постає контрастно на загальному тлі.Предмети, що схожі на вже відомі раніше, мимовільно запам'ято-вуються легше. Мимовільне запам'ятовування має велике зна-чення в житті людини. Воно сприяє збагаченню її життєвогодосвіду. Велику роль мимовільне запам'ятовування відіграє ів навчальній діяльності.

Довільне запам'ятовування відрізняється від мимовільногорівнем вольового зусилля, наявністю завдання та мотиву. Вономає цілеспрямований характер; у ньому використовуютьсяспеціальні засоби та прийоми запам'ятовування.Умови успішного запам'ятовування:

багаторазове розумно зорганізоване й систематичне повторен-ня, а не механічне, що визначається лише кількістю повто-рень;

розподіл матеріалу на частини, виокремлення в ньому смис-лових одиниць;

розуміння тощо.

Залежно від міри розуміння запам'ятовуваного матеріалудовільне запам'ятовування буває механічним і смисловим(логічним).

Механічним є таке запам'ятовування, яке здійснюється без ро-зуміння суті. Воно призводить до формального засвоєння знань.

Смислове (логічне) запам'ятовування спирається на розу-міння матеріалу у процесі дії з ним, оскільки тільки діючи з мате-ріалом, ми запам'ятовуємо його.

Умовами успішності довільного запам'ятовування є дійовийхарактер засвоєння знань, інтерес до матеріалу, його значущість,установка на запам'ятовування тощо.