14.6. Забування та його причини

магниевый скраб beletage

Усе, що людина запам'ятовує, з часом поступово забувається.Забування — процес, протилежний запам'ятовуванню. Забуваннявиявляється в тому, що втрачається чіткість запам'ятованого, змен-шується його обсяг, виникають помилки у відтворенні, стає немож-ливим відтворення і, нарешті, унеможливлюється впізнання.

Забування — функція часу. Засадовим стосовно забування єзгасання тимчасових нервових зв'язків, що тривалий час непідкріплювалися. Якщо здобуті знання тривалий час не викорис-товуються і не повторюються, то вони поступово забуваються.Причиною забування є також недостатня міцність запам'ятовуван-ня. Щоб запобігти забуванню, потрібно добре заучувати матеріал.

Забування залежить також від змісту діяльності, її організаціїта умов, за яких вона відбувається. Причиною, що погіршує за-пам'ятовування, може бути негативна індукція, зумовленазмістом матеріалу. Схожий, складний матеріал попереднього за-няття ускладнює утворення нових тимчасових нервових зв'язків,знижує ефективність запам'ятовування.

Негативний вплив раніше запам'ятованого матеріалу на ово-лодіння новим характеризується як проактивне (таке, що діє на-перед) гальмування. З погляду психології недоцільно після мате-матики вивчати фізику чи хімію. Негативний вплив наступноїдіяльності на зв'язки, вироблені в попередній діяльності, нази-вається ретроактивним (таким, що діє зворотно) гальмуванням.

Тимчасовою причиною труднощів відтворення може бути зу-мовлений ситуацією сильний імпульс пригадати, який індукуєгальмування. Прикладом може бути стан студента на іспиті, коливін намагається одразу пригадати відповіді на запитання в білетіі через хвилювання не може цього зробити. Гальмуваннязнімається переключенням думки на інші об'єкти.

Забування — процес поступовий. Засадовим стосовно нього єослаблення і порушення раніше утворених умовних зв'язків. Чимменше вони закріплені, тим швидше згасають і спричинюють за-бування. Як свідчать проведені дослідження пам'яті (П. Зінчен-ко, А. Смирнов та ін.), швидше забувається та інформація, якійналежить другорядна роль у змісті запам'ятованого; тривалий часутримується інформація, що несе основне смислове навантажен-ня. Найвищі темпи забування спостерігаються одразу після за-учування матеріалу.

Для тривалого утримання в пам'яті інформації важливо з са-мого початку забезпечити міцне її запам'ятовування і закріплен-ня шляхом повторення в перші дні після того, як її було одержа-но. Важлива умова продуктивного запам'ятовування — осмис-леність, розуміння того, що є його предметом.