15.3. Вираження емоцій і почуттів

магниевый скраб beletage

Переживання емоційних станів — радості, любові, дружби,симпатії, прихильності або болю, суму, страху, ненависті, презир-ства, огиди тощо — завжди супроводжуються відповіднимизовнішніми або внутрішніми вираженнями. Емоції з гіпоталаму-са поширюються на всі ефекторні органи. Достатньо виникнутиемоційному збудженню, як у його вираження негайно вклю-чається весь організм. Зовнішні вираження емоцій та почуттіввиявляються в рухах, позах, у руховій та вокальній міміці, інто-націях мовлення, рухах очей тощо. Внутрішня, або вісцеральна,вираженість переживань яскраво виявляється у прискореномусерцебитті, диханні, підвищеному кров'яному тиску, змінахв ендокринних залозах, органах травлення та виділення. Ця вира-женість буває астенічною або стенічною, тобто виявляєтьсяв пригніченні або збудженні.

Зовнішнє, або експресивне, вираження емоцій і почуттівпомітне навіть у немовлят. Але воно ще мало диференційоване. Здосвідом, особливо із засвоєнням дитиною мовлення, експресив-не вираження емоцій і почуттів набирає різних відтінків. Багатст-во їх настільки велике, що в мові існує близько 5000-6000 слів,якими переважно передаються ті чи інші переживання. З розвит-ком мовлення дитина поступово оволодіває експресивними ви-раженнями, певною мірою стримує їх, але це не означає, що цимсамим гальмується емоція. П. Анохін вважає, що в цьому разіпригнічуються лише деякі периферійні компоненти умоцій — ру-хи, міміка, сама ж емоція, якщо вона виникла, неминуче поши-рюється на інші, в основному на вісцеральні, компоненти. Протеформування витриманості у дітей позитивно позначається наїхній життєдіяльності та стосунках у колективі.

З оволодінням експресивними способами вираження емоцій іпочуттів формується здатність сприймати й розуміти різні формита відтінки вираження переживань, уміння їх розпізнавати. Вод-ночас розвивається вміння користуватися ними з метою впливатина інших. Ця здатність потрібна артисту, а особливо педагогу,який, розпізнавши завдяки спостережливості внутрішні стани тапереживання учня, може керувати ними, впливати на них з вихов-ною метою власними експресивно виявленими почуттями.

Залежно від обставин і стану організму, його підготовленостідо переживань емоції та почуття можуть виражатися по-різному.Почуття страху, наприклад, може спричинити або астенічну ре-акцію — скутість, шок, або ж стенічну. Горе може викликатиапатію, бездіяльність, розгубленість або відповідні енергійні дії.

Форми та інтенсивність виявлення емоцій і почуттів значноюмірою залежать від вихованості, рівня культури особистості, тра-дицій і звичаїв. Це особливо позначається на вираженості їхзовнішніми засобами — мімічними та пантомімічними рухами,жестами. Внутрішнє ж їх вираження (серцебиття, дихання, діяендокринної системи) відбувається відносно незалежно відсоціальних чинників.