16.3. Аналіз складної вольової дії

магниевый скраб beletage

Вольові дії людини визначаються свідомо поставленою ме-тою. Діючи, людина ставить перед собою завдання, планує їх ви-конання, добирає засоби, за допомогою яких вони здійснюються.Щоб успішно навчатися, учень повинен усвідомлювати мету на-вчання, свої шкільні завдання, вміти організовувати їх виконан-ня, бути наполегливим.

Кожна вольова дія чимось мотивується. Мотив — це рушійнасила, яка спонукає людину до дії, до боротьби за досягнення по-ставленої мети. Мотивами дій є людські потреби, почуття, інтере-си, усвідомлення необхідності діяти.

Чіткість мети, розуміння справи, усвідомлення завдання, йо-го важливість завжди породжують силу, енергію і рішучість дій.Чим більшого суспільного значення набуває завдання, тимбільшої енергії та завзяття люди докладуть у боротьбі за йогоздійснення. Пристрасна любов до своєї справи спонукає людейдо творчої праці.

Вольові дії бувають прості та складні.

Простою вольовою є така дія, яка не потребує особливого на-пруження сил і спеціальної організації дії. Вона характеризуєтьсябезпосереднім переходом бажання в рішення та у здійснення цьо-го рішення. Наприклад, захотівши пити, людина одразу наливаєводи у склянку і п'є; якщо їй холодно, вона вдягає пальто тощо.Ці дії не потребують складних засобів для їх виконання.

Складна вольова дія потребує значного напруження сил,терплячості, наполегливості, вміння організувати себе на вико-нання дії. Так, учень, розв'язуючи математичні завдання, щоб до-сягти бажаного успіху, повинен здійснювати низку вольових дій.Складність вольової дії залежить від складності завдання, на ви-конання якого вона спрямована.

Воля людини виявляється в переборенні не тільки зовнішніхтруднощів, що характерні для різних видів діяльності, а й внут-рішніх, породжуваних, наприклад, бажаннями, які суперечать по-ставленим завданням, утомою тощо. Переборення внутрішніхтруднощів потребує усвідомлення необхідності виконати те чиінше завдання та самовладання.

Прагнення людини, що є засадовими стосовно її дії, іноді ви-являється у формі потягів. Як правило, потяги бувають невираз-ними, малоусвідомлюваними. Людина кудись поривається, алечого саме їй забажалося, вона виразно не усвідомлює. Прагнення,що виявляються лише у формі потягів, не ведуть до цілеспрямо-ваної вольової дії.

Усвідомлюючи свої потяги, людина тим самим перетворює їхна бажання. Бажаючи чогось, людина вже більш-менш виразнобачить мету свого прагнення, напрямок своєї діяльності.

Проте, усвідомивши мету своєї діяльності, людина може ще йне бачити шляху, яким треба йти, щоб успішно її здійснити,не мати в руках засобів для її досягнення. Добираючи потрібнішляхи та засоби, людина в цьому процесі глибше усвідомлюєсвої прагнення. Глибоко усвідомлене прагнення, при якому в лю-дини виразно вимальовуються не тільки мета діяльності, а й шля-хи та засоби її здійснення, зумовлює воління, активне бажання.

За волінням часто-густо йде сама дія, якою завершується во-льовий акт. Однак це буває не завжди. Іноді людина вагається: чито діяти, чи то ні. У цьому разі спостерігається той особливий,проміжний стан у розвитку вольового акту, який називається бо-ротьбою мотивів. Це трапляється тоді, коли у людини є супереч-ливі бажання, з яких одні спонукають її до певної дії, а іншівідвертають від неї. Наприклад, в учня може відбуватися бороть-ба між бажанням взятися за виконання домашнього завдання табажанням піти в кінотеатр з приятелями. У результаті цієї бо-ротьби мотивів людина приймає певне рішення. Воно вияв-ляється як намір діяти або як намір відмовитися від дії.

Рішення, як глибоко усвідомлене, переходить у дію. Спочаткудія планується, вибираються необхідні для цього засоби, потім ви-конується завдання і, нарешті, завершується. Так, учень, вирішив-ши сконструювати радіоприймач, ознайомлюється із системамирадіоприймачів, креслить схему, дістає потрібні для радіоприймачадеталі й, нарешті, монтує його. Так закінчується прийняте рішення.

Успішність вольового акту залежить від вольових якостей лю-дини, глибини усвідомлення завдання, інтересу, а також від знань,умінь і навичок діяти, без яких успішне досягнення мети немож-ливе. Вміння, звичні дії роблять вольові дії чіткішими та організо-ванішими, сприяють швидкому та успішному їх виконанню.

Будь-яка дія відбувається успішніше, якщо стає звичною. На-вички та звички сприяють легшому подоланню труднощів тауспішному завершенню дії.