17.2. Типи темпераментів

магниевый скраб beletage

У сучасній психології користуються гіппократовою класифі-кацією типів темпераментів: сангвінік, холерик, флегматик і ме-ланхолік. Кожному з цих типів властиві своєрідні психологічніособливості.

Сангвініку властиві досить висока нервово-психічна активність,багатство міміки та рухів, емоційність, вразливість, лабільність. Ра-зом з тим емоційні переживання сангвініка здебільшого неглибокі,а його рухливість при незадовільних виховних впливах спричинюєнедостатню зосередженість, похапливість, а то й поверховість.

Холерику властиві високий рівень нервово-психічної актив-ності та енергії дій, різкість і поривчастість рухів, сильна імпуль-сивність та яскравість емоційних переживань. Недостатняемоційна і рухова врівноваженість холерика може виявитися завідсутності належного виховання в нестриманості, запальності,нездатності контролювати себе в емоціогенних обставинах.

Флегматик характеризується порівняно низьким рівнем ак-тивності поведінки, ускладненням переключення, повільністю іспокійністю дій, міміки і мовлення, рівними, постійними та гли-бокими почуттями і настроями. Невдале виховання може сприя-ти формуванню у флегматика таких негативних рис, як млявість,збідненість і слабкість емоцій, схильність до виконання лишезвичних дій.

Меланхоліку властиві низький рівень нервово-психічної ак-тивності, стриманість і приглушеність моторики та мовлення,значна емоційна реактивність, глибина і стійкість почуттів, алеслабка їх зовнішня вираженість. При недостатньому вихованніу меланхоліка можуть розвинутися такі негативні риси, як підви-щена аж до хворобливості емоційна вразливість, замкнутість,відчуженість, схильність до тяжких внутрішніх переживань за та-ких життєвих обставин, які на це не заслуговують.

Зв'язок типів темпераменту та типів вищої нервової діяль-ності стисло наведено в таблиці.

Характеристика темпераментів

Зв'язок типів темпераменту та типів вищої нервової діяльності

Холерик

Сильний

Неврівноважений

Рухливий

Сангвінік

Сильний

Врівноважений

Рухливий

Флегматик

Сильний

Врівноважений

Малорухливий

Меланхолік

Слабкий

Неврівноважений

Інертний