19.3. Основні риси типового характеру

магниевый скраб beletage

Носієм характеру є людина. Риси її характеру позначаютьсяна діяльності, стосунках, способах дії в найширшому їх ро-зумінні — у сім'ї, трудовому колективі, в управлінні вироб-ництвом, державою. Типове та індивідуальне в характері існуютьв єдності. Типове створює тло для індивідуальних проявів рис ха-рактеру, і прояв не властивих для більшості певної соціальноїгрупи рис характеру викликає заперечення, осуд.

Особливості типового характеру виявляються при позитив-ному або негативному ставленні до праці, інших людей, самогосебе, предметів та явищ дійсності.

Ставлення до праці є однією з найістотніших рис характеру лю-дини. Воно виявляється в повазі до праці, працелюбності або жу зневазі до праці та працівників. Важливі риси у ставленні до пра-ці: акуратність, сумлінність, дисциплінованість, організованість.

Ставлення до інших людей виникає у міжособистісних кон-тактах і зумовлюється суспільними умовами життя, які склада-ються історично і розкриваються в колективі. Рисам характеру,в яких виявляється ставлення особистості до інших людей, влас-тиві значна варіативність за змістом і формою їх виявлення, за-лежність від рівня культурного розвитку народу та духовного ба-гатства особистості. Ставлення до інших людей має оцінний ха-рактер, в якому інтелектуальне оцінювання залежить від емоцій-ного ставлення до рис характеру, що виявляються в суспільнихконтактах. Оцінне ставлення до людей виявляється в різномузмісті рис характеру та різній формі їх прояву. Схвалення та осуд,підтримка та заперечення виявляються у ввічливій, тактовній,доброзичливій формі або ж формально, улесливо, а то й бруталь-но, грубо, іронічно, саркастично, образливо.

Ставлення до інших виявляється залежно від обставин і харак-теру оцінювання вчинків і в позитивних, і в негативних рисах ха-рактеру. Позитивними рисами характеру культурної людини єсправедливість, дотримування слова, щедрість, доброзичливість,чесність, принциповість. Засадові стосовно них — гуманістичні мо-ральні якості людей, ідейні переконання, прогресивні прагнення.

До негативних рис характеру належать відчуженість, замк-нутість, заздрість, скупість, зневага до інших, хвалькуватість, гор-диня, схильність до безпідставного кепкування та глузування,причіпливість, схильність до пустопорожніх суперечок, запере-чення істини, дріб'язковість, мізантропія. Негативні риси харак-теру дуже шкодять позитивному спілкуванню людей, їхнім праг-ненням до спільної боротьби з несправедливістю, спілкуваннюв праці.

Ставлячись до вчинків і поведінки інших, людина формуєвласні риси характеру за аналогією чи протиставленням. Став-лення до самої себе — позитивне або негативне — залежить відрівня розвитку самосвідомості, здатності оцінювати себе. Такіриси характеру, як скромність, почуття власної гідності, вимог-ливість до себе, відповідальність за справу, схильність віддаватисебе, свої сили колективу, державі, свідчать про високий рівеньрозвитку самосвідомості особистості.

Разом з тим деяким людям властиві негативні риси: не-скромність, хвалькуватість, кар'єризм, гординя, самовпевненістьтощо.

Типові риси характеру за своєю інтенсивністю виявляютьсяпо-різному, індивідуально. У деяких людей окремі риси їхньогохарактеру виявляються настільки яскраво та своєрідно, що це ро-бить їх оригінальними. Загостреність таких рис виявляєтьсяспонтанно, як тільки людина потрапляє в адекватні цим рисамумови. Такі умови провокують прояв загостреної реакції особис-тості. Крайню інтенсивність певних рис людини називають їх ак-центуацією. Хоча акцентуація якихось рис особистості своєю за-гостреністю та своєрідністю прояву виходить за межі звичайного,їх не можна відносити до патологічних. Проте надмірно складніумови, які викликають акцентуацію рис особистості, частота їхповторення можуть спричинити невротичні, істеричні та інші па-тологічні реакції.

Акцентуація рис характеру виявляється лише за певних умов.За інших умов люди з такими рисами діють спокійно, без напру-ження.

Акцентуація рис характеру виробляється за суспільних умовжиття під впливом суспільної спрямованості інтересів, спе-цифіки контактів у колективі, але, як свідчать дослідження, заса-довими стосовно них є своєрідні природжені індивідуальні особ-ливості, що і створюють ґрунт для виникнення акцентуації завідповідних соціальних умов.

Розглянемо найхарактерніші прояви акцентуації.

Застрявання в стані збудження на впертості, недовірливості,нетерпимості до заперечень у дискусіях. У спокійному стані такілюди виявляють відповідальність і розсудливість при розглядісправ.

Педантизм виявляється в крайньому, нічим не виправданомуформалізмі при вирішенні справи, в дотриманні «букви», хоча цей шкодить справі, у міркуванні типу «коли б чого не трапилося».

Демонстративні характери виявляють амбіційність, їм влас-тиве хизування, зухвалість, де потрібно погодитися, вони запере-чують очевидне: «це неможливо», «я цього не розумію». За зви-чайних умов такі особистості здатні погоджуватися, досягатизначних творчих успіхів.

Екзальтовані особистості надмірно захоплюються, вихваля-ють те, що на це не заслуговує, легко збуджуються в радощах абосумують аж до розпачу, їхні реакції на вчинки свої або інших лю-дей загострено емоційні, афективні.

Тривожні характери в усьому чекають небезпеку, виявляютьпідвищену боязливість, соромливість, розгубленість, здатні схо-ватися від небезпечного, поступитися навіть слабшому, втективід нього, якщо він чимось погрожує.

Інтровертовані особистості замкнуті, свої думки та пережи-вання спрямовують на самих себе, на свій внутрішній світ, уника-ють контактів з іншими, не пристосовані до обставин. Вважають,що аутизм підлітків більше властивий інтровертованим особис-тостям.

Екстравертовані особистості прагнуть до спілкування, кон-тактів з іншими, багато говорять про себе, хвалькуваті, зосеред-жуються переважно на зовнішніх явищах, а не на собі, схильні по-годжуватися з усім, що їм пропонують.