19.5. Формування характеру

магниевый скраб beletage

Формування характеру — це процес становлення стійких пси-хологічних утворень особистості під впливом об'єктивних іспеціально створених для цього умов, коли її дії та вчинки в ре-зультаті їх багаторазових повторень стають звичними й визнача-ють типову модель її поведінки.

Характер людини формується в процесі її індивідуальногожиття під провідним впливом суспільних умов. Особливо важли-ву роль у вихованні характеру відіграє активна діяльність особи-стості, і передусім праця як середовище її суспільного буття,спілкування, як необхідна умова її самопізнання та саморе-алізації. В процесі праці виявляються моральні, інтелектуальні,вольові та інші якості особистості, що, закріплюючись під впли-вом певних умов життя, набувають рис характеру.

Реформування, що відбуваються в сучасному суспільстві, по-ява нових ідеалів і цінностей, зумовлених входженням до систе-ми ринкових відносин, створюють передумови для формуваннярис характеру нової ділової людини.

Серед чинників, які мають для людини життєве значення івпливають на формування її характеру, особлива роль належитьвихованню. Виховання організовує обставини життя і спрямовуєв потрібному напрямі життєві впливи, підкріплює їх, створюєвідповідне ставлення до навколишньої дійсності особистості, щоформується. Разом з тим воно гальмує негативні впливи, пере-шкоджає закріпленню небажаних звичок і рис її поведінки.

На певному, достатньо високому етапі розвитку особистостіпочинають діяти самовиховання і саморегулювання процесустановлення характеру. Сформовані в процесі виховання потре-би, ідеали, установки особистості стають підґрунтям її вимог якдо зовнішніх умов життя, так і до самої себе. Вона сама починаєорганізовувати своє життя і виховувати себе, керуючись при цьо-му як власними, так і суспільними ціннісними орієнтирами. По-вною мірою здатність до самовиховання характеру виявляєтьсятоді, коли особистість набуває життєвого досвіду, оволодіває за-садами психологічної культури, коли у неї формується світогляді остаточно складаються ідеали, відповідно до яких вона починаєсвідомо планувати своє життя і визначати в ньому своє місце.

Відмінності в характерах помітні вже у дітей молодшогодошкільного віку. У цьому віці, як показує досвід виховання в ди-тячих садках, досить виразно виявляються такі риси: това-риськість, колективізм, ласкавість, сміливість, соромливість, за-мкнутість, охайність, точність, терплячість або примхливість,впертість, різкість та ін. Прояви рис характеру у цьому віці близь-ко стосуються темпераменту.

Особливо важливе виховання характеру в підлітковому віці.Підліток уже не дитина, у нього гострий інтерес до навколишньоїдійсності, дуже велика активність, прагнення до праці — фізичноїта розумової. Потрібно навчитися організовувати цю активність,навчити підлітків діяти дружно, займатися громадською робо-тою, працювати організовано. Треба мати на увазі те, що невраху-вання у вихованні вікових особливостей підлітків дуже часто зу-мовлює негативізм, браваду, неслухняність, нестриманість, не-вмотивовані вчинки. Разом з тим підлітки чутливі до думки ко-лективу. Вони дорожать оцінкою колективом їхньої трудової, на-вчальної та спортивної діяльності, керуються нею у своїй по-ведінці, і це відіграє значну роль у формуванні їхнього характеру.

Юнаки та дівчата старшого шкільного віку вже досягаютьфізичної зрілості й здатні виявляти в поведінці, праці та навчаннідостатньо сформовані риси характеру: відповідальність, дис-циплінованість, цілеспрямовану наполегливість, принциповість,самостійність.

Дослідженнями формування характеру доведено, що особли-во дієвими чинниками є самостійність і самодіяльність у праці,навчанні. При цьому необхідно поставити юнака чи дівчинув такі умови, за яких вони могли б виявити колективізм,мужність, витримку, працьовитість. Але буде великою помил-кою, якщо виховання в колективі нівелюватиме індивідуальніякості особистості. В колективі потрібно розкривати й зміцнюва-ти кращі риси характеру кожного члена колективу, формуватияскраву індивідуальність.

Успішне формування рис характеру потребує єдності вихов-них заходів сім'ї, школи та соціального середовища, громадсь-кості.

^^ Ключові поняття теми

Характер, структура характеру, тип характеру, акценту-ація, акцентуація застрявання, акцентуація педантизму, акцен-туація демонстрування, акцентуація тривожності, риси харак-теру, моральні риси характеру, вольові риси характеру.

Формалізована структура змісту теми

Характер — індивідуально своєрідне сполучення постійнихістотних властивостей особистості, що виявляютьсяв її поведінці.

Групи рис характеру, що виражають ставлення особистостідо дійсності:

ставлення до трудової діяльності, ставлення до інших людей,ставлення до самої себе, ставлення до речей та природногосередовища.

ХАРАКТЕР

Властивостіхарактеру:

повнота

цілісність

визначеність

Зміст іформа

сила

Риси характеру:

інтелектуальні

емоційні

вольові

Стійкі риси,що виявляютьставленняособистості:

до самої себе

до інших людей

до праці

до речей таприродного середовища

Запитання для самостійної роботи

Які риси особистості поєднує в собі характер?

В яких проявах ставлення найповніше виявляється характерособистості?

Які компоненти можна виокремити в структурі характеру?

Які риси характеру особистості є типовими, а які — нетипови-ми?

У чому виявляється акцентуація характеру особистості?

Як поєднуються в характері природні та соціальні чинники?

Яким є механізм формування властивостей характеру?

Як пов'язані між собою характер і темперамент?

Якими є умови формування характеру?

Альтернативно-тестові завдання для самоконтролю

Чи згодні ви з думкою, що фізіологічним підґрунтям утворен-ня характеру є динамічні стереотипи?

Чи можливі суперечності між змістом і формою характеру?

Чи можна стверджувати, що акцентуація певних рис характе-ру особистості зумовлюється тільки обставинами її життя?

Чи всі стійкі риси поведінки особистості входять до структу-ри її характеру?

Чи всі властивості характеру можуть свідчити про його сфор-мованість?

Чи може характер впливати на особливості прояву темпера-менту?

Чи можна вважати, що соціальний чинник справляє вирі-шальний вплив на формування характеру?

Чи можна погодитися з твердженням, що деякі риси характе-ру можуть передаватися спадково?

Завдання та проблемні ситуації

У чому може виявлятися вплив характеру на темперамент?В якому напрямі та за яких умов цей вплив може відбуватися?

Які риси поведінки людини свідчать про силу її характеру?Якими є психологічні умови формування сильного характеру?

Чим пояснити, що найповніше характер людини виявляєтьсяв складних, критичних ситуаціях?

4. Чи правомірне з погляду психології твердження: «Характергартується у боротьбі»? Аргументуйте свою думку.

Список використаної та рекомендованої літератури

Бодалев А.А. Психология о личности. — М., 1988.

Загальна психологія: Підруч. для студентів вищ. навч. за-кладів / За загальн. ред. акад. С.Д. Максименка. — К.: Форум,2002.

Левшпов Н.Д. Психология характера. — М., 1969.

Леонгард К. Акцентуированньїе личности. — К.: Вища школа,1982.

Максименко СД. Общая психология. — М.: Рефл-бук, К.: Вак-лер, 2001.

Немов Р.С. Психология. — М.: Просвещение, 1995.

Норакидзе В.Г. Методи исследования характера. —Тбилиси,1989.

Общая психология / Под ред. А.В. Петровского. — М.: Про-свещение, 1977.

Психологія / За ред. Г.С. Костюка. — К.: Рад. школа, 1968.

Психология индивидуальньїх различий: Тексти. — М.: Изд-воМГУ, 1982.

Страхов М.В. Психология характера. — Саратов, 1970.