1.6. Основні напрями в сучасній психології

магниевый скраб beletage

Останні два сторіччя розвиток психології тісно пов'язаний з до-сягненнями філософської думки та успіхами природничих наук.

Матеріалістична інтерпретація природи та сутності психічнихявищ була зумовлена появою філософії діалектичного матеріаліз-му й розвитком учення про рефлекторну природу психіки (І. Сєче-нов, І. Павлов). Філософія прагматизму спричинила появу в амери-канській психології біхевіоризму, або науки про поведінку(Д. Уотсон) Німецькі психологи М. Вертхеймер, В. Келер, К. Коф-фка, К. Левін на основі спеціальних досліджень висунули ідеюструктурної психології, засадовим стосовно якої було визнанняпервинності приматів структури, цілісних утворень, які визначаютьвластивості та функції окремих частин, що входять до цілісноїпсихічної діяльності. Дослідження в галузі психопатології та психі-атрії викликали необхідність вивчати роль і дію неусвідомлюванихчинників, що визначають потреби й потяги особистості, її поведін-ку. У психології утворився психоаналітичний напрям (З. Фрейд).

Біхевіоризм заперечує свідомість як предмет психології. Пред-метом біхевіоризму є вивчення поведінки як зовнішніх реакційорганізму на стимули, що діють на нього. Поведінка, на думкубіхевіористів, формується в результаті неусвідомлюваного відбо-ру фізичних рухів як реакцій на стимули. Основне у поведінці —це навички. Мислення біхевіористи зводять до мови та мовних на-вичок. Провідним у навчанні вони вважають дресирування, підчас якого набуваються необхідні навички; при цьому усвідомлен-ня мети, змісту та процесу навчання недооцінюють.

Структурна психологія основним принципом вважає ціліс-ність психічної діяльності, що є не сумою окремих психічнихпроцесів, а своєрідною структурою із закладеними в ній спе-цифічними властивостями, які не випливають з властивостей ок-ремих елементів психічного життя. Навпаки, властивості струк-тури як цілого визначають властивості окремих її частин.

Психоаналіз тісно пов'язаний з теорією З. Фрейда про пере-важання у психічній діяльності особистості підсвідомих,інстинктивних потягів. На думку психоаналітиків, джерелом ак-тивності людини є глибоко інстинктивні, біологічно визначеніпрагнення. Ці прагнення, проникаючи з підсвідомогоу свідомість, стають джерелом активності людини, своєрідноспрямовують її вчинки та поведінку Особливого значення психо-аналітики надають сексуальним потягам.

Вихідними у вітчизняній психології є принципи цілісностіпсихічного життя особистості, взаємозв'язку психічних процесіві властивостей, розвитку особистості у процесі навчання та вихо-вання, соціальної зумовленості психічного життя людини.

^^ Ключові поняття теми

Психологія, психіка, відображувальна діяльність, активнепсихічне відображення, рефлекс, безумовний рефлекс, умовний ре-флекс, закономірності вищої нервової діяльності, свідомість,несвідоме.

Формалізована структура змісту теми

Функції психіки:

сигнальна, регулятивна.

Механізм психіки:

відображувальна діяльність мозку.

Зміст психічного відображення:

відображення організмом життєвого середовища.

Рівні відображення:

рівень безумовно-рефлекторного відображення дійсності,рівень умовно-рефлекторного відображення дійсності.

Запитання для самостійної роботи

Що є предметом психології? Які основні групи психічнихявищ вона вивчає?

Які основні завдання стоять перед сучасною психологією?

Назвіть основні принципи наукового вивчення психіки.

Чим зумовлена поява психіки у живих істот?

Що таке психічне відображення? Як ви розумієте це явище?

У чому полягає активний характер психічного відображення?

Як слід розуміти твердження, що психічні явища є суб'єктив-ним відображенням об'єктивного світу?

У чому полягає сутність рефлекторної природи психіки?

Назвіть і поясніть основні закономірності психічної діяль-ності.

Охарактеризуйте функції психіки.

Що таке свідомість і які її ознаки?

Що таке несвідоме і як воно пов'язане зі свідомістю?

Що є об'єктом вивчення в біхевіористичній психології?

На яких засадах базується структурна психологія?

У чому полягає сутність концепції психоаналізу?

У чому полягає сутність матеріалістичного підходу до ро-зуміння психічних явищ?

Альтернативно-тестові завдання для самоконтролю

Чи згодні ви з твердженням, що всю різноманітність психічно-го життя людини можна звести до трьох груп психічних явищ?

Чи можна стверджувати, що основним завданням психологіїяк науки є встановлення психологічних закономірностейу психічній діяльності?

Чи всі методологічні принципи наукового вивчення психіч-них явищ вказано: принцип детермінізму, принцип єдностіпсихіки та діяльності, принцип розвитку психіки в діяль-ності?

Чи згодні ви з твердженням, що тільки великі півкулі голо-вного мозку можуть бути органом психічної діяльності?

Чи можна стверджувати, що психічна діяльність виникла якмеханізм активного відображення дійсності живими істотами?

Чи правильно названо основні функції психіки: відображу-вальна, регулятивна, пристосувальна?

Чи завжди психічний факт (уявлення про об'єкт переживан-ня) можна розглядати як суб'єктивне відображення об'єктив-ного світу?

Чи правильна характеристика безумовного рефлексу: приро-джений, незмінний, забезпечує пристосування організму допостійних умов середовища?

Чи всі умови утворення умовного рефлексу названо правиль-но: об'єктивна актуальність для організму безумовного под-разника, збіг у часі дії умовного та безумовного подразників,кількість повторень таких збігів, сила безумовного та умовно-го подразників, якість умовного подразника?

Чи погодитеся ви з твердженням, що необхідною фізіологіч-ною умовою вдосконалення будь-якого рефлексу, йогоспеціалізації є диференційне гальмування?

Чи є правильною думка, що основною фізіологічною переду-мовою системності в роботі великих півкуль головного мозкує взаємна індукція процесів збудження та гальмування?

Чи є достатньою така характеристика свідомості: свідомість —це вища форма психіки, що сформувалася в процесісуспільно-історичного розвитку людини?

Чи є правильним твердження, що несвідоме в діяльності лю-дини не пов'язане зі свідомістю?

Чи можливий перехід несвідомого у свідоме й навпаки?

Чи можна стверджувати, що недооцінювання біхевіористамисвідомого у психічній діяльності людини позбавляє осо-бистість можливості бути активним суб'єктом діяльності?

Чи правомірно вважати, що структурна психологія розглядаєпсихіку за механізмами її функціонування як замкнену сис-тему?

Чи можна вважати, що ідеї психоаналізу як напряму в психо-логії є більш продуктивними для з'ясування психологічнихмеханізмів відхилень у психічній діяльності людини, ніж в об-ґрунтуванні закономірностей психічного життя у нормі?

Завдання та проблемні ситуації

Що дає дослідникові (практикові) керування в пізнанніпсихічних явищ принципами детермінізму, єдності свідомостіта діяльності, розвитку психіки в діяльності?

Чим принципово різняться підходи до вивчення поясненняпсихічних явищ представників біхевіоризму, психоаналізу,гештальт-психології та матеріалістичного напряму?

Поясніть з погляду закономірностей вищої нервової діяль-ності явища, що трапляються в житті:

людина, що оволодіває якимись уміннями, спочатку робитьбагато зайвих рухів;

у відповідальний момент людина може забути те, що добрезнала;

на зауваження, що постійно робляться підвищеним голосом,дитина перестає реагувати.

Що є спільного та відмінного в діяльності мозку та електрон-но-обчислювальної машини? Порівняйте та проаналізуйте.

Список використаної та рекомендованої літератури

Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию: Курс лек-ций. — М.: Изд-во МГУ, 1988.

Загальна психологія / За ред. С.Д. Максименка. — К.: Форум2000.

Ильясов И.И., Орехов Н.Н. О теории и практике в психоло-гии // Вопр. психологии. — 1989. — №4.

Лурия А.Р. Зволюционное введение в психологию. — М.: Изд-во МГУ, 1975.

Максименко СД. Общая психология. — М.: Рефл-бук, К.: Вак-лер, 2001.

Немов Р.С. Психология. — М.: Просвещение, 1995.

Общая психология / Под ред. А.В. Петровского. — М.: Про-свещение, 1977.

Психологія / За ред. Г.С. Костюка. — К.: Рад. школа, 1968.

Рубинштейн С.Л. Основи общей психологии. — М.: Педагоги-ка, 1989.

Розділ 2МЕТОДИ ПСИХОЛОГІЇ