РОЗДІЛ 8. НЕМАТЕРІАЛЬНІ РЕСУРСИ ТАНЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ

магниевый скраб beletage

Доберіть правильне визначення до кожної категорії

1. Ліцензія

2. Раціоналізаторська пропозиція

3. Об'єкти промислової власності

4. Інтелектуальна власність

5. Фірмове найменування

6. Суміжні права

7. Товарний знак

8. Промисловий зразок

9. Корисна модель

10. Винахід

11. Зазначення походження товару

12. Об'єкти авторських та суміжних прав

13. Торгова марка

14. Патент

15. Нематеріальні активи

16. Комерційна таємниця

17. Гудвіл

18. Нематеріальні ресурси

19. Ноу-хау

 

складова частина потенціалу підприємства, здатна забезпечува-ти економічну користь протягом відносно тривалого періоду.

Б) права на володіння і використання об'єктів інтелектуальноївласності або обмежених ресурсів, а також інші майнові права.

визначення результатів творчої праці людини та позначенняналежності таких результатів відповідним суб'єктам творчоїдіяльності, а також закріплення за цими суб'єктами особистихправ, пов'язаних з розробкою та використанням створених нимиінтелектуальних продуктів.

Г) винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки обслугову-вання, фірмові найменування та вказівки про походження чи на-йменування місця походження товару, а також способи захистувід недобросовісної конкуренції.

Д) твори у галузі науки, літератури, мистецтва; комп'ютерні про-грами, бази даних; топології інтегральних мікросхем; права ви-конавців, виробників фонограм та організації мовлення.

Е) права, які примикають до авторського права, є похідними віднього.

Ж) результат творчої діяльності людини в будь-якій галузі техноло-гії.

З) вирішення пристрою або його складових частин. результат твор-чої діяльності людини, об'єктом якої може бути конструктивневирішення присторою або його складових.

И) результат творчої діяльності людини в галузі художнього кон-струювання.

К) оригінальні позначення, з допомогою яких товари і послуги однихосіб відрізняються від однорідних товарів і послуг інших осіб.

Л) стале позначення підприємства, від імені якої здійснюється ви-робнича або інша діяльність.

М) позначення, за яким товари та послуги одних осіб відрізняютьсявід товарів та послуг інших осіб.

Н) інформація, яка має реальну або потенційну комерційну цін-ність для виробництва, до- та після продажного обслуговуванняй експлуатації продукції у всіх галузях господарської діяльності;недоступна для ознайомлення невизначеному колу осіб без до-зволу власника такої інформації; передається від розроблювачазамовнику або користувачу у режимі конфіденційності.

О) технічне вирішення, яке є новим і корисним для підприємства,для якого воно подано.

П) відомості, безпосередньо пов'язані з діяльністю підприємства,які не є державними таємницями і розголошення яких може за-вдати шкоди інтересам підприємства.

Р) нематеріальний актив, вартість якого визначається як різницяміж балансовою вартістю активів підприємства та його звичай-ною вартістю як цілісного майнового комплексу, що виникає вна-слідок використання кращих управлінських якостей, домінуючоїпозиції на ринку товарів (робіт, послуг), нових технологій тощо.

С) документ, що видається ліцензійною палатою або уповноважен-ним органом, згідно з яким власник ліцензії має право займати-ся певним видом підприємницької діяльності.

Т) дозвільний документ, що дає право здійснювати окремі види діяльності.

Формули для розв'язування задач

Економічний ефект від придбання і використання прав на

об'єкти інтелектуальної власності за певний період:

(8.1)

t=і

де ET - це економічний ефект від використання ліцензії за пері-од Т, грн.;

Розділ 8. Нематеріальні ресурси та нематеріальні активи

Pt - результат (обсяг реалізації) від використання ліцензійноїтехнології за t - й рік, грн.;

Bt - витрати, пов'язані з використанням ліцензії, грн.;at - коефіцієнт приведення (дисконтування) за за t - й рік.

Коефіцієнт приведення:

  • "•'^Ьу (82)

де г - ставка дисконтування.

Рівень доходності нематеріальних активів:

Яш = — ,        (8.3)

НА

де R - рентабельність нематеріальних активів;П - прибуток, отриманий від використання нематеріальних ак-тивів, грн.;

НА - вартість нематеріальних активів, грн.Ціна науково-технічної продукції (НТП):

4 = t^C + IS + IP + ZQ,          (8.4)

NT

де Ц - ціна НТП;С - собівартість;

N -кількість реалізованих комплектів НТП;Т -час з моменту створення НТП;S - витрати на виготовлення копій дослідних зразків;Q — витрати на реалізацію НТП;Р - прибуток від реалізації НТП.

Прибуток від реалізації НТП:

P = Ґ(S + Q) + P-        (8.5)

де Pmin - нормований прибуток або мінімально потрібний при-буток, який розраховують на підставі суми всіх платежів та іншихмінімальних видатків або формування фондів організації;

V — обсяг власних робіт за планом поточного року;Рдод - додатковий прибуток.

Додатковий прибуток:

Рдот = аРзам  (8 6)

де Рзам - прибуток замовника;

а - коефіцієнт, зазначений в угоді між продавцем і покупцемНТП, тобто частка в прибутку покупця, отриманому внаслідок ре-алізації продукції.

Прибуток від використання винаходу:

пв=пк;к;к;,      (8.7)

де Пв - прибуток від використання винаходу;П - увесь прибуток; як вихідну величину беруть суму прибутку,що утворюється на підприємстві від реалізації продукту, способу,що включають винахід;

К - коефіцієнт досягнутого результату;

К3 - коефіцієнт складності рішень технічного завдання;

К4 - коефіцієнт новизни.

Значення коефіцієнта K4 становить від 0,2

до 1, Кз -від 0,2 до 1,25, К4 -від 0,25 до 0,8.

Частка кожного конкретного винаходу (якщо у виробі, продук-ті чи способі використано декілька винаходів):

к' к' к'

дк: = , , ,          . . . ,     (8.8)

  • " ' (Кпк2ікзі ) + •• + (К1пКЬіКзп)    v 7

де і - винахід, щодо якого розраховується прибуток (1 < і < n);n - кількість винаходів;

ДК*100 % - частка і-го винаходу в загальній сумі прибутку.Величину прибутку, отриманого від застосування і-го винаходу:

ДП=ПВДК,     (8.9)

де ДПІ - величину прибутку, отриманого від застосування і-говинаходу.

Вартісна оцінка витрат на створення, забезпечення охорони івикористання об'єктів промислової власності:

4o=[Z4aJKcK6,          (8.10)

де Цо - вартісна оцінка витрат на створення, забезпечення охо-рони і використання об'єктів промислової власності;

Ц - вартісна оцінка витрат на створення, забезпечення охорониі використання об'єкта промислової власності в t-му році розрахун-кового періоду;

tH.— початковий рік розрахункового періоду;

tk - кінцевий рік розрахункового періоду;

Кс - коефіцієнт морального старіння.

Коефіцієнт морального старіння:

(8.11)

де Кс - коефіцієнт морального старіння;

Тн - номінальний строк дії охоронного документа,

Тф - фактичний строк дії охоронного документа в розрахунко-вому році;

Кб - коефіцієнт техніко-економічної значущості об'єкта про-мислової власності. Його значення:

1,3 - винахід, що не має прототипу;

1,2 - основний винахід;

1,1 - допоміжний винахід;

1,05 - варіант винаходу стосовно основного;

1,0 - варіант винаходу стосовно допоміжного.

5t - коефіцієнт приведення різночасних вартісних оцінок:

Ді=(і + Ен)^,   (8.12)

де Ен - норматив приведення різночасних оцінок (Ен = 0,1); tp -розрахунковий рік;

t - рік, в якому вартісна оцінка приводиться до рівня розрахун-кового року.

Ціна НТП:

Ц=С+(НР+М^З,         (8.13)

де Ц - ціна НТП;С - собівартість;

Нр - норматив рентабельності, %;М - зміна нормативу рентабельності, %;3 - зарплата виконавців;R - загальний коефіцієнт коригування.

Ціна ліцензії:

с*Ф2іШ'          (8Л4)

де CR - ціна ліцензії, визначена виходячи з розрахунку роялті;Vі - запланований обсяг продукції в і-му році, що підлягає реалізації;Zi - ціна одиниці пропозиції, що реалізується;Ri - ставка роялті в і-му році, %;Т- термін дії ліцензії.

Коефіцієнт зниження, або дисконтування:

1

(8.15)

1 + -?-100

де а. - коефіцієнт дисконтування для суми роялті, що отриманав і-му році;

і - число років, наступних після розрахункового року, виходячиз того, що розрахунковий рік вважається нульовим;n - ставка дисконту, %.

Ціна ліцензій при паушальному типі розрахунку з урахуван-ням дисконтування :

т          1

Cp=ECRi-       (8.16)

I looj

де Ср - ціна ліцензії при паушальному типі оплати;n - дисконтна ставка, %;і - число років;Т - термін дії ліцензії.

Розділ 8. Нематеріальні ресурси та нематеріальні активиРозмір роялті:

Роялті = —-—            (8.17)

(1+ R)  У J

де R - рентабельність галузі;

d - частка прибутку ліцензіара у прибутку ліцензіата.

Мінімальний розмір роялті:

т

Е3іаі

R^ ="Y            k-100%,          (8.18)

Zs*

i=l

де Rmin - мінімальний розмір роялті;Т -термін дії ліцензії;і - рік дії ліцензії;

Зі- витрати ліцензіара в і-му році дії ліцензії;Si- прибуток в і-му році або обсяг продаж ліцензіата;ai- коефіцієнт дисконтування;k - коефіцієнт надбавки.

Максимальний розмір роялті:

Z&-Z.X-K,

= -       і           -Ю0%,            (8.19)

ISA

i=l

де Rmax - максимальний розмір роялті;

Zі - витрати ліцензіата (крім ліцензійних платежів);

Кп - розмір початкових капітальних вкладень.

Німецький метод розрахунку вартості репутації:

Wr=^(D-M),    (8.20)

де Wr— вартість репутації;

М - вартість майна підприємства, що складається з переліченихвище складових;

D - дисконтна величина майбутніх прибутків, яка дає змогувизначити сучасну вартість або фінансовий еквівалент майбутньоїгрошової суми, тобто зменшити його на дохід, що наростає за пев-ний строк за правилом складних процентів.

Швейцарський метод визначення вартості репутації:

Wr=|(D-M)      (8.21)

Англосаксонський метод визначення вартості репутації:

W=rA(D-M),   (8.22)

де ап - коефіцієнт загального дисконту річної ренти від вартостірепутації (ставки) для облікового процента r1 по n років.

Дисконтний метод визначення вартості репутації:

і- 1

w=!

ґ           . N

(D-M), (8.23)

(1-0".

де г1 - вища облікова ставка.

Метод постійних відраховувань:

Wr=—l— (D-M),        (8.24)

1 + —rm

де m - кількість років, протягом яких відбувається амортизаціярепутації.

Метод Грефа визначення вартості репутації:

Wr =                            (D - М),           (8.25)

rm

Комбінований метод:

W=k(Z-RM),   (8.26)

де

V. 1

(1 + R)n,

R - процентна ставка амортизації (реновації капіталу);

Z - річний прибуток; п -кількість років амортизації майна (ре-новації капіталу).

Тести

1. Нематеріальні активи підприємства - це:

а)         складова частина потенціалу підприємства, яка забезпечує економіч-ну користь протягом тривалого періоду і не має матеріальної основи;

б)         реальні інвестиційні проекти, об'єкти нерухомості та різно-манітні фінансові інструменти;

в)         ресурси, кількість яких фіксована і має певні межі;

г)         цінності, що не є фізичними об'єктами, але мають вартість,оцінку; права власності і захист доступу до нематеріальнихресурсів підприємства та їх використання в господарськійдіяльності з метою одержання прибутку.

2. Об'єкт промислової власності, який може виступати у формі но-вого пристрою, речовини, штаму мікроорганізму, а також спосо-бів їх одержання - це:

а)         винахід;

б)         промисловий зразок;

в)         «ноу-хау»;

г)         раціоналізаторська пропозиція.

3. Нове художньо-конструктивне вирішення виробу, в якому до-сягається єдність технічних та естетичних властивостей - це:

а)         винахід;

б)         промисловий зразок;

в)         «ноу-хау»;

г)         раціоналізаторська пропозиція.

4. Інформація, яка має реальну або потенційну комерційну цінністьдля виробництва, до- та після продажного обслуговування й екс-плуатації продукції у всіх галузях господарської діяльності - це:

а)         винахід;

к-1R

(8.27)

б)         промисловий зразок;

в)         "ноу-хау»;

г)         раціоналізаторська пропозиція.

Технічне рішення, яке є новим і корисним для підприємства,для якого воно подано - це:

а)         винахід;

б)         промисловий зразок;

в)         "ноу-хау»;

г)         раціоналізаторська пропозиція.

Новизна якого з нематеріальних ресурсів має локальний характер:

а)         патентної грамоти;

б)         роялті;

в)         гудвілу;

г)         раціоналізаторської пропозиції.

Охоронний документ, виданий державним органом, що підтвер-джує право його власника на відповідний об'єкт промисловоївласності - це:

а)         сертифікат;

б)         патент;

в)         стандарт;

г)         ліцензія.

Дозвіл на використання нематеріального ресурсу протягом пев-ного терміну за обумовлену винагороду - це:

а)         сертифікат;

б)         патент;

в)         іцензія;

г)         свідоцтво.

Роялті - це:

а)         одноразова винагорода за право користування об'єктом лі-цензійної угоди;

б)         періодичні відрахування протягом дії ліцензійної угоди;

в)         дозвіл на використання нематеріального ресурсу;

г)         немає вірної відповіді.

Вкажіть нематеріальні ресурси, які є об'єктами промислової

власності:

а)         "ноу-хау»;

б)         гудвіл;

в)         промислові зразки;

г)         сировина, матеріали.

Паушальна виплата - це:

а)         одноразова винагорода за право користування об'єктом лі-цензійної угоди;

б)         періодичні відрахування протягом дії ліцензійної угоди;

в)         дозвіл на використання нематеріального ресурсу;

г)         немає вірної відповіді.

До об'єктів промислової власності належать:

а)         корисні моделі, раціоналізаторські пропозиції, "ноу-хау»;

б)         винаходи, промислові зразки, корисні моделі;

в)         винаходи, "ноу-хау», комерційна таємниця;

г)         промислові зразки, корисні моделі, раціоналізаторські про-позиції.

Товарні знаки - це:

а)         оригінальні позначення, за допомогою яких товари і послугиодних виробників відрізняються від однорідних товарів і по-слуг інших виробників;

б)         стале позначення підприємства або особи, від імені якої здій-снюється виробнича та інша діяльність;

в)         відомості, безпосередньо пов'язані з діяльністю підприємства;

г)         документи, що підтверджують права їх власників на відпо-відні об'єкти промислової власності.

Фірмове найменування - це:

а)         стала назва підприємства, від імені якого здійснюється ви-робнича та інша діяльність;

б)         назва фірми, яка може змінюватись із зміною організаційно-правової форми її існування;

в)         позначка, яка ставиться на кожній одиниці виробу підпри-ємства.

Права організації мовлення відносяться до:

а)         суміжних прав;

б)         авторських прав;

в)         «ноу-хау»;

г)         усі відповіді невірні.

Оригінальні позначки, які мають правовий захист і призна-чені для виокремлення товару серед інших аналогічних нази-ваються:

а)         гудвілом;

б)         товарним знаком;

в)         корисною моделлю;

г)         місцем походження товару.

Право власності на промислові зразки засвідчується:

а)         товарним знаком;

б)         роялті;

в)         ліцензією;

г)         патентом.

Витратний підхід до оцінювання нематеріальних активів визна-чає їх вартість через:

а)         майбутні доходи;

б)         порівняння з аналогічними активами;

в)         витрати на їх придбання або створення;

г)         усі відповіді невірні.

До об'єктів промислової власності належать:

а)         корисна пропозиція;

б)         товарний продукт;

в)         товарний знак;

г)         зразок готової продукції.

Дозвіл на використання нематеріальних ресурсів називається:

а)         патентом;

б)         суміжним правом;

в)         авторським правом;

г)         ліцензією.

21. До нематеріальних ресурсів підприємства належать:

а)         бази даних та бази знань;

б)         лани виробничої діяльності;

в)         штатний розклад;

г)         усі відповіді невірні.

Для зазначення авторських прав використовують таку позна-чку:

а)         ®;

б)         ™;

в)         €;

г)         ©.

Норми амортизації нематеріальних активів встановлюються,

виходячи із:

а)         нормативних документів, де вони чітко визначені і зафіксо-вані;

б)         терміну корисного використання нематеріального активу;

в)         10-річного терміну використання нематеріального активу;

г)         нормативного терміну використання нематеріального активу.

Приклади розв'язування задач

Задача 1.

Розрахувати значення максимальних, середніх та мінімаль-них величин «справедливих» роялті для ліцензійних угод щодонадання права на використання виробничих технологій у хіміко-фармацевтичній галузі промисловості за умови, що її рентабель-ність становить 44 %.

Розв'язок:

За середньостатистичними показниками мінімальна частка при-бутку ліцензіара у прибутку ліцензіата становить 10 %, середня - 30% та максимальна - 50 %. Розрахунок здійснюється за формулою:

D . Rxd

Роялті = -

(1+ R)

Рояяг^0'44*0'1 =^1x100% = 3,06о/о.Чтш (1 + 0,44) 1,44

0,44x0,3 0,132(1 + 0,44)" 1,44

0,44x0,5 _ 0,22(1 + 0,44) ~ 1,44

Роялт г1сред = д = ^-f^ х 100% = 9,17%.

Роялт г1сред = ^ = ^fjj х 100% = 15,28%.

Задачі для самостійного розв'язування

Задача 1.

Визначити вартість нематеріальних активів підприємства за до-ходним підходом за такими даними:

Рік

1

2

3

4

5

Надлишковий прибуток за розрахунковий період, тис. грн.

10

12

21

19

17

Коефіцієнт капіталізації становить 0,896.

Задача 2.

Розрахувати значення максимальних, середніх та мінімальнихвеличин «справедливих» роялті для ліцензійних угод щодо наданняправа на використання виробничих технологій у різних галузях ві-тчизняної промисловості за таких значень рентабельності окремихгалузей промисловості: електроенергетика - 43 %, спиртова про-мисловість - 43 %, кондитерська - 28 %, машинобудування - 26 %,пивоваренна -25 %, хлібопекарська - 22 %, нафтопереробна - 20 %.

Задача 3.

Підприємство кондитерської промисловості для вдосконален-ня виробничої діяльності вирішило придбати ліцензію на нову тех-нологію випічки тіста. За розрахунками економістів підприємстванайближчі п'ять років вони будуть мати такі показники роботи:

'                                               Роки

Показники " -——____

1

2

3

4

5

Розрахункова ціна одиниці про-дукції за ліцензією, грн.

12

14

17

19

21

Щорічний обсяг виробництва про-дукції за ліцензією, шт.

8000

10500

12100

14200

16000

Розрахувати поточну вартість грошових потоків роялті, якщодисконтна ставка становить 18%. При розрахунках враховувати се-редню величину «справедливих» роялті у кондитерській промисло-вості.

Задача 4.

Розрахувати значення величини частки ліцензіара у прибуткуліцензіата для ліцензійної угоди у електронній промисловості застандартними ставками роялті у електронній промисловості від 4 до10 % і прогнозованій нормі рентабельності аналогічних виробництвна рівні 50%.

Задача 5.

Розрахувати величину рентабельності виробництва і реалізаціїпродукції за ліцензією, якщо ставка роялті становить 20%, а часткаприбутку ліцензіара у загальному прибутку від виробництва і реалі-зації продукції - 35%.

Задача 6.

Підприємство займається випуском соків. Воно уклало договірдоручення на реєстрацію свого торгового знака «Смачно» з патент-ним бюро «С&К». Було складено два акти приймання-здавання ви-конаних робіт. Перший - після подання заяви на 1200 грн., другий -після одержання свідоцтва на 600 грн. Збір за подання заяви - 1020грн. Держмито за видачу свідоцтва - 85 грн. За розробку торговогознака було сплачено 4800 грн.

Розрахувати щорічну суму амортизації нематеріального активу.

Задача 7.

Підприємство уклало з веб-студією авторський договір на ви-готовлення веб-сайта, через який будуть рекламувати і просуватитовари. Вартість сайта - 1200 грн. За послуги з реєстрації доменногоімені сплачено 240 грн. Розрахувати щорічну суму амортизації веб-сайта.