РОЗДІЛ 8. НЕМАТЕРІАЛЬНІ РЕСУРСИ ТАНЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ

Доберіть правильне визначення до кожної категорії

1. Ліцензія

2. Раціоналізаторська пропозиція

3. Об'єкти промислової власності

4. Інтелектуальна власність

5. Фірмове найменування

6. Суміжні права

7. Товарний знак

8. Промисловий зразок

9. Корисна модель

10. Винахід

11. Зазначення походження товару

12. Об'єкти авторських та суміжних прав

13. Торгова марка

14. Патент

15. Нематеріальні активи

16. Комерційна таємниця

17. Гудвіл

18. Нематеріальні ресурси

19. Ноу-хау

 

складова частина потенціалу підприємства, здатна забезпечува-ти економічну користь протягом відносно тривалого періоду.

Б) права на володіння і використання об'єктів інтелектуальноївласності або обмежених ресурсів, а також інші майнові права.

визначення результатів творчої праці людини та позначенняналежності таких результатів відповідним суб'єктам творчоїдіяльності, а також закріплення за цими суб'єктами особистихправ, пов'язаних з розробкою та використанням створених нимиінтелектуальних продуктів.

Г) винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки обслугову-вання, фірмові найменування та вказівки про походження чи на-йменування місця походження товару, а також способи захистувід недобросовісної конкуренції.

Д) твори у галузі науки, літератури, мистецтва; комп'ютерні про-грами, бази даних; топології інтегральних мікросхем; права ви-конавців, виробників фонограм та організації мовлення.

Е) права, які примикають до авторського права, є похідними віднього.

Ж) результат творчої діяльності людини в будь-якій галузі техноло-гії.

З) вирішення пристрою або його складових частин. результат твор-чої діяльності людини, об'єктом якої може бути конструктивневирішення присторою або його складових.

И) результат творчої діяльності людини в галузі художнього кон-струювання.

К) оригінальні позначення, з допомогою яких товари і послуги однихосіб відрізняються від однорідних товарів і послуг інших осіб.

Л) стале позначення підприємства, від імені якої здійснюється ви-робнича або інша діяльність.

М) позначення, за яким товари та послуги одних осіб відрізняютьсявід товарів та послуг інших осіб.

Н) інформація, яка має реальну або потенційну комерційну цін-ність для виробництва, до- та після продажного обслуговуванняй експлуатації продукції у всіх галузях господарської діяльності;недоступна для ознайомлення невизначеному колу осіб без до-зволу власника такої інформації; передається від розроблювачазамовнику або користувачу у режимі конфіденційності.

О) технічне вирішення, яке є новим і корисним для підприємства,для якого воно подано.

П) відомості, безпосередньо пов'язані з діяльністю підприємства,які не є державними таємницями і розголошення яких може за-вдати шкоди інтересам підприємства.

Р) нематеріальний актив, вартість якого визначається як різницяміж балансовою вартістю активів підприємства та його звичай-ною вартістю як цілісного майнового комплексу, що виникає вна-слідок використання кращих управлінських якостей, домінуючоїпозиції на ринку товарів (робіт, послуг), нових технологій тощо.

С) документ, що видається ліцензійною палатою або уповноважен-ним органом, згідно з яким власник ліцензії має право займати-ся певним видом підприємницької діяльності.

Т) дозвільний документ, що дає право здійснювати окремі види діяльності.

Формули для розв'язування задач

Економічний ефект від придбання і використання прав на

об'єкти інтелектуальної власності за певний період:

(8.1)

t=і

де ET - це економічний ефект від використання ліцензії за пері-од Т, грн.;

Розділ 8. Нематеріальні ресурси та нематеріальні активи

Pt - результат (обсяг реалізації) від використання ліцензійноїтехнології за t - й рік, грн.;

Bt - витрати, пов'язані з використанням ліцензії, грн.;at - коефіцієнт приведення (дисконтування) за за t - й рік.

Коефіцієнт приведення:

  • "•'^Ьу (82)

де г - ставка дисконтування.

Рівень доходності нематеріальних активів:

Яш = — ,        (8.3)

НА

де R - рентабельність нематеріальних активів;П - прибуток, отриманий від використання нематеріальних ак-тивів, грн.;

НА - вартість нематеріальних активів, грн.Ціна науково-технічної продукції (НТП):

4 = t^C + IS + IP + ZQ,          (8.4)

NT

де Ц - ціна НТП;С - собівартість;

N -кількість реалізованих комплектів НТП;Т -час з моменту створення НТП;S - витрати на виготовлення копій дослідних зразків;Q — витрати на реалізацію НТП;Р - прибуток від реалізації НТП.

Прибуток від реалізації НТП:

P = Ґ(S + Q) + P-        (8.5)

де Pmin - нормований прибуток або мінімально потрібний при-буток, який розраховують на підставі суми всіх платежів та іншихмінімальних видатків або формування фондів організації;

V — обсяг власних робіт за планом поточного року;Рдод - додатковий прибуток.

Додатковий прибуток:

Рдот = аРзам  (8 6)

де Рзам - прибуток замовника;

а - коефіцієнт, зазначений в угоді між продавцем і покупцемНТП, тобто частка в прибутку покупця, отриманому внаслідок ре-алізації продукції.

Прибуток від використання винаходу:

пв=пк;к;к;,      (8.7)

де Пв - прибуток від використання винаходу;П - увесь прибуток; як вихідну величину беруть суму прибутку,що утворюється на підприємстві від реалізації продукту, способу,що включають винахід;

К - коефіцієнт досягнутого результату;

К3 - коефіцієнт складності рішень технічного завдання;

К4 - коефіцієнт новизни.

Значення коефіцієнта K4 становить від 0,2

до 1, Кз -від 0,2 до 1,25, К4 -від 0,25 до 0,8.

Частка кожного конкретного винаходу (якщо у виробі, продук-ті чи способі використано декілька винаходів):

к' к' к'