РОЗДІЛ 9. ОБОРОТНІ КОШТИ

магниевый скраб beletage

Доберіть правильне визначення до кожної категорії

1. Оборотні фонди

2. Оборотні кошти

3. Власні оборотні кошти

4. Оборотні виробничі засоби

5. Виробничі запаси

6. Незавершене виробництво

7. Напівфабрикати власноговиготовлення

8. Витрати майбутніх періодів

9. Норма витрат матеріальнихресурсів

10. Норма оборотних коштів

11. Норматив оборотних коштів

12. Абсолютне вивільненняоборотних коштів

13. Відносне вивільнення оборотнихкоштів

14. Транспортний запас

15. Поточний запас

16. Підготовчий (технологічний)запас

17. Резервний (страховий запас)

18. Коефіцієнт оборотності

19. Коефіцієнт завантаженняоборотних коштів

 

мінімальні запаси товарно-матеріальних цінностей для органі-зації безперебійного виробничого процесу, що розраховується вднях запасу.

Б) оборотні кошти, що обслуговують сферу виробництва і виступа-ють у вигляді предметів праці.

грошовий вираз вартості мінімальних запасів товарно-матеріальних цінностей.

Г) предмети праці, які повністю були оброблені в одному виробни-чому підрозділі (цеху), але подальше оброблення повинні про-йти в інших підрозділах (цехах).

Д) запас, що створюється на період з моменту оплати виставленогопостачальником рахунку до прибуття вантажу на склад підпри-ємства.

Е) запас, що створюється для забезпечення безперебійного процесувиробництва матеріальними ресурсами в період між двома чер-говими поставками.

Ж) сукупність коштів, що забезпечує поточну діяльність підприєм-ства.

З) коефіцієнт (показник), що відображає пряме зменшення залиш-ків оборотних коштів порівняно з їх нормативом (або із залиш-ками попереднього періоду) при збереженні або підвищенні об-сягів реалізації продукції за розрахунковий період.

И) показник, що відображає стабільність або зростання оборотнихкоштів при зростанні обсягів реалізації продукції.

К) запас, що формується на випадок можливих перебоїв у поста-чанні (інших непередбачених обставин).

Л) кошти, які постійно перебувають у розпорядженні підприємстваі формуються за рахунок власних ресурсів.

М) запас, що створюється на період, необхідний для приймання,складування та підготовки до виробничого використання (на-дання сировині якостей, за яких можливе її використання).

Н) частина оборотних фондів, до складу яких входять сировина,основні та допоміжні матеріали, куповані напівфабрикати такомплектуючі вироби, паливо, тара і тарні матеріали, запаснічастини для ремонту, інші матеріали.

О) предмети праці, які перебувають у процесі виробництва на різ-них стадіях оброблення безпосередньо на робочих місцях у це-хах, на дільницях, або ж у процесі транспортування під одногоробочого місця до іншого.

П) гранично допустима величина витрат на виготовлення продук-ції за умов конкретного виробництва з урахуванням застосуван-ня найпрогресивнішої технології та сировини (матеріалів) най-вищого ґатунку.

Р) коефіцієнт, який показує, скільки оборотів здійснили оборотнікошти за певний період часу.

С) частина виробничих фондів, які повністю споживаються в кож-ному виробничому циклі, при цьому переносять усю свою вар-тість на створювану продукцію і змінюють свою натуральнуформу. Речовим змістом оборотних фондів є предмети праці,які в процесі виробництва перетворюються в готову продукцію,становлячи її матеріальну основу, або сприяють її створенню.

Т) коефіцієнт, який визначає скільки оборотних коштів припадаєна одну грошову одиницю (гривню) реалізованої продукції запевний період.

У) грошові витрати, що були здійснені в даному періоді, але на со-бівартість продукції будуть віднесені частинами в наступних пе-ріодах.

Формули для розв'язування задачНорматив власних оборотних коштів у виробничих запасах:

Нв=МдхЗда    (9.1)

де Нв - норматив власних оборотних коштів у виробничих за-пасах;

Мд - середньодобове споживання матеріалів, грн.;ЗДН - норма запасу в днях.

Середньоденне споживання матеріалів:

. , _ МзАГ

360 ,    (9.2)

де МЗАГ - загальна річна потреба в даному виді ресурсів унатураль них одиницях.

Транспортний запас:

З =М*Т ,         (9.3)

транс Д трансп

де З - транспортний запас;

транс

Т - термін транспортування (не більше двох днів).

трансп

Поточний запас:

З =МхГ ,         (9.4)

пот Д пост7    v 7

де З - поточний запас;

пот

Т - інтервал поставки в днях.

пост

Середній поточний запас:

Зсер.пот = МД * " ,    (9 5)

Підготовчий (технологічний) запас:

підг Д підг'

(9.6)

де Зпідг - підготовчий (технологічний) запас;ТпіДг - термін підготовки.

Резервний (страховий запас):

З =М,*Т ,        (9.7)

страх Д страх 7          ^ '

де З - резервний (страховий) запас;

^ страх гг        \ г         /           7

Тстрах - дні резервного запасу (період зриву поставок).Сукупний виробничий запас:

З =З +З +Зд+З ,          (9.8)

сук трансп пот підг страх7    v 7

де Зсук - сукупний виробничий запас.Максимальний виробничий запас:

З =М*(Т +Т +Т.Я+Т ),           (9.9)

max Д трансп пост підг страх

де З - максимальний виробничий запас.

max

Середній виробничий запас:

Т пост

З сер = Мд * {Ттрансп ~ Т підг + Тстрах) , (9.10)де Зсер - середній виробничий запас.Мінімальний виробничий запас:

З =ИДМТ +Тд+Т ),    (9.11)

min       трансп підг страх

де З - мінімальний виробничий запас.

min

Норматив власних оборотних коштів у незавершеному виробництві:

Hbb=CIMmlu^Kbb     (9.12)

де ННВ - норматив власних оборотних коштів у незавершеномувиробництві;

С/Вшр - виробнича собівартість продукції, випущеної за період(місяць, квартал, рік);

ҐЦ - тривалість виробничого циклу, днів;

Д - дні відповідного періоду;

КНВ - коефіцієнт наростання витрат.

Коефіцієнт наростання витрат:

_ вперв + В решта/2  (9 13)

вперв + В решта

де ВПЕРВ - первісні витрати (одноразово зроблені на початку ви-робництва);

ВрЕШТА - решта витрат, що були здійснені до закінчення вироб-ництва продукції.

Норматив оборотних коштів у залишках готової продукції:

НпГПа*Зт'      (9^)

де Нш - норматив залишків готової продукції, грн.;

ПД - середньоденний випуск продукції, грн.;

ЗДН - норма запасу готової продукції на складі, днів.

Сукупний норматив власних оборотних коштів:

нсук=нвз+ннв+нвмп+нгп    (9л5)

Коефіцієнт оборотності оборотних коштів:

РП

К„6 = =,          (9.16)

де Ко6 - коефіцієнт оборотності оборотних коштів;РП - вартість реалізованої продукції, грн.;ОК - середній залишок оборотних коштів, грн.

Середній залишок оборотних коштів:

— =\/2Хг + Х2 + - + У2Хп^  (917)

п-1

де n - загальна кількість місяців (кварталів).

Коефіцієнт завантаження оборотних коштів:

= (918)

де Кзав - коефіцієнт завантаження оборотних коштів.

(9.19)

Тривалість одного обороту:

= д_ = _д= = д^ок06 кеб рп/ок рп ,

де То6 - тривалість одного обороту;Д - дні періоду.

(9.20)

Показник віддачі (рентабельності) оборотних коштів:

RoK=JL*m%,

де ROK - рентабельність оборотних коштів, %;П - прибуток від реалізації продукції, грн.

Сума вивільнених оборотних коштів:

де ОКдид - сума вивільнених оборотних коштів, грн.;РП1, - обсяг реалізованої продукції за розрахунковий період,грн.;

То і Т1 - тривалість обороту відповідно в попередньому тарозрахунковому періодах, днів.

Тести

До оборотних засобів не належать:

а)         сировина і основні матеріали;

б)         тара і паливо;

в)         верстати;

г)         грошові засоби.

Які з перелічених елементів входять до складу ненормованихоборотних засобів:

а)         запаси тари і палива;

б)         витрати майбутніх періодів;

в)         готові товари на складі;

г)         грошові засоби.

Основні шляхи скорочення норм виробничих запасів матеріаль-них ресурсів:

а)         скорочення періоду поставки;

б)         розвиток прямих господарських зв'язків;

в)         розрахунок чеками;

г)         довгострокові контракти з постачальниками.

Які елементи включають до складу оборотних фондів підприємства:

а)         витрати майбутніх періодів;

б)         залишки готової продукції;

в)         грошові засоби на розрахунковому рахунку.

Виділяють такі виробничі запаси матеріальних ресурсів:

а)         внутрівиробничий;

б)         страховий;

в)         точки замовлення;

г)         вірної відповіді немає.

Яка з наведених відповідей правильна:

а)         незавершене виробництво входить до складу оборотнихфондів;

б)         незавершене виробництво входить до складу фондів обігу;

в)         незавершене виробництво входить до складу оборотних засобів.

Які з перелічених елементів включають до нормованих оборот-них засобів:

а)         відвантажена неоплачена продукція;

б)         грошові засоби;

в)         витрати майбутніх періодів;

г)         усі відповіді вірні.

Прискорення оборотності оборотних засобів сприяє:

а)         удосконаленню структури оборотних засобів;

б)         збільшенню суми нормованих оборотних засобів для такогосамого обсягу продукції;

в)         збільшенню випуску продукції при такій самій сумі нормо-ваних оборотних засобів;

г)         підвищенню фондовіддачі.

Незавершене виробництво - це:

а)         незакінчена обробкою продукція на складі;

б)         вартість продукції з незакінченою обробкою, яка знаходить-ся на обладнання у цеху;

в)         незакінчена продукція, що знаходиться на робочому місці, утехнічному контролі, на складі готових деталей.

Які елементи входять до фондів обігу:

а)         запаси сировини й матеріалів;

б)         витрати майбутніх періодів;

в)         паливо;

г)         товари на складі.

До фондів обігу відносяться:

а)         матеріальні ресурси підприємства;

б)         готова продукція на складі підприємства, відвантажена про-дукція, грошові кошти в розрахунках (каса, розрахунковий ра-хунок, дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги);

в)         готові вироби, відвантажені споживачам, грошові кошти вакціях, на розрахунковому рахунку, в касі;

г)         транспортні засоби підприємства, виробничі будівлі, споруди;

д)         прибуток, кредиторська заборгованість за товари, роботи,послуги

Чим відрізняються обігові фонди та фонди обертання:

а)         натурально-речовим складом;

б)         характером перенесення вартості на вартість готової продук-ції;

в)         часом застосування у виробничому процесі.

Обігові фонди представляють собою:

а)         предмети праці, що беруть участь у виробничому процесі тапереносять свою вартість на вартість виробленої продукції;

б)         засоби та предмети праці, що має підприємство та викорис-товує у виробничому процесі;

в)         предмети та засоби праці, котрі беруть участь тільки у од-ному виробничому циклі, за який повністю переносять вар-тість на вартість виробленої продукції.

Покупні напівфабрикати належать до:

а)         незавершеного виробництва;

б)         виробничих запасів;

в)         готової продукції;

г)         витрат майбутніх періодів.

За принципом організації оборотні засоби поділяються на:

а)         стійкі пасиви та активи;

б)         власні та залучені;

в)         нормовані та ненормовані.

Показник, який визначає кількість оборотів, що роблять оборот-ні засоби за певний період, називається:

а)         період обороту;

б)         фондовіддача;

в)         коефіцієнт оборотності;

г)         коефіцієнт збереження.

Резерв часу, який дорівнює половині інтервалу між двома по-ставками матеріального ресурсу, називається запасом:

а)         поточним;

б)         страховим;

в)         підготовчим;

г)         транспортним.

Якщо коефіцієнт оборотності оборотних засобів дорівнює 2, тофондомісткість становить:

а)         2;

б)         20;

в)         22;

г)         0,5.

Незавершене виробництво входить до складу:

а)         оборотних фондів;

б)         фондів обігу;

в)         основних фондів;

г)         правильна відповідь відсутня.

До норми запасу часу в днях при нормуванні оборотних засобіву виробничих запасах не належить запас часу:

а)         для підготовки сировини до виробництва;

б)         на випадок зриву поставок;

в)         для підготовки партії виготовленої продукції для відванта-ження покупцям;

г)         на транспортування сировини.

Витрати на виконання науково-дослідних, раціоналізаторськихробіт, освоєння нової техніки є:

а)         незавершеним виробництвом;

б)         виробничими запасами;

в)         витратами майбутніх періодів;

г)         правильна відповідь відсутня.

Якщо коефіцієнт оборотності становить 10, то тривалість обо-роту у році становитиме:

а)         36;

б)         360;

в)         100;

г)         10.

Мінімальний запас оборотних коштів у виробничих запасах невраховує тривалість в днях запасу:

а)         поточного;

б)         страхового;

в)         підготовчого;

г)         транспортного.

Приклади розв'язування задач

Задача 1.

Визначити, на яку суму можна збільшити план реалізованої про-дукції тієї самої суми оборотних засобів, якщо в результаті впрова-дження поточного методу виробництва тривалість одного оборотускоротилася на 7 днів. За планом завод має реалізувати продукціїна 45 млн. грн., при середньорічному залишку оборотних засобів - 5млн. грн.

Економіка підприємства: збірник тестів і задач

Розв'язок:

Тривалість обороту до впровадження поточного методу вироб-ництва можна визначити за формулою:

06 Коб рп/ок РП '

360*5 ,п/а.ч

Тоб0 = = (дме)

Після впровадження поточного методу виробництва тривалістьобороту становитиме:

Тоб1 = 40-7 = 33 (дні)

За такої тривалості обороту план реалізації продукції станови-тиме:      

__ Д*ОК 360*5          ч

РП = —           =          = 54,6 (тис.грн.)

Тоб 33

Тоді план реалізованої продукції можна збільшити на такусуму:

ДРП = РП1 - РП0 = 54,6 - 45 = 9,6 (тис грн.)

Відповідь: план реалізованої продукції в результаті впроваджен-ня поточного методу виробництва можна збільшити на 9,6 тис. грн.

Задачі для самостійного розв'язування

Задача 1.

Визначити потребу хлібобулочного комбінату у борошні та йогомінімальний та максимальний запас за такими даними:

Виріб

Чистамаса, г

Коефіцієнт використанняборошна

Щоденний випуск,тис. шт.

Тістечка

120

0,7

200

Печиво

20

0,8

560

Торти

1000

0,6

34

Період поставки - 10 днів, період зриву поставки - 2 дні.

Задача 2.

Підприємство реалізувало за рік продукції на суму 4500 тис. грн.Середні залишки оборотних коштів складали 500 тис. грн. Для ви-готовлення даного обсягу реалізованої продукції підприємство за-купило сировини і матеріалів на суму 2160 тис. грн. максимальнийпоточний запас сировини складає 30 днів.

Визначити коефіцієнт оборотності оборотних коштів; трива-лість одного обороту оборотних коштів; середній поточний запассировини і матеріалів (у грошовому виразі).

Задача 3.

Визначити, на яку суму можна збільшити план реалізованої продук-ції тієї самої суми оборотних засобів, якщо в результаті впровадженняпоточного методу виробництва тривалість одного обороту скоротила-ся на 6 днів. За планом завод має реалізувати продукції на 32 млн. грн.,при середньорічному залишку оборотних засобів - 8 млн. грн.

Задача 4.

Визначити коефіцієнт оборотності оборотних засобів і трива-лість одного обороту, якщо річна сума реалізованої продукції - 6,8млн. грн., а середньоквартальний норматив оборотних засобів відпо-відно 420 тис. грн.; 450; 440 та 480 тис. грн.

Задача 5.

У звітному кварталі підприємство реалізувало продукції на 85000грн. при середніх залишках оборотних коштів в обсязі 15 тис грн. Пла-ном в наступному кварталі передбачається збільшити обсяг реаліза-ції на 12 %, а коефіцієнт оборотності - на 10 %. Визначити: потребув оборотних коштах в плановому періоді; суму умовно вивільненихоборотних коштів у зв'язку з прискоренням їх оборотності.

Задача 6.

План реалізації продукції і послуг на рік на фабриці передбачено до-вести до 480 тис. грн. Середній залишок оборотних засобів запланованона суму 40 тис. грн. В результаті впровадження організаційно-технічнихзаходів тривалість одного обороту скоротилася в середньому на 8 днів,обсяг реалізованої продукції і послуг зріс на 2,2 %. Визначити планове тафактичне число оборотів оборотних засобів, планову та фактичну трива-лість обороту оборотних засобів, а також потрібну суму оборотних засо-бів у плановому періоді та суму вивільнених оборотних засобів.

Задача 7.

Визначити, на яку суму можна збільшити план реалізованої про-дукції тієї самої суми оборотних засобів, якщо в результаті впрова-дження поточного методу виробництва тривалість одного оборотускоротилася на 12 днів. За планом завод має реалізувати продукціїна 36 млн. грн., при середньорічному залишку оборотних засобів - 4млн. грн.

Задача 8.

Визначити суму вивільнених оборотних коштів, якщо відомо,що в базовому році обсяг реалізованої продукції становив 1,2 млн.грн., планом передбачено збільшити цей показник на 12 %, а трива-лість обороту скоротиться на 9 днів.

Задача 10.

Підприємство за рік випустило 7,2 тис. штук виробів. Собівартістьодиниці виробу становить 980 грн., надбавка підприємства за якість ви-готовленої продукції передбачена на рівні 5 %, рентабельність виробни-цтва - 12%. Середньорічні залишки оборотних засобів - 6,2 млн. грн.

Розрахувати рентабельність оборотних коштів.

Задача 11.

Виробнича собівартість побутового комбайну становить 1200грн. За квартал підприємство випустило 13,4 тис. штук продукції.Тривалість виробничого циклу - 16 днів. Відомо, що витрати під-приємства зростають рівномірно, при цьому частка первісних ви-трат - 0,75.

Розрахувати норматив оборотних коштів у незавершеному ви-робництві.

Задача 12.

Визначити, як змінилась оборотність оборотних коштів за рікпорівняно з планом, якщо обсяг реалізованої продукції збільшивсяз 35,0 до 42,0 млн. грн. на рік. Виробничі запаси скоротилися з 5,8 до5,2 млн. грн., грошові витрати на рахунках зросли з 1,2 до 1,6 млн.грн., незавершене виробництво зменшилося з 3,2 до 2,7 млн. грн.,вартість продукції на складі не змінилася і становить 1,4 млн. грн.

Задача 13.

Розрахувати норматив оборотних засобів підприємства у ви-робничих запасах в натуральному та вартісному вираженні, якщовідомо, що інтервал часу між поставками сировини складає 24 дні,термін доставки і розвантаження матеріалів - 3 дні, підготовка ма-теріалу до використання у виробничому процесі займає 2 дні. Се-редньодобова потреба виробництва у цьому матеріалі - 12 тонн,договірна ціна 1 тонни матеріалу - 1,5 тис. грн. Зриву поставок непередбачається.

Задача 14.

Обчислити суму абсолютного і відносного вивільнення оборот-них коштів у результаті прискорення їх оборотності, якщо відомо,що запланований обсяг реалізованої продукції становить 8650,0 тис.грн., а фактично склав 8955,0 тис. грн. Середній залишок оборотнихкоштів за планом - 695,0 тис. грн., за звітом - 550,0 тис. грн.

Задача 15.

Розрахувати коефіцієнт виходу готової продукції і виявити ре-зерви росту випуску продукції за рахунок раціональнішого вико-ристання сировини. Фактична вага сировини, що поступила у ви-робництво, 458 тонн. Вага готової продукції 275 тонн. Коефіцієнтвиходу готової продукції у базовому році становив 0,54.

Задача 16.

У звітному році оборотні засоби підприємства складали 220 тис.грн. Питома вага матеріалів у загальній сумі оборотних засобів ста-новить 25%. У наступному році підприємство, застосовуючи новутехнологію, планує знизити витрати матеріалів на один виріб на 8%.Визначити, якою буде величина оборотних засобів у наступномуроці за рахунок скорочення норми витрати матеріалів.