РОЗДІЛ 9. ОБОРОТНІ КОШТИ

Доберіть правильне визначення до кожної категорії

1. Оборотні фонди

2. Оборотні кошти

3. Власні оборотні кошти

4. Оборотні виробничі засоби

5. Виробничі запаси

6. Незавершене виробництво

7. Напівфабрикати власноговиготовлення

8. Витрати майбутніх періодів

9. Норма витрат матеріальнихресурсів

10. Норма оборотних коштів

11. Норматив оборотних коштів

12. Абсолютне вивільненняоборотних коштів

13. Відносне вивільнення оборотнихкоштів

14. Транспортний запас

15. Поточний запас

16. Підготовчий (технологічний)запас

17. Резервний (страховий запас)

18. Коефіцієнт оборотності

19. Коефіцієнт завантаженняоборотних коштів

 

мінімальні запаси товарно-матеріальних цінностей для органі-зації безперебійного виробничого процесу, що розраховується вднях запасу.

Б) оборотні кошти, що обслуговують сферу виробництва і виступа-ють у вигляді предметів праці.

грошовий вираз вартості мінімальних запасів товарно-матеріальних цінностей.

Г) предмети праці, які повністю були оброблені в одному виробни-чому підрозділі (цеху), але подальше оброблення повинні про-йти в інших підрозділах (цехах).

Д) запас, що створюється на період з моменту оплати виставленогопостачальником рахунку до прибуття вантажу на склад підпри-ємства.

Е) запас, що створюється для забезпечення безперебійного процесувиробництва матеріальними ресурсами в період між двома чер-говими поставками.

Ж) сукупність коштів, що забезпечує поточну діяльність підприєм-ства.

З) коефіцієнт (показник), що відображає пряме зменшення залиш-ків оборотних коштів порівняно з їх нормативом (або із залиш-ками попереднього періоду) при збереженні або підвищенні об-сягів реалізації продукції за розрахунковий період.

И) показник, що відображає стабільність або зростання оборотнихкоштів при зростанні обсягів реалізації продукції.

К) запас, що формується на випадок можливих перебоїв у поста-чанні (інших непередбачених обставин).

Л) кошти, які постійно перебувають у розпорядженні підприємстваі формуються за рахунок власних ресурсів.

М) запас, що створюється на період, необхідний для приймання,складування та підготовки до виробничого використання (на-дання сировині якостей, за яких можливе її використання).

Н) частина оборотних фондів, до складу яких входять сировина,основні та допоміжні матеріали, куповані напівфабрикати такомплектуючі вироби, паливо, тара і тарні матеріали, запаснічастини для ремонту, інші матеріали.

О) предмети праці, які перебувають у процесі виробництва на різ-них стадіях оброблення безпосередньо на робочих місцях у це-хах, на дільницях, або ж у процесі транспортування під одногоробочого місця до іншого.

П) гранично допустима величина витрат на виготовлення продук-ції за умов конкретного виробництва з урахуванням застосуван-ня найпрогресивнішої технології та сировини (матеріалів) най-вищого ґатунку.

Р) коефіцієнт, який показує, скільки оборотів здійснили оборотнікошти за певний період часу.

С) частина виробничих фондів, які повністю споживаються в кож-ному виробничому циклі, при цьому переносять усю свою вар-тість на створювану продукцію і змінюють свою натуральнуформу. Речовим змістом оборотних фондів є предмети праці,які в процесі виробництва перетворюються в готову продукцію,становлячи її матеріальну основу, або сприяють її створенню.

Т) коефіцієнт, який визначає скільки оборотних коштів припадаєна одну грошову одиницю (гривню) реалізованої продукції запевний період.

У) грошові витрати, що були здійснені в даному періоді, але на со-бівартість продукції будуть віднесені частинами в наступних пе-ріодах.

Формули для розв'язування задачНорматив власних оборотних коштів у виробничих запасах:

Нв=МдхЗда    (9.1)

де Нв - норматив власних оборотних коштів у виробничих за-пасах;

Мд - середньодобове споживання матеріалів, грн.;ЗДН - норма запасу в днях.

Середньоденне споживання матеріалів:

. , _ МзАГ

360 ,    (9.2)

де МЗАГ - загальна річна потреба в даному виді ресурсів унатураль них одиницях.

Транспортний запас:

З =М*Т ,         (9.3)

транс Д трансп

де З - транспортний запас;

транс

Т - термін транспортування (не більше двох днів).

трансп

Поточний запас:

З =МхГ ,         (9.4)

пот Д пост7    v 7

де З - поточний запас;

пот

Т - інтервал поставки в днях.

пост

Середній поточний запас:

Зсер.пот = МД * " ,    (9 5)

Підготовчий (технологічний) запас:

підг Д підг'

(9.6)

де Зпідг - підготовчий (технологічний) запас;ТпіДг - термін підготовки.

Резервний (страховий запас):

З =М,*Т ,        (9.7)

страх Д страх 7          ^ '

де З - резервний (страховий) запас;

^ страх гг        \ г         /           7

Тстрах - дні резервного запасу (період зриву поставок).Сукупний виробничий запас:

З =З +З +Зд+З ,          (9.8)

сук трансп пот підг страх7    v 7

де Зсук - сукупний виробничий запас.Максимальний виробничий запас:

З =М*(Т +Т +Т.Я+Т ),           (9.9)

max Д трансп пост підг страх

де З - максимальний виробничий запас.

max

Середній виробничий запас:

Т пост

З сер = Мд * {Ттрансп ~ Т підг + Тстрах) , (9.10)де Зсер - середній виробничий запас.Мінімальний виробничий запас:

З =ИДМТ +Тд+Т ),    (9.11)

min       трансп підг страх