РОЗДІЛ 11. ОРГАНІЗАЦІЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ

Доберіть правильне визначення до кожної категорії

1. Заробітна плата

2. Довідник кваліфікаційниххарактеристик професій працівників

3. Нематеріальна мотивація праці

4. Матеріальна мотивація праці

5. Фонд заробітної плати

6. Тарифікація робіт

7. Тарифікація робітників

8. Відрядна заробітна плата

9. Почасова заробітна плата

10. Тарифна ставка

11. Тарифний розряд

12. Тарифний коефіцієнт

13. Основна заробітна плата

14. Система оплати праці

15. Тарифна система

16. Тарифна сітка

17. Посадовий оклад

18. Мотивація

19. Мінімальна заробітна плата

20. Додаткова заробітна плата

економічна категорія, що відображає відносини між власникомпідприємства (або його представником) і найманим працівникомз приводу розподілу новоствореної вартості (доходу).

Б) заробітна плата, що нараховується за виконану роботу за тариф-ними ставками, відрядними розцінками чи посадовими оклада-ми і не залежить від результатів господарської діяльності під-приємства.

складова заробітної плати працівників, до якої включають ви-трати на оплату праці, не пов'язані з виплатами за фактично від-працьований час.

Г) законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, не-кваліфіковану працю, нижче якого не може оплачуватися вико-нана працівником місячна, годинна норма праці (обсяг робіт).

Д) загальна сума грошових коштів, направлена на оплату праціробітників і управлінського персоналу підприємства за визна-чений обсяг виконаної роботи або виробленої продукції, а такожна оплату невідпрацьованого часу, який підлягає оплаті згідночинного законодавства.

Е) віднесення окремих видів робіт до тієї чи іншої групи складностізалежно від вимог, які ставляться до їх виконавців з точки зоруспеціальної підготовки цих виконавців та наявності в них необ-хідних професійних знань, досвіду і навичок.

Ж) визначення рівня їх кваліфікації та присвоєння їм відповідноготарифного розряду.

З) це сукупність нормативних матеріалів, за допомогою яких вста-новлюється рівень заробітної плати працівників залежно від їхкваліфікації (складності робіт) та умов праці.

И) сукупність кваліфікаційних розрядів і відповідних їм тарифнихкоефіцієнтів, за допомогою яких встановлюється безпосереднязалежність заробітної плати працівників від їх кваліфікації.

К) виражений у грошовій формі абсолютний розмір заробітної пла-ти за одиницю робочого часу (годину, день, місяць).

Л) показник, який характеризує складність виконуваної роботи ірівень кваліфікації робітника.

М) відношення тарифних ставок того чи іншого тарифного розрядудо тарифної ставки першого розряду, розмір якої взято за оди-ницю.

Н) систематизований за видами економічної діяльності збірникописів професій, що включені до діючого класифікатора профе-сій.

О) діючий на підприємстві організаційно-економічний механізмвзаємозв'язку між показниками, що характеризують міру (нор-му) праці і міру її оплати відповідно до фактично досягнутих ре-зультатів праці, тарифних умов оплати праці та погодженою міжпрацівником і роботодавцем ціною послуг робочої сили.ційногостатусу всіх категорій працюючих.

П) заробітна плата, що нараховується у визначеному розмірі закожну одиницю виконаної роботи чи виробленої продукції, ви-раженої в натуральних одиницях виміру.

Р) заробітна плата яка виражає залежність між її розміром та кіль-кістю відпрацьованого працівником часу.

С) щомісячний розмір погодинної заробітної плати, установленийу централізованому порядку для певної посади управлінськогоперсоналу, спеціалістів і службовців.

Т) це свідоме прагнення до певного типу задоволення потреб, доуспіху.

У) прагнення достатку, певного рівня добробуту, матеріальногостандарту життя.

Ф) практичні заходи щодо приведення в дію нових резервів підви-щення трудової активності найманих працівників безпосеред-ньо пов'язані з гуманізацією праці.

Формули для розв'язування задачПроста почасова заробітна плата:

З =С*Ч,           (11.1)

пп        1          v          7

де Зпп - заробіток;С - тарифна ставка;Ч - тарифний розряд.

Почасово-преміальна заробітна плата:

Зппр=С*Ч+П (11.2)

де Зппр - заробіток;С - тарифна ставка;Ч - тарифний розряд;

П - премії, нараховані за досягнення певних кількісних або якіс-них показників.

Проста відрядна заробітна плата:

Зв=К*Ц,         (11.3)

де Зв - відрядний заробіток;К - кількість виробленої продукції;Ц - розцінка.

Відрядно-преміальна заробітна плата:

З =З +П,          (11.4)

вп в

де Звп - розмір місячної заробітної плати;Зв - відрядний заробіток;

П - премії, нараховані за досягнення певних кількісних або якіс-них