РОЗДІЛ 11. ОРГАНІЗАЦІЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ

магниевый скраб beletage

Доберіть правильне визначення до кожної категорії

1. Заробітна плата

2. Довідник кваліфікаційниххарактеристик професій працівників

3. Нематеріальна мотивація праці

4. Матеріальна мотивація праці

5. Фонд заробітної плати

6. Тарифікація робіт

7. Тарифікація робітників

8. Відрядна заробітна плата

9. Почасова заробітна плата

10. Тарифна ставка

11. Тарифний розряд

12. Тарифний коефіцієнт

13. Основна заробітна плата

14. Система оплати праці

15. Тарифна система

16. Тарифна сітка

17. Посадовий оклад

18. Мотивація

19. Мінімальна заробітна плата

20. Додаткова заробітна плата

економічна категорія, що відображає відносини між власникомпідприємства (або його представником) і найманим працівникомз приводу розподілу новоствореної вартості (доходу).

Б) заробітна плата, що нараховується за виконану роботу за тариф-ними ставками, відрядними розцінками чи посадовими оклада-ми і не залежить від результатів господарської діяльності під-приємства.

складова заробітної плати працівників, до якої включають ви-трати на оплату праці, не пов'язані з виплатами за фактично від-працьований час.

Г) законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, не-кваліфіковану працю, нижче якого не може оплачуватися вико-нана працівником місячна, годинна норма праці (обсяг робіт).

Д) загальна сума грошових коштів, направлена на оплату праціробітників і управлінського персоналу підприємства за визна-чений обсяг виконаної роботи або виробленої продукції, а такожна оплату невідпрацьованого часу, який підлягає оплаті згідночинного законодавства.

Е) віднесення окремих видів робіт до тієї чи іншої групи складностізалежно від вимог, які ставляться до їх виконавців з точки зоруспеціальної підготовки цих виконавців та наявності в них необ-хідних професійних знань, досвіду і навичок.

Ж) визначення рівня їх кваліфікації та присвоєння їм відповідноготарифного розряду.

З) це сукупність нормативних матеріалів, за допомогою яких вста-новлюється рівень заробітної плати працівників залежно від їхкваліфікації (складності робіт) та умов праці.

И) сукупність кваліфікаційних розрядів і відповідних їм тарифнихкоефіцієнтів, за допомогою яких встановлюється безпосереднязалежність заробітної плати працівників від їх кваліфікації.

К) виражений у грошовій формі абсолютний розмір заробітної пла-ти за одиницю робочого часу (годину, день, місяць).

Л) показник, який характеризує складність виконуваної роботи ірівень кваліфікації робітника.

М) відношення тарифних ставок того чи іншого тарифного розрядудо тарифної ставки першого розряду, розмір якої взято за оди-ницю.

Н) систематизований за видами економічної діяльності збірникописів професій, що включені до діючого класифікатора профе-сій.

О) діючий на підприємстві організаційно-економічний механізмвзаємозв'язку між показниками, що характеризують міру (нор-му) праці і міру її оплати відповідно до фактично досягнутих ре-зультатів праці, тарифних умов оплати праці та погодженою міжпрацівником і роботодавцем ціною послуг робочої сили.ційногостатусу всіх категорій працюючих.

П) заробітна плата, що нараховується у визначеному розмірі закожну одиницю виконаної роботи чи виробленої продукції, ви-раженої в натуральних одиницях виміру.

Р) заробітна плата яка виражає залежність між її розміром та кіль-кістю відпрацьованого працівником часу.

С) щомісячний розмір погодинної заробітної плати, установленийу централізованому порядку для певної посади управлінськогоперсоналу, спеціалістів і службовців.

Т) це свідоме прагнення до певного типу задоволення потреб, доуспіху.

У) прагнення достатку, певного рівня добробуту, матеріальногостандарту життя.

Ф) практичні заходи щодо приведення в дію нових резервів підви-щення трудової активності найманих працівників безпосеред-ньо пов'язані з гуманізацією праці.

Формули для розв'язування задачПроста почасова заробітна плата:

З =С*Ч,           (11.1)

пп        1          v          7

де Зпп - заробіток;С - тарифна ставка;Ч - тарифний розряд.

Почасово-преміальна заробітна плата:

Зппр=С*Ч+П (11.2)

де Зппр - заробіток;С - тарифна ставка;Ч - тарифний розряд;

П - премії, нараховані за досягнення певних кількісних або якіс-них показників.

Проста відрядна заробітна плата:

Зв=К*Ц,         (11.3)

де Зв - відрядний заробіток;К - кількість виробленої продукції;Ц - розцінка.

Відрядно-преміальна заробітна плата:

З =З +П,          (11.4)

вп в

де Звп - розмір місячної заробітної плати;Зв - відрядний заробіток;

П - премії, нараховані за досягнення певних кількісних або якіс-них показників.

Заробітна плата керівників, службовців і спеціалістів:

(11.5)

мф

де Зп - розмір місячної заробітної плати відповідного працівни-ка, праця якого оплачується за посадовим окладом;104

Пок - посадовий оклад працівника;

Мф - номінальний місячний фонд часу працівника, год.;

T - фактично відпрацьовано часу працівником протягом місяця,

год.

Величина фонду оплати праці:

Л 100 +ДО 100 + ДЯ*/ Л      .,,„.

Ф =                  5          *Ф       (11.6)

" 100 + ДЯ„ 100          ф

де Фп - річний плановий фонд заробітної плати в плановому пе-ріоді, грн.;

ДПп - приріст продуктивності праці в плановому періоді порів-няно зі звітним періодом, %;

І - приріст заробітної плати в розрахунку на 1,0% зростанняпродуктивності праці в плановому періоді;

ДОп - приріст обсягу виробництва продукції в плановому періо-ді, порівняно з рівнем звітного періоду, %;

Фф - річний фактичний фонд заробітної праці у звітному році,грн..

Плановий фонд заробітної плати при прямій відрядній системіоплати праці:

п          т

(11.7)

w м

Плановий фонд заробітної плати при відрядно-преміальнійсистемі оплати праці:

п          т          Р *І

  • '-IVIV^,         (118)

Плановий фонд заробітної плати привідрядно-прогресивнійсистемі оплати праці:

(11.9)

J 100

v          у

p,+—

1=1 j=1 i=l j=1

де Фп - плановий фонд заробітної плати, грн.;Опі _ плановий обсяг виробництва продукції i-го виду в натураль-них одиницях виміру;

Pj - пряма відрядна розцінка за j-ту операцію, яка виконуєтьсяна виробництві одиниці j-ї продукції;

І - плановий процент збільшення прямої відрядної розцінки узв'язку з перевиконанням норм виробітку за всім обсягом продукції,що оплачується за відрядно-преміальною формою оплати праці;

І' - плановий процент збільшення прямої відрядної розцінки зоплати продукції, виробленої понад установлену норму виробітку;

ДОі - додатковий випуск продукції і-го виду, який визначено ви-робити понад установлений план, у натуральних одиницях виміру.

Тести

Виберіть найбільш повне і точне визначення терміна "оплата

праці»:

а)         ціна робочої сили;

б)         відшкодування витрат на відтворення робочої сили;

в)         грошовий вираз вартості робочої сили, який виплачується завиконану роботу або надані послуги;

г)         грошові виплати працівникові з метою мотивації його до ви-сокопродуктивної праці.

Основна заробітна плата працівника - це:

а)         виплати працівникові з фонду матеріального заохочення за до-сягнення підприємством високих кінцевих результатів роботи;

б)         розмір оплати праці, який визначається тарифними ставка-ми, відрядними розцінками, посадовими окладами;

в)         законодавчо зафіксовані ставки згідно з рівнем кваліфікаціїпрацівника;

г)         доплати понад розміри, встановлені чинним законодав-ством.

Державне регулювання оплати праці полягає у:

а)         встановленні співвідношення між величиною основної тадодаткової заробітної плати;

б)         встановленні фонду оплати праці підприємств;

в)         регулюванні чисельності відрядників і погодинників на під-приємстві;

г)         встановленні мінімального рівня оплати праці.

Відрядна форма оплати праці використовується за умов:

а)         неможливості кількісного виміру затрат праці;

б)         можливості точного обліку результатів праці;

в)         необхідності стимулювання якісних показників праці;

г)         недоцільності нормування робіт.

Погодинна заробітна плата виражає залежність:

а)         між її розміром і кількістю виробленої продукції;

б)         між кількістю виготовленої продукції і часом, затраченимдля цього;

в)         між її розміром та кількістю відпрацьованого часу працівником;

г)         між її розміром і стажем роботи працівника.

До фонду основної заробітної плати входять:

а)         надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових окла-дів у розмірі, передбаченому чинним законодавством;

б)         винагороди за стаж роботи;

в)         оплата щорічних та додаткових відпусток відповідно до за-конодавства;

г)         заробітна плата, нарахована за виконану роботу відповіднодо встановлених норм праці за відрядними розцінками, та-рифними ставками та посадовими окладами.

До фонду додаткової заробітної плати входять:

а)         надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових окла-дів у розмірі, передбаченому чинним законодавством;

б)         суми авторського гонорару працівникам мистецтва;

в)         заробітна плата, нарахована за виконану роботу відповіднодо встановлених норм праці за відрядними розцінками, та-рифними ставками та посадовими окладами;

г)         вірної відповіді немає.

Сума грошей, яка нарахована і одержана працівником за вико-нану ним роботу, називається заробітною платою:

а)         реальною;

б)         номінальною;

в)         додатковою;

г)         розрахунковою.

Розмір заробітної плати за виготовлену одиницю продукції - це:

а)         відрядна розцінка;

б)         тарифна ставка;

в)         тарифний коефіцієнт;

г)         відрядний коефіцієнт.

Чи може нарахована заробітна плата бути нижчою встановлено-го державного мінімального рівня:

а)         може, якщо не відпрацьована повна місячна норма робочого часу;

б)         не може;

в)         може, якщо підприємство-роботодавець є монополістомпродукції, що випускається;

г)         може, якщо підприємство-роботодавець є монополістом наринку робочої сили.

Яку систему оплати праці доцільно використовувати на підпри-ємстві, якщо праця робітників на ньому не піддається норму-ванню, а керівництво підприємства прагне створити робітникаммотиви для якісного виконання ними своїх обов'язків:

а)         просту погодинну;

б)         пряму відрядну;

в)         відрядно-преміальну або відрядно-прогресивну;

г)         погодинно-преміальну.

Яку систему оплати праці доцільно використовувати в струк-турному підрозділі підприємства, де добре організовано норму-вання праці і можливий облік виробітку і понад встановленоїнорми:

а)         відрядно-преміальну або відрядно-прогресивну;

б)         просту погодинну;

в)         пряму відрядну;

г)         погодинно-преміальну.

При якій системі оплати праці розцінка встановлюється не накожну операцію окремо, а на весь обсяг роботи:

а)         колективний системі оплати;

б)         акордній;

в)         погодинно-преміальній.

При якій системі оплати праці виробіток робітника в межах нор-ми оплачується по звичайних відрядних розцінках, а додатко-вий виробіток - по підвищених відрядних розцінках:

а)         при погодинно-преміальній;

б)         при акордній;

в)         при відрядно-прогресивній.

Яка з наведених позицій входить до сфери державного регулю-вання оплати праці згідно з діючим законодавством:

а)         регулювання мінімальної заробітної плати;

б)         регулювання розмірів посадових окладів керівників держав-них підприємств;

в)         регулювання оплати праці в організаціях та установах, щофінансуються з бюджету;

г)         всі наведені тут позиції.

Основні елементи тарифної системи наступні:

а)         єдиний тарифно-кваліфікаційний довідник, тарифна сітка,тарифні ставки;

б)         тарифна сітка, тарифні ставки та коефіцієнти, штатний розклад;

в)         обидві відповіді вірні.

Оплата праці за посадовими окладами є різновидом формиоплати праці:

а)         відрядної;

б)         погодинної;

в)         акордної;

г)         бригадної.

Розмір заробітної плати залежить від:

а)         складності та умов роботи, що виконується;

б)         професійно-ділових якостей працівника;

в)         результатів праці робітника;

г)         господарської діяльності підприємства;

д)         усі відповіді правильні.

Винагорода за виконану роботу відповідно до встановленихнорм праці - це:

а)         основна заробітна плата;

б)         додаткова заробітна плата;

в)         заробітна плата;

г)         мінімальна заробітна плата;

д)         заохочувальні та компенсаційні виплати.

Додаткова заробітна плата встановлюється у вигляді тарифнихставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників та посадо-вих окладів для керівників, спеціалістів і службовців:

а)         так;

б)         ні.

Винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успі-хи і винахідливість і за особливі умови праці - це:

а)         основна заробітна плата;

б)         додаткова заробітна плата;

в)         заробітна плата;

г)         преміальні виплати;

д)         заохочувальні та компенсаційні виплати.

Тарифна система включає:

а)         тарифно-кваліфікаційні довідники робіт і професій;

б)         норми виробітку;

в)         розцінки;

г)         тарифні сітки та ставки;

д)         кваліфікаційні довідники посад керівників, спеціалістів таслужбовців.

Тарифна сітка визначає:

а)         тарифний розряд виробників;

б)         умови преміювання;

в)         тарифні коефіцієнти;

г)         вимоги до кожного розряду.

Приклади розв'язування задач

Задача 1.

Бригада робітників у складі трьох осіб, працюючи разом, вико-нала виробниче завдання і заробила всього 7200 грн. Перший робіт-ник відпрацював при цьому 24 дні і мав КТУ (коефіцієнт трудовоїучасті) 2,2; другий - 22 дні і мав КТУ 2,0; третій - 20 днів і мав КТУ1101,8. Розподілити бригадний заробіток пропорційно внеску кожногоробітника у спільну роботу з урахуванням встановлених КТУ.

Розв'язок:

Загальний внесок бригади становить:Внесок = 24 х 2,2 + 22 х 2,0 + 20 х 1,8 = 52,8 + 44 + 36 = 132,8Виходячи з цього заробітна плата кожного члена бригади роз-раховується:

52,8

3™ = 7200*їзІ8=2862'6(фН-)

3^ = 7200*^ = 2385,50^)

3^ = 7200*^ = 1951,8{грн.)

Відповідь: заробітна плата кожного члена бригади становить2862,6; 2385,5 та 1951,8 гривень відповідно.

Задача2.

Визначити заробітну плату кожного члена бригади, якщо бри-гада заробила за місяць 10400 грн. Усі члени бригади працюють унормальних умовах праці. Годинна тарифна ставка I розряду за нор-мальних умов - 3,25 грн./год. Робітники V і III розряду відпрацюва-ли по 170 годин на місяць, а робітник IV розряду - 150 годин/місяць.Тарифні коефіцієнти за розрядами: III - 1,73; IV - 2,1; V - 2,35.

Розв'язок:

Для розподілу заробітної плати скористаємося методом годино-коефіцієнтів. Загальна кількість годино-коефіцієнтів, відпрацьова-них бригадою становить:

Год-коефзаг= 170 х 3,25 х 1,73 + 150 х 3,25 х 2,1 + 170 х 3,25 х 2,35 =

955,83 + 1023,75 + 1298,38 = 3277,96

Заробітна плата за 1 годино-коефіцієнт розраховується такимчином:

= J0400_ = 317

плгод-коеф 3277 96 '

Тоді заробітна плата кожного члена бригади становитиме:

Зпл1 = 955,83 х 3,17 = 3029,98 (грн)

З™ = 1023,75 х 3,17 = 3425,29 (грн)

З™ = 1298,38 х 3,17 = 4115,86 (грн)

Відповідь: заробітна плата кожного члена бригади становить3029,98; 3245,29 та 4115,86 гривень відповідно.

Задачі для самостійного розв'язування

Задача 1.

Визначити розцінку за одну деталь для робітника IV розряду тайого місячний заробіток за відрядно-преміальної системи оплатипраці, якщо відомо, що робітнику необхідно виробити 140 штук де-талей, норма часу на одну деталь - 2 години. Премія передбачена урозмірі 20 % від тарифного заробітку.

Тарифна ставка робітника І розряду за годину становить 8,56грн. Тарифний коефіцієнт робітника IV розряду - 1,27.

Задача 2.

Місячний оклад працівника, що працює за погодинною систе-мою оплати праці становить 2490 грн. працівник повинен відпра-цювати 22 робочих дні по 8 годин. Фактично було відпрацьовано20 днів. За роботу передбачена премія у розмірі 15 % від тарифногозаробітку.

Розрахуйте заробітну плату працівника.

Задача 3.

За місяць токар V розряду повинен виготовити 220 деталей, нор-ма часу на виготовлення однієї деталі - 2,2 години. Підприємствомпередбачено перевиконання норм на 12 %. За кожен відсоток пере-виконання преміальна доплата складає 1,3 % відрядного заробітку,але не вище 25 %.

Визначити місячний заробіток робітника за відрядно-преміальної системи оплати праці. Тарифний коефіцієнт токаря Vрозряду становить 1,36.

Задача 4.

Розрахувати податок з доходів фізичних осіб відповідно до нормдіючого законодавства, якщо місячна заробітна плата працівникапідприємства складає 3 260 грн.

Задача 5.

Слюсар 3-го розряду протягом місяця згідно плану відпрацю-вав 24 робочі зміни тривалістю 8 год. кожна. Він виконав плановезавдання на 105%, фактично виготовивши 630 металовиробів. За112кожну одиницю продукції, вироблену понад план, розцінка збіль-шується удвічі. Годинна тарифна ставка 3-го розряду 7,3 грн. Нара-хувати місячну заробітну плату слюсарю 3-го розряду за відрядно-прогресивною формою оплати праці.

Задача 6.

Бригада робітників у складі трьох осіб, працюючи разом, вико-нала виробниче завдання і заробила всього 6800 грн. Перший робіт-ник відпрацював при цьому 24 дні і мав КТУ (коефіцієнт трудовоїучасті) 3,2; другий - 22 дні і мав КТУ 2,5; третій - 20 днів і мав КТУ2,0. Розподілити бригадний заробіток пропорційно внеску кожногоробітника у спільну роботу з урахуванням встановлених КТУ.

Задача 7.

Бригада робітників у складі чотирьох осіб, працюючи разом, ви-конала виробниче завдання і заробила всього 11450 грн. Першийробітник відпрацював 18 днів; другий - 22 дні; третій - 20 днів; чет-вертий - 21 день. Коефіцієнти трудової участі кожного робітникастановлять 0,9; 1,0; 1,1; 1,2 відповідно. Нарахувати заробітну платупропорційно внеску кожного робітника з урахуванням встановле-них КТУ.

Задача 8.

В ливарному цеху працює 52 робітників-погодинників. Серед-ній розряд працюючих - 3-й. Доплати складають 32% тарифного за-робітку. Визначити місячний фонд нарахованої заробітної плати уливарному цеху, якщо фонд робочого часу одного робітника складає170 год. на місяць. Годинна тарифна ставка робітника 1-го розряду4,5 грн., тарифний коефіцієнт 3-го розряду 1,7.

Задача 9.

Місячний оклад працівника складає 2782 грн. при тривалостіробочого дня 8 годин. За графіком ним має бути відпрацьовано 24дні, один з яких святковий, що не збігається з вихідним, а фактич-но йому був наданий листок непрацездатності на 3 дні, один з якихпередсвятковий. З фонду матеріального заохочення працівнику на-рахована премія у розмірі 10% фактичного заробітку. Обчислити мі-сячну заробітну плату працівника.

Задача 10.

Місячний оклад інженера 3100 грн. У звітному місяці ним маєбути відпрацьовано 22 дні. Але йому була надана відпустка за влас-ним бажанням строком на 4 дні. З фонду матеріального заохоченняінженеру нарахована премія в розмірі 25% фактичного заробітку.Обчислити місячну заробітну плату інженера.

Задача 11.

Визначити заробітну плату при відрядно-прогресивній системі опла-ти праці, якщо робітник за місяць виготовив 213 виробів при плані 170.Вихідна база для нарахування доплат - 110% плану. Трудомісткість виго-товлення виробу - 1,1 нормо-годин за IV розрядом робіт, тарифна ставкаI розряду - 3,25 грн/год. Тарифний коефіцієнт IV розряду - 1,33. Шкаладля визначення процента зростання розцінок наведена у таблиці 1.

Таблиця 1

% перевиконання вихідної базидля нарахування доплат

1-10

11-25

26-40

41 і більше

% зростання розцінок

25

50

75

100

Задача 12.

Визначити непряму відрядну заробітну плату наладчика, якийобслуговує 15 верстатів. На верстатах середній коефіцієнт виконан-ня норм за місяць - 1,25. За цей же час робітних відпрацював 170годин. Годинна тарифна ставка становить 4,5 грн.

Задача 13.

Визначити заробітну плату підсобника, денна тарифна ставка якогостановить 12 грн. за зміну. Підсобник обслуговує двох основних робітників.Змінна норма виробітку першого робітника - 120, другого - 110 штук зазміну. Фактичний випуск за зміну на першому робочому місці становив 140виробів, на другому - 125 виробів. Система оплати праці непряма відрядна.

Задача 14.

Визначити заробітну плату кожного члена бригади, якщо бри-гада заробила за місяць 12800 грн. Усі члени бригади працюють унормальних умовах праці. Годинна тарифна ставка I розряду за нор-мальних умов - 4,35 грн./год. Робітники V і III розряду відпрацюва-ли по 170 годин на місяць, а робітник IV розряду - 150 годин/місяць.Тарифні коефіцієнти за розрядами: III - 1,73; IV - 2,1; V - 2,35.

Задача 15.

Визначити заробітну плату кожного члена бригади, якщо бригадазаробила за місяць 10620 грн. робітник IV розряду працює в шкідли-вих умовах, а інші - в нормальних умовах. Годинна тарифна ставка Iрозряду за нормальних умов роботи становить 3,73 грн./год., а в шкід-ливих - 4,85 грн./год. Робітники V і III розряду відпрацювали по 220годин на місяць, а робітник IV розряду - 180 годин/місяць. Тарифнікоефіцієнти за розрядами: III - 1,73; IV - 2,1; V - 2,35.

Задача 16.

Визначити заробітну плату підсобника, денна тарифна ставкаякого становить 16 грн. за зміну. Підсобник обслуговує чотирьохосновних робітників. Змінна норма виробітку першого робітника -20, другого - 10, третього -12, четвертого - 14 штук за зміну. Фак-тичний випуск за зміну на першому робочому місці становив 28 ви-робів, на другому - 16, на третьому - 18, на четвертому - 17 виробів.Система оплати праці непряма відрядна.

Задача 17.

Визначити відрядно-преміальну заробітну плату робітника,який за місяць виготовив 185 виробів при плані 140 штук. Розцінказа складання виробу становить 1,35 грн./шт. Доплати за виконанняплану 15%, а за кожен процент перевиконання плану - 1,2%.

Задача 18.

Визначити заробітну плату кожного з членів бригади та загаль-ний фонд оплати праці, використовуючи дані таблиці.

Прізвище

Годинна тарифнаставка, грн.

Відпрацьованакількість годин

Умови праці

Іванов

1,2

178

нормальні

Петров

1,7

183

тяжкі і шкідливі

Сидоров

1,4

172

дуже шкідливі

За виконання плану робіт всім встановлюється премія у розмірі15,0% основного заробітку. Також передбачені надбавки за роботу у:

тяжких і шкідливих умовах праці - 14,0%;

дуже шкідливих - 18,0%.

За високу майстерність Сидорову нараховується премія у роз-мірі 15,0% основного заробітку.