РОЗДІЛ 12. ОРГАНІЗАЦІЯВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ

магниевый скраб beletage

Доберіть правильне визначення до кожної категорії

1. Інструментальне господарство

2. Такт потокової лінії

3. Допоміжні процеси

4. Обслуговуючі процеси

5. Операція

6. Виробничий цикл

7. Транспортне господарство

8. Час перерв

9. Час технологічногообслуговування

10. Тип виробництва

11. Одиничне виробництво

12. Серійне виробництва

13. Масове виробництво

14. Непотокове виробництво

15. Потокове виробництво

16. Потокова лінія

17. Основні процеси

18. Виробничий процес

19. Ремонтне господарство

20. Час виконання основних операцій

цілеспрямоване, постадійне перетворення вихідної сировини таматеріалів у готову продукцію, яка призначена як для спожи-вання, так і для подальшого перероблення.

Б) процеси безпосередньо пов'язані з перетворенням предметівпраці у готову продукцію.

сприяють безперебійній роботі підприємства, але не беруть без-посередньої участі у виробництві продукції.

Г) створюють умови для здійснення основних та допоміжних про-цесів.

Д) частина виробничого процесу, яка виконується або на одномуробочому місці без налагодження обладнання, або кількома ро-бітниками при виготовленні продукту.

Е) інтервал від початку до закінчення процесу виготовлення про-дукції, тобто час, протягом якого запущені у виробництво пред-мети праці перетворюються на готову продукцію.

Ж) час, протягом якого оброблюється предмет праці.

З) включає в себе контроль якості оброблення виробу, контрольрежиму роботи машин та обладнання, прибирання робочого міс-ця, час доставки деталей до робочого місця.

И) час, протягом якого не змінюються жодні якісні характеристикивиробу, але продукція ще не є готовою і процес виробництва незавершено.

К) комплексна характеристика організаційно-технічного рівня ви-робництва, що охоплює номенклатуру продукції, обсяг вироб-ництва, випуск однотипної продукції, характер завантаженняробочих місць, кваліфікацію робітників, собівартість продукції.

Л) характеризується широким асортиментом продукції і невели-ким обсягом випуску однакових виробів.

М) характеризується обмеженою номенклатурою виробів, які періо-дично повторюються. Вироби запускаються у виробництво серія-ми, деталі партіями у визначеній і встановленій періодичності.

Н) характеризується виготовленням окремих видів продукції у ве-ликій кількості на вузькоспеціалізованих робочих місцях.

О) оброблення предметів праці на одному робочому місці, які роз-ташовані групами без певного зв'язку з послідовністю виконан-ня операцій.

П) метод, який передбачає оброблення предметів праці за встанов-леним, найкоротшим маршрутом з фіксованим часом.

Р) технологічно або організаційно відокремлена група робітників,яка спеціалізується на виготовленні одного або подібних виро-бів згідно з ознаками потокового виробництва.

С) інтервал часу, через який періодично відбувається випуск пев-ної продукції.

Т) сукупність загальнозаводських та цехових підрозділів, що здій-снюють комплекс заходів з технічного догляду за устаткуван-ням, нагляду за його станом та ремонту.

У) комплекс технічних засобів та спеціалізованих підрозділів, при-значених для переміщення сировини, матеріалів, продукції таінших вантажів в середині підприємства та за його межами.

Ф) сукупність загальнозаводських та цехових підрозділів, зайнятихвиготовленням, відновленням і ремонтом інструменту та техно-логічного оснащення, їх обліком, зберіганням та розподілом міжцехами та робочими місцями.

Формули для розв'язування задачРівень автоматизації та механізації виробництва:

(12.1)

де 2Чмп - кількість робітників, які зайняті механізованою пра-цею;

2Чр - загальна кількість робітників;

К - коефіцієнт механізації, що дорівнює відношенню машиннихвитрат до загальних витрат часу;

М - коефіцієнт обслуговування, який виражає кількість оди-ниць устаткування, що обслуговується одним робітником;

П - коефіцієнт продуктивності устаткування, який визнача-ється відношенням трудомісткості виготовлення деталі на універ-сальному устаткуванні та трудомісткості виготовлення на діючомуустаткуванні.

Тривалість виробничого циклу:

Т =Т +Т +Т,    (12.2)

ц р о n v          7

де Тц - тривалість виробничого циклу;

Тр - час технологічного оброблення деталі;

То - час технологічного обслуговування виробництва;

Тп - тривалість перерв.

Тривалість виробничого циклу при послідовному переміщенні

предметів праці:

m t

Тц(посл)=п^ , (12.3)

де n - кількість деталей у партії;t - норми часу на операції;с. - кількість робочих місць.

Тривалість виробничого циклу при паралельному переміщенні

предметів праці:

Т^РІ^^^.         (12.4)

і=1 Сі   Сшах

де р - розмір транспортної партії, шт.;tj^x - час виконання найбільш тривалої операції, хв.;смах - кількість робочих місць для виконання найбільш тривалоїоперації.

Коефіцієнт серійності:

„ т*п

Кс=     ,           (12.5)

Р

де Кс - коефіцієнт серійності;р - число робочих місць;

m - середня кількість операцій, які виконуються при виготов-ленні кожної деталі;

n - кількість деталей в партії, яка обробляється.

Такт потокової лінії:

Фп

г = ——

А ,       (12.6)

де г - такт потокової лінії;

Фп - плановий фонд часу роботи лінії за розрахунковий період;А - обсяги випуску продукції за той самий період.

Темп потокової лінії:

Т = —, (12.7)

г

де Т - темп потокової лінії.

Кількість деталей, що одночасно перебувають на конвеєрі:

К =      (12.8)

г

де К - кількість деталей, які одночасно перебувають на конвеєрі;Д - тривалість циклу;г - такт потокової лінії.

Тести

1. Випуск в рівні проміжки часу однакової або наростаючим підсумкомкількості продукції передбачає принцип організації виробництва:

а)         пропорційності;

б)         прямоточності;

в)         гнучкості;

г)         ритмічності.

Від яких факторів залежить тривалість виробничого циклу:

а)         кількості робочого часу, необхідного для отримання готово-го виробу;

б)         тривалості нетехнологічних операцій;

в)         тривалості перерв у виробничому процесі;

г)         всіх вище перелічених.

Найкоротший шлях проходження виробу у межах виробничогопроцесу забезпечує принцип:

а)         гнучкості;

б)         прямо точності;

в)         гомеостатичності;

г)         ритмічності.

Паралельний вид руху предметів праці передбачає, що:

а)         кожна операція починається тільки після закінчення попе-редньої обробки всієї партії;

б)         здійснюється одночасне виконання усіх операцій на робочихмісцях;

в)         предмети праці рухаються складними маршрутами.

Одиничний тип виробництва характеризується наявністю:

а)         незавершеного виробництва;

б)         глибокою спеціалізацією робочих місць;

в)         великого обсягу однорідної продукції;

г)         неперервністю.

Рівномірність випуску продукції забезпечується принципом:

а)         прямо точності;

б)         гнучкості;

в)         ритмічності;

г)         безперервності.

Непотоковий метод організації виробництва характерний длятакого типу виробництва:

а)         одиничного;

б)         масового;

в)         великосерійного;

г)         дрібносерійного.

Для розрахунку такту потокової лінії необхідно знати:

а)         обсяг виробництва у натуральному виразі;

б)         транспортну партію;

в)         коефіцієнт серійності;

г)         галузевий рівень концентрації.

Виробничий процес - це:

а)         сукупність організованих у певній послідовності дій щодозміни стану предмета праці;

б)         сукупність організованих у певній послідовності дій, що за-безпечують безперебійність основних виробничих процесів;

в)         сукупність взаємопов'язаних процесів праці, природній про-цесів і засобів праці, необхідних для перетворення вихідноїсировини і матеріалів у готову продукцію;

г)         процес виготовлення продукції.

Процеси, що безпосередньо пов'язані з перетворенням предме-тів праці у готову продукцію, називають процесами:

а)         основними;

б)         допоміжними;

в)         обслуговуючими;

г)         виробничими;

д)         технологічними.

Процеси, які сприяють безперебійній роботі підприємства, алене беруть безпосередньої участі у виготовленні продукції, нази-вають процесами:

а)         основними;

б)         допоміжними;

в)         обслуговуючими;

г)         виробничими;

д)         технологічними.

Залежно від стадії виробничого циклу виробничі процеси поді-ляються на:

а)         підготовчі;

б)         технологічні;

в)         автоматизовані;

г)         перетворювальні;

д)         кінцеві.

Виробничі процеси, для яких характерні циклічність і наявністьтехнологічних перерв, - це:

а)         дискретні;

б)         технологічні;

в)         технічні;

г)         апаратні.

Виробничі процеси, в яких відсутні перерви між різними вида-ми операцій, - це:

а)         дискретні;

б)         технологічні;

в)         технічні;

г)         непереривні.

Основною структурною одиницею виробничого процесу є:

а)         робочий рух;

б)         операція;

в)         робочий прийом;

г)         робочий цикл.

До принципів раціональної організації виробництва належать:

а)         комплексність;

б)         пропорційність;

в)         безперервність;

г)         ритмічність;

д)         усі відповіді правильні.

Розподіл праці між окремими підрозділами підприємства та ро-бочими місцями в процесі виробництва забезпечує приципи:

а)         безперервності;

б)         пропорційності;

в)         ритмічності;

г)         спеціалізації;

д)         кооперації.

Найкоротший шлях проходження виробу в межах виробничогопроцесу забезпечує принцип:

а)         паралельності;

б)         прямоточності;

в)         автоматичності;

г)         гнучкості;

д)         гомеостатичності.

Назвіть характерні ознаки одиничного типу виробництва:

а)         широка номенклатура продукції;

б)         виготовлення виробів партіями, які періодично повторюються;

в)         робочі місця спеціалізуються на виконанні однієї операції;

г)         застосування універсального спеціалізованого устаткування;

д)         середня кваліфікація працівників.

Назвіть характерні ознаки масового типу виробництва:

а)         вироби виготовляються у великій кількості;

б)         застосовується спеціальне устаткування;

в)         робітники можуть мати невисоку кваліфікацію;

г)         широка номенклатура продукції;

д)         відсутність закріплення певних операцій за окремими пра-цівниками.

Основною кількісною характеристикою типу виробництва є:

а)         тривалість виробничого циклу;

б)         рівень спеціалізації робочих місць;

в)         нормативний розмір партії виробів;

г)         обсяги запасів сировини та матеріалів.

Визначте ознаки, властиві непотоковому виробництву:

а)         на робочих місцях обробляються різні за конструкцією і тех-нологією виготовлення вироби;

б)         розподіл технологічного процесу на певні операції та закрі-плення їх за конкретними робочими місцями;

в)         предмети праці переміщуються в процесі обробки за склад-ними маршрутами;

г)         точно визначена тривалість операцій;

д)         розміщення робочих місць у послідовності технологічногопроцесу виготовлення виробу.

Потоковому виробництву властиві такі ознаки:

а)         технологічне обладнання є універсальним;

б)         партія предметів праці обробляється за встановленим най-коротшим маршрутом;

в)         робочі місця розміщуються за однотипними технологічнимигрупами без певного зв'язку з послідовністю виконаних опе-рацій;

г)         точно визначена тривалість операцій;

д)         розподіл технологічного процесу на певні операції та закрі-плення їх за конкретними робочими місцями.

Існують такі види руху предметів праці у виробництві:

а)         паралельний;

б)         неперервний;

в)         послідовний;

г)         прямоточний;

д)         паралельно-послідовний.

Паралельний вид пересування предметів праці передбачає, що:

а)         кожна операція починається тільки після закінчення попе-редньої обробки всієї партії;

б)         деталі обробляються частинами партії;

в)         здійснюється одночасне виконання всіх операцій на робочихмісцях.

Виробнича інфраструктура підприємства - це:

а)         сукупність цехів, господарств і служб підприємства, які без-посередньо беруть участь у процесі виробництва та забез-печують необхідні умови в процесі функціонування підпри-ємств;

б)         комплекс цехів, господарств і служб підприємства, які за-ймаються технічним обслуговуванням виробництва;

в)         сукупність підрозділів, які прямо не беруть участі у створенніпрофільної продукції, але своєю діяльністю створюють необ-хідні умови для функціонування основних виробничих цехів.

Інструментальне господарство займається:

а)         проектуванням інструменту;

б)         виготовленням інструменту для реалізації на сторону;

в)         виготовленням інструменту для власних потреб підприємства;

г)         зберіганням інструменту;

д)         реалізацією інструменту.

Вкажіть основні завдання ремонтного господарства на підприємстві:

а)         ремонт та відновлення інструменту;

б)         модернізація обладнання;

в)         будівництво нових цехів та дільниць;

г)         ремонт та раціональна експлуатація обладнання.

До інструментального господарства відносяться:

а)         інструментальний відділ;

б)         інструментальний цех;

в)         інструментальний склад;

г)         усі відповіді правильні.

До складу транспортного господарства входять:

а)         автогаражі;

б)         вантажі;

в)         транспортні цехи;

г)         ремонтні підрозділи.

Приклади розв'язування задач

Задача 1.

Визначити тривалість технологічного циклу обробки партії де-талей з 40 штук при послідовному поєднанні чотирьох технологіч-них операцій, якщо тривалість виконання операцій t має наступнізначення: t1=16 хв.; t2=20 хв.; t3=15 хв.; t4=10 хв. Перша технологічнаоперація виконується на двох верстатах, решта - на одному.

Розв'язок:

Тривалість технологічного циклу обробки за умови послідовно-го поєднання:

лп (16 20 15 10Л „„ „ „, , чТц = 40* — + — + —+ — = 40 * 53 = 2120(хв.)v 2 1 1 1 у

Задача 2.

Розрахувати швидкість конвеєру, якщо його середня годиннапродуктивність - 48 деталей, тривалість зміни 8 год. Протягом ро-

125

бочої зміни передбачені технологічні перерви загальною тривалістю30 хв. Відстань між двома сусідніми виробами, що рухаються конве-єром, дорівнює 2,8 м.

Розв'язок:

Дійсний час роботи конвеєра протягом робочої зміни:

8 х 60 - 30 = 450 (хв.);

Такт конвеєрної лінії:

450      ч

Швидкість конвеєру:

—« 2,5 (м/ хе.)

1,17 V '

Задачі для самостійного розв'язання.

Задача 1.

Розмір партії оброблюваних деталей становить 30 шт. Техно-логічний процес обробки деталей складається з 4 операцій, кожназ яких має таку норму часу виконання: перша - 6 хв.; друга - 10 хв.;третя - 3,5 хв.; четверта - 4,5 хв. Друга операція виконується на двохметалообробних верстатах, решта операцій - на одному. Обчислититривалість циклу технологічних операцій обробки деталей при їхпослідовному поєднанні.

Задача 2.

Розрахувати тривалість циклу технологічних операцій при па-ралельному їх поєднанні, якщо розмір партії оброблюваних деталейстановить 60 шт. Деталі передаються поштучно з однієї техноло-гічної операції на іншу. Технологічний процес обробки охоплює 3операції, норма часу на виконання кожної з них така: перша - 12хв.; друга - 14,8 хв.; третя - 11,4 хв. Кожна технологічна операціявиконується на двох верстатах.

Задача 3.

Визначити тривалість технологічного циклу обробки партії де-талей з 100 штук при паралельному поєднанні технологічних опе-рацій, якщо тривалість виконання операцій має наступні значення:t1=15 хв; t2=12,5 хв; t3=13 хв; t4=10,8 хв; t5=12 хв. Розмір транспорт-126ної партії становить 20 шт. Кожна технологічна операція виконуєть-ся одночасно на трьох верстатах.

Задача 4.

Розроблено три варіанти розміщення переробного заводу з різ-ними величинами виробничих потужностей. Основні проектні по-казники по кожному з них наведені в таблиці. Використовуючиметод зведених витрат, визначити найменш витратний варіант про-екту. Нормативна ефективність Е = 0,15.

Показники

Варіант 1

Варіант 2

Варіант 3

Річна потужність з переробкисировини, тис.т.

3,3

4,2

2,8

Сумарні капіталовкладення запроектом, тис.грн.

1200

1480

1050

Собівартість річного обсягупродукції, тис.грн.

1550

1680

1400

Середній радіус перевезення, км

75

80

85

Зведені витрати на 1 км шляху, грн.

2,6

2,9

2,2

Задача 5.

Підприємству, яке комплектує електроустаткування, потрібнозробити вибір: виготовляти комплектуючі деталі власними силами,або придбати їх у порядку кооперованих зв'язків за ціною 38 грн.за одиницю у іншого виробника (транспортні витрати на доставкупри цьому становитимуть 6000 грн.). Загальна потреба в комплек-туючих складає 3000 шт. Валові витрати на власне виробництво внеобхідній кількості становитимуть за окремими елементами:

матеріальні витрати - 40000 грн.,

витрати на о плату праці - 20000 грн.,

інші витрати - 50000 грн.,

накладні витрати - 15000 грн.

Знайти економічно доцільний варіант комплектування готовихвиробів.

Задача 6.

Розрахувати швидкість конвеєру, якщо за його допомогою за ро-бочу зміну виготовляється 250 небракованих деталей, режим робо-ти однозмінний, тривалість зміни 8 год. Протягом зміни передбаченітехнологічні перерви загальною тривалістю 40 хв. Втрати деталейчерез брак у роботі складають 2%, відстань між двома сусідніми ви-робами, що рухаються конвеєром, становить 3,5 м.

Задача 7.

Визначити ритм конвеєру безперервно-потокової лінії на вироб-ничому підприємстві, якщо її середня годинна потужність становить50 виробів, при пересуванні виробів здовж лінії розмір транспортноїпартії дорівнює 5. Конвеєрна лінія працює у дві зміни тривалістю 8год. кожна. Технологічні зупинки становлять в середньому 10% до-бового часу роботи.

Задача 8.

Обчислити такт конвеєра та кількість робочих місць під окремітехнологічні операції, якщо його виробнича потужність 400 деталейза дві 8-годинні робочі зміни. Регламентовані технологічні простої підчас робочої зміни складають 20 хвилин. Тривалість виконання окре-мих операцій така: першої - 18,4 хв., другої - 27,6 хв., третьої - 23 хв.

РОЗДІЛ 13. ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ НАПІДПРИЄМСТВІ

Доберіть правильне визначення до кожної категорії

1. Інвестиційний проект

2. Ставка проценту

3. Ануїтет

4. Концепція проекту

5. Монопроект

6. Дисконтування

7. Мегапроект

8. Життєвий цикл

9. Компаундування

10. Мультипроект

11. Грошовий потік

12. Резюме проекту

13. Функціональний проект

14. Матричний проект

15. Відособлений проект

16. Теперішня вартість грошей

17. Майбутня вартість грошей

18. Проект

19. Проектний аналіз

20. Інфляційна премія

система організаційно-правових і розрахунково - фінансовихдокументів, необхідних для виконання певних дій, або таких дій,що описують ці дії.

Б) методологія, яка застосовується для визначення, порівняннята обґрунтування альтернативних управлінських рішень і про-ектів, що дозволяє, в свою чергу, здійснювати вибір і прийматививірені рішення в умовах обмеженості ресурсів.

комплекс заходів, що здійснюються інвестором з метою реаліза-ції свого плану нарощування капіталу.

Г) визначення основних особливостей проекту як об'єкта дослі-дження.

Д) окремий проект різних типів, видів та масштабів;

Е) комплексний проект, що складається з ряду монопроектів і по-требує застосування багатопроектного управління;

Ж) цільові програми розвитку регіонів, галузей та інших утворень,які включають до свого складу ряд моно- і мультипроектів;

З) концепція, що розглядає проект як послідовність фаз, подій таетапів, кожна з котрих має свою назву та часові межі.

И) процес визначення теперішньої вартості потоку готівки шляхомкоригування майбутніх грошових надходжень за допомогою ко-ефіцієнта дисконтування.

К) операція, що дозволяє визначити величину остаточної майбут-ньої вартості за допомогою складних процентів.

Л) різниця між кількістю отриманих і витрачених грошей, фактич-ні чисті готівкові кошти, які надходять у фірму (чи витрачають-ся нею) протягом деякого визначеного періоду.

М) самостійна організаційна структура, для вирішення завдань якоїстворюється спеціальна робоча група, яка після вирішення за-вдання розпускається.

Н) проект, який здійснюється в існуючих функціональних підроз-ділах підприємства.

О) проект, який уособлює якості структур як відособленого, так іфункціонального проектів.

П) характеристика основних аспектів розроблюваного проекту(концепції, техніко-економічного обґрунтування, форм реаліза-ції проекту).

Р) сума інвестованих у теперішній момент коштів, в яку вони ма-ють перетворитися через певний проміжок часу з урахуваннямпевної ставки процента.

С) визначення вартості рівновеликих платежів (або надходжень), які здій-снюються через однакові проміжки часу продовж певного періоду.

Т) вимір часової вартості грошей, суму процента на інвестиції, якаможе бути отримана за даний період часу.

У) премія за інфляційне очікування, яку інвестори додають до ре-ального, вільного від ризиків рівня доходу (норми прибутку).

Ф) сума майбутніх грошових надходжень, що наведені з урахуван-ням певної ставки процента до теперішнього періоду.

Формули для розв'язування задачВеличина простого проценту:

I = p X i х n      (13.1)

де I — грошовий вираз процента, сума процентних грошей, які

нараховано за період інвестування;p — первинна вартість вкладу;i — процентна ставка;n — кількість періодів платежів.

(13.2)

Майбутня вартість грошей:

FV = PV + 1,де PV — теперішня вартість грошей.

Формула для розрахунку майбутньої вартості шляхом компа-ундування:

FV = PV х (1 + i)n,      (13.3)

де FV — майбутня вартість;PV — теперішня вартість;

i — ставка процента у поточному або реальному виразах;

n — кількість років або строк служби проекту;

(1 + i)n — коефіцієнт (фактор) майбутньої вартості для i та n.

Формула для розрахунку складного проценту:

pv = 7=            (134)

(1+01 МГ

де 1 / (1 + г')п — фактор процента теперішньої вартості або коефі-цієнт дисконтування.

Номінальна (теперішня) процентна ставка (і) :

i = r + t,            (13.5)

де r — реальна процентна ставка (дохідність інвестицій);t - темп інфляції.

Складний процент:

i = r + t + r х t, (13.6)

г -

де r • t — інфляційна премія.

Величина реальної ставки:

і±І_і     (13.7)

1 + t '

Показник чистої теперішньої вартості:

п В —с

NPV = 1Ј—    (13.8)

(l+o'

де Bt — повні вигоди за рік t;C — повні витрати за рік t;t — відповідний рік проекту (1, 2, 3, ... n);n — строк служби проекту, глибина горизонту в роках;i — ставка дисконту (процентна).

в-с, в-с, в -сNPV=     L +       *- + ... + -*      (13.9)

(i+О1 (i+02 (i+0"

n В n C

=          (13.10)

'=1 (l+o '=i (l+o

У випадках, коли проект передбачає значні первісні вкладеннякоштів I0, розрахунок NPV можна провести за формулою:

жттг СЕ CF2  CF       , » СЕ

NPV = Ц- +     Ц- + ... +         5          Іп = -/„ + £      (13 11)

(1+і)1 (1+і)2 (1+і)" 0 0 м(1+0'( )

де CF (cashflow) — грошовий потік у кінці періоду t.Коефіцієнт вигоди — затрати (benefit cost — В/С):

tvo+o'

В/С = ^            ,           (3.12)

£с,/(і+о'

г=і

Формула розрахунку бюджету в умовах обмеженості капіталу:

£(я,-о,)/( 1+0'

В/С = ^-а        ,           (13.13)

£ я:/(1+і)'

<=і

де O — виробничі та експлуатаційні затрати;K — капітальні витрати.

При дефіциті ресурсів коефіцієнт вигоди — затрати видозміню-ється і розраховується:

t(jrc,)/(i+o'

В/С = ^-п        ,           (13.14)

ї>,/а+о'

(=і

де R, — вартість дефіцитного ресурсу.

Внутрішня норма дохідності (internal rate of return — IRR):

IRR = t B'~C> =0        (13.15)

ІҐ(1 + IRR)'

Іноді у практиці розрахунків IRR застосовують формулу:

irr^+NPV^\      (13.16)

NPVf -(NPV2)

де '1 — ставка дисконту, при якій значення NPV додатнє;і2 — ставка дисконту, при якій проект стає збитковим і NPV стаєвід'ємним;

NPV1 — значення чистої поточної вартості при і^;NPV2 — значення чистої поточної вартості при і2.

Тести

Проект - це:

а)         комплексний план щодо майбутньої діяльності підприєм-ства;

б)         комплекс взаємозалежних заходів, япрмованих на досягнен-ня поставлених цілей протягом обмеженого часу при обме-жених грошових та інших ресурсах;

в)         система заходів щодо вдосконалення організаційної струк-тури підприємства;

г)         сукупність правил, норм поведінки працівників в організації.

Оберіть чинники, що визначають кожний конкретний проект:

а)         визначеність, просторовість, складність;

б)         точність, ритмічність, цілеспрямованість;

в)         масштаб, складність, терміни реалізації;

г)         немає жодної правильної відповіді.

Життєвий цикл проекту - це:

а)         період між двома фазами проекту;

б)         період між виникненням ідеї та її реалізації;

в)         період між моментом появи проекту і моментом його закрит-тя;

г)         період між завершенням робіт по проекту і моментом йогозакриття.

Основними критеріями прийняття проекту є:

а)         можливість його реалізації;

б)         економічна ефективність;

в)         адміністративне забезпечення;

г)         всі відповіді вірні.

При проведенні техніко-економічного аналізу розглядаються

такі питання:

а)         технічних можливостей, потреб матеріалів з урахуваннямвикористовуваної техніки;

б)         номенклатури продукції та обсягу виробництва;

в)         рівня конкуренції та прогнозованої ціни продукції чи по-слуг;

г)         обсягів та напрямків інвестиційних витрат.

Побудова функціональної матриці передбачає:

а)         поділ влади і відповідальності за виконання проекту міжпроектним та функціональним менеджерами;

б)         слабкий контроль та слабку владу з боку проектного мене-джера;

в)         абсолютну владу проектного менеджера і його відповідаль-ність за завершення проекту відповідно до його завдання;

г)         обєднання підприємств в одну організацію для виконанняпроекту.

Балансова матриця передбачає:

а)         поділ влади і відповідальності за виконання проекту міжпроектним та функціональним менеджером;

б)         слабкий контроль та слабку владу з боку проектного мене-джера;

в)         абсолютну владу проектного менеджера і його відповідаль-ність за завершення проекту відповідно до його завдання;

г)         обєднання підприємств в одну організацію для виконанняпроекту.

Проектна матриця означає:

а)         поділ влади і відповідальності за виконання проекту міжпроектним та функціональним менеджером;

б)         слабкий контроль та слабку владу з боку проектного мене-джера;

в)         абсолютну владу проектного менеджера і його відповідаль-ність за завершення проекту відповідно до його завдання;

г)         обєднання підприємств в одну організацію для виконанняпроекту.

Контрактна матриця характеризується:

а)         обєднанням підприємств в одну організацію для виконанняпроекту,

б)         абсолютною владою проектного менеджера і його відпові-дальністю за завершення проекту відповідно до його завдан-ня;

в)         слабким контролем та слабкою владою з боку проектногоменеджера;

г)         поділом влади і відповідальності за виконання проекту міжпроектним та функціональним менеджером.

Аналіз комерційної реальності проекту передбачає:

а)         дослідження потенційних можливостей продажу продукціїу запланованих обсягах та цінах;

б)         забезпечення проекту всіма необхідними ресурсами;

в)         усі відповіді вірні.

У процесі соціального аналізу проекту досліджують такі аспекти:

а)         дотримання норм чинного законодавства;

б)         динаміку цін на ринку за останні роки;

в)         відповідність проекту місцевому культурному і професійно-му рівню населення;

г)         жодної вірної відповіді.

Бюджет інвестиційного проекту характеризує:

а)         вхідні та вихідні грошові потоки;

б)         баланс між доходами і витратами від господарської діяль-ності за проектом;

в)         рівень забезпеченості проекту ресурсами;

г)         доходи від реалізації проекту.

Визначити, з якою метою застосовується дисконтування прирозрахунках показників ефективності проекту:

а)         для врахування інфляції;

б)         для врахування ризику;

в)         для врахування дохідності фінансового ринку;

г)         для приведення в однакові умови за фактором часу.

Основними завданнями бюджетного контролю є:

а)         одержання точних оцінок витрат та їх розподіл у часі;

б)         своєчасність забезпечення проекту необхідними ресурсами;

в)         організація виконання кожним учасником проекту постав-лених перед ним завдань;

г)         дослідження рівня цін на ринку, де реалізується проект.

Для моніторингу виконання проекту найчастіше використову-ють:

а)         сітковий графік;

б)         показники продуктивності праці;

в)         немає вірної відповіді.

Приклади розв'язування задач

Задача 1.

Припустимо, що ви поклали у банк 1000 грн. під 20 % річних.Яку суму ви матимете наприкінці першого року? Визначте якимбуде результат, якщо ви залишите свої кошти на 3 роки.

Розвязок:

1. Для початку визначимо, що теперішня вартість або почат-кова сума вашого рахунку PV = 1000 грн., а процентна ставка, якувиплачує банк за один рік, i = 20 %. Майбутня вартість по закінченніодного року (n = 1) FV дорівнює початковій ставці, помноженій на1,0 плюс процентна ставка i = 0,2.136

Отже, наприкінці першого року ви матимете:

FV = 1000 + (1000 х 0,2) = 1200 (грн.)

2. Розглянемо, яким буде результат, якщо ви залишите свої1000 грн. на банківському рахунку на 3 роки. Майбутня вартість по-чаткової суми на кінець третього року може бути визначена за допо-могою формули 13.3:

FV = 1000 + (1 + 0,2)3 = 1728 (грн.)

Задача2.

Припустимо, що інвестор бажає отримати 200 грн. через 2 роки.Яку суму він має помістити на терміновий депозит зараз, якщо про-центна ставка становить 5 %.

Розв'язок:

Для розрахунку скористаємося формулою 13.4:

            200     

1 + 0.05 v У

Випадок, який розглянуто у задачі 2, можна інтерпретувати на-ступним чином:

181,40 грн. та 200 грн. — це два способи подати одну й ту ж сумукоштів у різні моменти часу: 200 грн. через два роки дорівнюють181,40 грн. сьогодні.

Задачі для самостійного розв'язування

Задача 1.

Підприємство вимагає як мінімум 18% віддачі при інвестуван-ні власних коштів. У теперішній час підприємство має можливістькупити нове обладнання вартістю 84 500 дол. Використання цьогообладнання дозволить збільшити обсяг випуску продукції, що вкінцевому рахунку приведе до 17 000 дол. додаткового річного гро-шового доходу протягом 15 років використання обладнання. Об-числіть чисту теперішню вартість проекту, припускаючи, що післязавершення проекту обладнання може бути продане за залишковоювартістю 2 500 дол.

Задача 2.

Проект, розрахований на 15 років, потребує інвестицій в розмірі150 000 дол. За перші 5 років ніяких надходжень не очікується, од-нак за наступні 10 років щорічний дохід складе 50 000 дол. Чи слідприйняти цей проект, якщо коефіцієнт дисконтування рівний 15%?

Задача 3.

Підприємство розглядає інвестиційний проект, що передбачаєпридбання основних засобів і капітальний ремонт обладнання а та-кож вкладання у оборотні кошти за такою схемою:

95 000 - вихідна інвестиція до початку проекту;

15 000 - інвестування у оборотні засоби протягом першого року;

10 000 - інвестування у оборотні засоби протягом другого року;

10 000 - інвестування у оборотні засоби протягом третього року;

8 000 - додаткові інвестиції в обладнання на п'ятому році;

7 000 - витрати на капітальний ремонт на шостому році.

У кінці реалізації інвестиційного проекту підприємство розра-ховує реалізувати решту основних засобів за їх балансовою вартістю15 000 дол. та вивільнити оборотні кошти.

Задача 4.

Результатом інвестиційного проекту повинні бути наступні чис-ті грошові потоки:

1 рік

2 рік

3 рік

4 рік

5 рік

6 рік

7 рік

8 рік

$15 000

$25 000

$30 000

$40 000

$40 000

$40 000

$30 000

$20 000

Необхідно розрахувати чисту теперішню вартість інвестиційно-го проекту та зробити висновок про його ефективність за умови 14%необхідної прибутковості підприємства на власні інвестиції.

Задача 5.

Проект, що вимагає інвестицій у розмірі 160 000 дол., передбачаєотримання річного доходу в розмірі 30 000 дол. протягом 15 років. Оці-ніть доцільність такої інвестиції, якщо коефіцієнт дисконтування - 15%.

Задача 6.

Чи доцільний проект (за показником чистої приведеної вартості),за яким при інвестуванні 200 тис. грн. передбачений протягом трьохроків поточний прибуток становить 100 тис. грн. і ліквідаційна вар-тість активів - 50 тис грн. (рекомендована дисконтна ставка - 20%)?

Розділ 13. Проектна діяльність на підприємствіЗадача 7.

Аналізуються проекти з такими припливами та відпливами коштів ($)

 

CF0

СТ,

CF2

А

- 4 000

2 500

3 000

Б

- 2 000

1 200

1 500

Здійсніть ранжування проектів за критеріями IRR, NPV, якщо г = 10%.

Задача 8.

Для кожного із нижченаведених проектів розрахуйте NPV таIRR, якщо значення коефіцієнта дисконтування дорівнює 20%.

А

- 370

-

-

-

-

1 000

В

- 240

60

60

60

60

-

С

- 63,5

- 63,5

100

100

100

100

Задача 9.

Підприємство планує нові капітальні вкладення протягом 3 ро-ків: 90 000 дол. у першому році, 70 000 дол. - у другому та 50 000 - утретьому. Інвестиційний проект розрахований на 10 років з повнимосвоєнням знову введених потужностей лише на п'ятому році, колизапланований річний чистий грошовий потік складатиме 75 000 дол.Зростання чистого грошового потоку за планом складатиме 40%, 50%,70%, 90% відповідно по роках від першого до четвертого. Підприємствовимагає як мінімум 18% віддачі при інвестуванні грошових засобів.

Задача 10.

Величина необхідних інвестицій за проектом дорівнює 18 000дол.; очікувані доходи складатимуть: за перший рік - 1 500 дол., унаступні 8 років по 3 600 дол. щорічно. Оцініть доцільність при-йняття проекту, якщо вартість капіталу 10%.

Задача 11.

Порівняйте за критеріями NPV, IRR два проекти, якщо вартістькапіталу складає 13%.

А

- 20 000

7 000

7 000

7 000

7 000

Б

- 25 000

2 500

5 000

10 000

20 000

Економіка підприємства: збірник тестів і задачЗадача 12.

Підприємство розглядає доцільність придбання нової техноло-гічної лінії. На ринку наявні дві моделі з наступними параметрами:

 

П 1

П 2

Ціна

9 500

13 000

Річний дохід, що генерується

2 100

2 250

Термін експлуатації

8 років

12 років

Ліквідаційна вартість

500

800

Необхідна норма доходності

11%

11%

Якому проекту доцільно віддати перевагу?

Задача 13.

Існує проект створення невеликого підприємства для виробництватовару Х. Для цього треба придбати обладнання на суму 1800 тис. грн. таінвестувати в обігові кошти 500 тис. грн. Термін експлуатації обладнан-ня — 3 роки. Амортизація нараховується рівномірно. Передбачається,що на четвертий рік устаткування можна буде продати за 100 тис. грн.Продукт Х випускатиметься в обсязі: перший рік — 190 тис. од.; другийрік — 360 тис. од.; третій рік — 500 тис. од. Реалізувати продукцію мож-на за ціною 5 грн. (у цінах року початку здійснення проекту). Витратина одиницю товару плануються на рівні 1,5 грн. без амортизаційнихвідрахувань. Ставка податку на прибуток 30%. Розрахуйте грошовийпотік за проектом, якщо альтернативна вартість капіталу 15%.

Задача 14.

Компанія розглядає можливість заміни старого обладнання нанове, продуктивніше. Капітальні витрати на придбання нового облад-нання — 25 тис. грн. Враховуючи, що устаткування буде списано за 5 ро-ків, компанія одержить податкову знижку у розмірі 10 % від інвестицій.Старе обладнання, яке було куплено 6 років тому за ціною, еквівалент-ною 18 тис. грн., має термін служби 10 років і може бути продано заразза 8 тис. грн. Використовуючи нове обладнання, підприємство має на-мір вийти на щорічний обсяг продажу 20 тис. грн. (за цінами року змі-ни обладнання) з обсягом валових щорічних витрат 13 тис. грн. Оцінітьдоцільність проекту, якщо очікуваний рівень інфляції 10%, а реальнаставка дисконту 12%. Ставка оподаткування прибутку компанії 30%.

РОЗДІЛ 14. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА ТАСОБІВАРТІСТЬ

Доберіть правильне визначення до кожної категорії

1. Структура собівартості

2. Змінні витрати

3. Постійні витрати

4. Внутрішні витрати

5. Зовнішні витрати

6. Прості витрати

7. Комплексні витрати

8. Собівартість

9. Індивідуальна собівартість

10. Виробнича собівартістьвиготовленої продукції

11. Собівартість реалізованої продукції

12. Зворотні відходи

13. Критична точка виробництва (точкабеззбитковості

14. Кошторис

15. Калькуляція

16. Об'єкт калькулювання

17. Економічні витрати

 

всі види витрат, виплат постачальникам за сировину та матері-альні ресурси.

Б) це платежі постачальникам матеріальних ресурсів, виплата за-робітної плати, нарахування амортизації тощо.

мають неявний характер, оскільки відображають використанняресурсів, що належать власнику підприємства у вигляді землі,приміщень, активів тощо, за які він формально не платить.

Г) витрати, величина яких не залежить від зміни обсягу виробни-цтва (в певних межах).

Д) витрати, величина яких залежить від обсягу виробництва.

Е) витрати однорідні за економічним змістом.

Ж) різнорідні за своїм складом, охоплюють кілька економічних елементів.

З) грошовий вираз витрат на підготовку, випуск та реалізацію про-дукції.

И) витрати окремого підприємства на виробництво і реалізаціюпродукції, а галузева - показує середні у галузі витрати на ви-робництво і реалізацію продукції,

К) витрати підприємства, пов'язані з його основною діяльністю за пев-ний період незалежно від того, відносяться вони на собівартість чи ні.

Л) залишки сировини, матеріалів, напівфабрикатів, теплоносіїв таінших видів матеріальних ресурсів, що виникли у процесі ви-робництва продукції (робіт, послуг).

М) сума витрат на випуск валового випуску продукції, зменшена(збільшена) на величину собівартості при зростанні (зменшен-ні) залишків незавершеного виробництва.Н) збільшення (зменшення) виробничої собівартості продукції на

величину зміни витрат у залишках нереалізованої продукції.О) розрахунок собівартості одиниці продукції, виконаних робіт тапослуг.

П) продукція (робота, послуга), собівартість якої обчислюється.Р) поелементний її склад, обчислений у відсотковому відношеннідо загальної суми витрат, тобто питома вага різних елементів ви-трат на виробництво продукції.С) обсяг виробництва і збуту продукції, за якого чиста виручка до-рівнює собівартості, а прибуток є нульовим.

Формули для розв'язування задачСередньогалузева собівартість:

ic.N,

СсР = ^-„        ,           (14.1)

і=і

де Сср - середньогалузева собівартість, грн.;С - собівартість певного виду продукції на г-му підприємстві, грн.;N - кількість виготовленої продукції на г-му підприємстві, од.;n - кількість підприємств у галузі, що виготовляють даний видпродукції.

Відносне зниження собівартості за рахунок економії матеріаль-них витрат у результаті зміни норм витрат сировини, матеріалів,енергії на одиницю продукції та цін на ресурси:

%аСм = (1 - пц) амз. х I00 ,  (І4.2)

де %ДСм - відносне зниження собівартості за рахунок економіїматеріальних витрат;

Ім - індекс норм витрат матеріальних ресурсів на одиницю продукції;Іц - індекс цін на одиницю матеріального ресурсу;амз - частка матеріальних витрат у собівартості продукції в ба-зовому періоді.

Індекс норм витрта матеріальних ресурсів:

(14.3)

ZjhmoPo

де q1 - обсяг виготовленої продукції (за планом. звітом);

m0, m1 - норми витрта матеріальних ресурсів на одиницю про-дукції відповідно у базовому і плановому (звітному) періодах;

p0, p1 - ціна ресурсу відповідно у базовому і плановому (звітно-му) періодах.

Індекс цін:

=          (14.4)

Z^hmPo

' Т

2           і з.п.

%лс„„=а„

Відносне зниження собівартості за рахунок зростання продук-тивності праці та економії заробітної плати:

*100%,            (14.5)

V І п.п.;

де %aCnn - відносне зниження собівартості за рахунок зростан-ня продуктивності праці та економії заробітної плати;

Ізп - індекс зростання заробітої плати;

Іпп - індекс зростання продуктивності праці;

азп - частка заробітої плати у собівартості продукції в базовомуперіоді.

Відносне зниження собівартості продукції за рахунок зменшен-ня умовно-постійних витрат:

%асу.„.=аум

і——ч a j

*100%,            (14.6)

де %ACуn- відносне зниження собівартості продукції за рахунокзменшення умовно-постійних витрат;

І - індекс зростання умовно-постійних витрат;

/ - індекс зростання обсягу випуску продукції;

а - частка умовно-постійних витрат у собівартості продукції.

Економіка підприємства: збірник тестів і задач

Вплив структурних змін в асортименті продукції на зміну ви-трат, що відносять на собівартість:

AC^ = Co/?-SCoA,     (14.7)

де ДСст - витрати, що відносяться на собівартість;Со -собівартість товарної продукції в базовому періоді;Ан - кількість і-тої продукції в плановому (звітному) періоді.

Вплив зміни якості сировини (збільшення чи зменшення частккорисного компоненту):

АС, = Со/,[і--^г]         (14.8)

к

де я - коефіцієнт якості сировини.

Тести

До витрат на управління та організацію виробництва в собівар-тості продукції відносяться витрати:

а)         прямі;

б)         накладні;

в)         змінні;

г)         на обслуговування обладнання.

Відношення темпів зростання обсягу виробництва певної галузідо темпів зростання обсягів виробництва промисловості зага-лом називається:

а)         коефіцієнтом випередження;

б)         показником використання потужностей галузі;