РОЗДІЛ 12. ОРГАНІЗАЦІЯВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ

Доберіть правильне визначення до кожної категорії

1. Інструментальне господарство

2. Такт потокової лінії

3. Допоміжні процеси

4. Обслуговуючі процеси

5. Операція

6. Виробничий цикл

7. Транспортне господарство

8. Час перерв

9. Час технологічногообслуговування

10. Тип виробництва

11. Одиничне виробництво

12. Серійне виробництва

13. Масове виробництво

14. Непотокове виробництво

15. Потокове виробництво

16. Потокова лінія

17. Основні процеси

18. Виробничий процес

19. Ремонтне господарство

20. Час виконання основних операцій

цілеспрямоване, постадійне перетворення вихідної сировини таматеріалів у готову продукцію, яка призначена як для спожи-вання, так і для подальшого перероблення.

Б) процеси безпосередньо пов'язані з перетворенням предметівпраці у готову продукцію.

сприяють безперебійній роботі підприємства, але не беруть без-посередньої участі у виробництві продукції.

Г) створюють умови для здійснення основних та допоміжних про-цесів.

Д) частина виробничого процесу, яка виконується або на одномуробочому місці без налагодження обладнання, або кількома ро-бітниками при виготовленні продукту.

Е) інтервал від початку до закінчення процесу виготовлення про-дукції, тобто час, протягом якого запущені у виробництво пред-мети праці перетворюються на готову продукцію.

Ж) час, протягом якого оброблюється предмет праці.

З) включає в себе контроль якості оброблення виробу, контрольрежиму роботи машин та обладнання, прибирання робочого міс-ця, час доставки деталей до робочого місця.

И) час, протягом якого не змінюються жодні якісні характеристикивиробу, але продукція ще не є готовою і процес виробництва незавершено.

К) комплексна характеристика організаційно-технічного рівня ви-робництва, що охоплює номенклатуру продукції, обсяг вироб-ництва, випуск однотипної продукції, характер завантаженняробочих місць, кваліфікацію робітників, собівартість продукції.

Л) характеризується широким асортиментом продукції і невели-ким обсягом випуску однакових виробів.

М) характеризується обмеженою номенклатурою виробів, які періо-дично повторюються. Вироби запускаються у виробництво серія-ми, деталі партіями у визначеній і встановленій періодичності.

Н) характеризується виготовленням окремих видів продукції у ве-ликій кількості на вузькоспеціалізованих робочих місцях.

О) оброблення предметів праці на одному робочому місці, які роз-ташовані групами без певного зв'язку з послідовністю виконан-ня операцій.

П) метод, який передбачає оброблення предметів праці за встанов-леним, найкоротшим маршрутом з фіксованим часом.

Р) технологічно або організаційно відокремлена група робітників,яка спеціалізується на виготовленні одного або подібних виро-бів згідно з ознаками потокового виробництва.

С) інтервал часу, через який періодично відбувається випуск пев-ної продукції.

Т) сукупність загальнозаводських та цехових підрозділів, що здій-снюють комплекс заходів з технічного догляду за устаткуван-ням, нагляду за його станом та ремонту.

У) комплекс технічних засобів та спеціалізованих підрозділів, при-значених для переміщення сировини, матеріалів, продукції таінших вантажів в середині підприємства та за його межами.

Ф) сукупність загальнозаводських та цехових підрозділів, зайнятихвиготовленням, відновленням і ремонтом інструменту та техно-логічного оснащення, їх обліком, зберіганням та розподілом міжцехами та робочими місцями.

Формули для розв'язування задачРівень автоматизації та механізації виробництва:

(12.1)

де 2Чмп - кількість робітників, які зайняті механізованою пра-цею;

2Чр - загальна кількість робітників;

К - коефіцієнт механізації, що дорівнює відношенню машиннихвитрат до загальних витрат часу;

М - коефіцієнт обслуговування, який виражає кількість оди-ниць устаткування, що обслуговується одним робітником;

П - коефіцієнт продуктивності устаткування, який визнача-ється відношенням трудомісткості виготовлення деталі на універ-сальному устаткуванні та трудомісткості виготовлення на діючомуустаткуванні.

Тривалість виробничого циклу:

Т =Т +Т +Т,    (12.2)

ц р о n v          7

де Тц - тривалість виробничого циклу;

Тр - час технологічного оброблення деталі;

То - час технологічного обслуговування виробництва;

Тп - тривалість перерв.

Тривалість виробничого циклу при послідовному переміщенні

предметів праці:

m t

Тц(посл)=п^ , (12.3)

де n - кількість деталей у партії;t - норми часу на операції;с. - кількість робочих місць.

Тривалість виробничого циклу при паралельному переміщенні

предметів праці:

Т^РІ^^^.         (12.4)

і=1 Сі   Сшах

де р - розмір транспортної партії, шт.;tj^x - час виконання найбільш тривалої операції, хв.;смах - кількість робочих місць для виконання найбільш тривалоїоперації.

Коефіцієнт серійності:

„ т*п

Кс=     ,           (12.5)

Р

де Кс - коефіцієнт серійності;р - число робочих місць;

m - середня кількість операцій, які виконуються при виготов-ленні кожної деталі;

n - кількість деталей в партії, яка обробляється.

Такт потокової лінії:

Фп

г = ——

А ,       (12.6)

де г - такт потокової лінії;

Фп - плановий фонд часу роботи лінії за розрахунковий період;А - обсяги випуску продукції за той самий період.

Темп потокової лінії:

Т = —, (12.7)

г

де Т - темп потокової лінії.

Кількість деталей, що одночасн