НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

магниевый скраб beletage

Анатолій Васильович ШЕГДА,Тетяна Борисівна ХАРЧЕНКО,Юлія Анатоліївна САГАЙДАК,Леся Олегівна ПАШНЮК

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА:ЗБІРНИК ТЕСТІВ І ЗАДАЧ

Навчальний посібник

Керівник видавничих проектів - Б. А. СладкевичДрукується в авторській редакціїДизайн обкладинки - Б. В. Борисов

Підписано до друку 02.09.2009. Формат 60x84 1/16.Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC.Умовн. друк. арк. 39,5.Наклад 600 прим.

Видавництво "Центр учбової літератури"вул. Електриків, 23м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-638-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)e-mail: office@uabook.comсайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК №2458 від 30.03.2006

3.         За характером і сферою діяльності розрізняють такі проекти:

а)         промислові, економічні, організаційні, дослідницькі;

б)         прості, мультипроекти, мегапроекти;

в)         комерційні та некомерційні;

г)         правильна відповідь а) та в).

[1]100% = 36,9%

[2]      Скорочення тривалості робочого тижня, збільшення кількості но- вих робочих місць і рівня зайнятості населення досягається за:

а)            соціального ефекту;

б)            економічного ефекту;

в)            вірної відповіді немає.