ПЕРЕДМОВА

магниевый скраб beletage

Економіка - це галузь людської діяльності, яка призначена длязадоволення людських потреб та є загальним об'єктом для всіх еко-номічних наук. Серед великої кількості економічних наук, доречновиділити теоретичну і прикладну економіку, які представляють най-більш актуальні напрями дослідження для пізнання найважливішихпроцесів господарського життя. Не дивлячись на те, що природноюметою економічного життя є споживання, найважливішою сфероюекономіки є виробництво благ та послуг. Без його розвитку немож-ливе існування ринку та всієї економічної системи.

Виробництво, опис та пояснення всієї господарської діяльностіпідприємства і є предметом дослідження курсу «Економіка підпри-ємства». На основі пізнання закономірностей виробничого процесуз'являється можливість виробити господарські методи реалізаціїпрактичних виробничих цілей. Будь-яке підприємство є структур-ною ланкою економічної системи, яке пов'язано з нею, з одного боку- через ринок збуту, а з другого - через ринок факторів виробни-цтва. Це розширює межі дослідження, оскільки економіка підприєм-ства повинна досліджувати також відносини окремих підприємств зіншими господарськими одиницями та ринком. При цьому розгля-дається господарський процес як єдине ціле, з точки зору інтересівокремого підприємства. Таким чином, економіка підприємства є са-мостійною економічною дисципліною, предметом вивчення якої єгосподарська діяльність підприємства, процес розробки і прийняттягосподарських рішень.

Виходячи з того, що економіка підприємства є прикладною дис-ципліною, вона використовує методи, що є характерними для при-кладних економічних наук. Основними з них є методи статистич-ного спостереження та порівняльного аналізу, без яких неможливоаналізувати динаміку розвитку підприємства, порівнювати його ре-зультати з результатами діяльності інших господарюючих суб'єктів.Використання ймовірностних та прогностичних методів лежить воснові розробки господарської стратегії підприємства. Широко ви-користовуються у теоретичному та прикладному аналізі економікипідприємства математичні моделі, методи графічного зображення,які сприяють кращому засвоєнню співвідношень між окремими еко-номічними показниками.

Сучасний етап розвитку ринкових відносин у світі характери-зується нестійкістю, значним посиленням конкуренції, що вимагаєвдосконалення існуючих методів підготовки управлінських кадрів,достатньо глибокого знання ними конкретної економіки. У вищихнавчальних закладах України здійснюється багаторівнева підго-товка спеціалістів для різних ланок господарювання. Практикум зекономіки підприємства складений у відповідності з нормативноюпрограмою вивчення дисципліни "Економіка підприємства" і тіснопов'язаний з такими дисциплінами, як «Підприємництво», «Марке-тинг», «Фінанси підприємства», «Менеджмент», «Організація ви-робництва».

Структура кожної теми складається з наступних розділів: осно-вні терміни і поняття - охоплюють найбільш значущі категорії кур-су, якими повинні володіти студенти з предмету «Економіка підпри-ємства» після вивчення відповідної теми; приклади розв'язуваннязадач підібрані таким чином, щоб надати студентам уявлення прорізні сторони діяльності підприємства; тести та задачі для самостій-ного опрацювання необхідні для перевірки засвоєння матеріалу сту-дентами.

Пропонований навчальний посібник стане в нагоді студентамвищих навчальних закладів економічного спрямування які здобу-вають фахову освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр,спеціаліст, а також слухачам курсів післядипломної освіти, підпри-ємцям та усім, кого цікавлять питання управління підприємством.

Навчальний посібник підготовлений колективом авторів кафе-дри теоретичної та прикладної економіки Київського національногоуніверситету імені Тараса Шевченка:

А. В. Шегда, доктор економічних наук, професор - загальне ке-рівництво, передмова;

Т. Б. Харченко, кандидат економічних наук, доцент - розділи1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 16, 17, 18, 21.

Ю. А. Сагайдак, кандидат економічних наук, асистент - розділи4, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 19.

Л. О. Пашнюк, асистент - розділ 20.