РОЗДІЛ 1. ПІДПРИЄМСТВО В ЕКОНОМІЧНІЙСИСТЕМІ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА

магниевый скраб beletage

Доберіть правильне визначення до кожної категорії

1. Юридична особа

2. Сектор економіки

3. Мета підприємства

4. Місія підприємства

5. Колективний договір

6. Виробничо-технічна єдністьпідприємства

7. Економічна єдність підприємства

8. Підприємство

9. Статут

10. Адміністративна функціяпідприємства

11. Технічна функція підприємства

12. Фінансова функція підприємства

13. Комерційна функціяпідприємства

14. Організаційна єдністьпідприємства

самостійний суб'єкт господарювання, створений компетентниморганом державної влади або органом місцевого самоврядування,або іншими суб'єктами для задоволення суспільних та особистихпотреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в поряд-ку, передбаченому Господарським кодексом та іншими законами.

Б) організація, яка має у власності, господарському володін-ні або оперативному управлінні майно, відповідає за своїмизабов'язаннями цим майном, може від свого імені купуватиабо здійснювати майнові та особисті немайнові права, нестизобов'язання, бути позивачем та відповідачем у суді.

забезпечення координації дій всіх працівників, управління пер-соналом та контролю за результатами праці.

Г) виготовлення продукції або проведення досліджень.

Д) наявність постійного трудового колективу, організаційної струк-тури й апарату управління, організаційних та управлінських ре-гламентів, інформаційної бази тощо.

Е) залучення коштів, необхідних для придбання засобів виробни-цтва та реалізації продукції.

Є) побудова організаційної структури, за якої витрати на управ-ління підприємством були мінімальними при збереженні йогоефективності.

Ж) сукупність інституційних одиниць які мають подібні економічні

цілі, функції та поведінку.З) угода між трудовим колективом в особі профспілки та адміні-страцією або власником, яка щорічно переглядається і регулюєїх виробничі, економічні і трудові відносини.И) генеральна (головна) мета створення та функціонування під-приємства.

К) умовне аналітичне поняття, яке використовується для стислого

опису чинників поведінки підприємства.Л) зібрання обов'язкових правил, що регулюють його взаємовідносини зіншими суб'єктами господарювання, а також індивідуальну діяльність.М) єдність усіх структурних підрозділів підприємства, включениху єдиний процес виготовлення продукції або окремих частин го-тового виробу.

Н) єдність методів господарювання, системи обліку та звітності,оцінки діяльності структурних підрозділів.

Тести

Первинною ланкою у структурі національної економіки є:

а)         сукупність юридичних осіб;

б)         підприємство;

в)         сукупність індивідиумів.

Ринкові умови господарювання підприємства не передбачають:

а)         конкуренцію;

б)         централізоване планування;

в)         наявність приватної власності;

г)         свободу підприємницького вибору.

Вкажіть на правильні відповіді серед наведених нижче. Якщоринок збалансовано, то:

а)         покупці та продавці можуть продавати та купувати все, щохочуть, за існуючої ціни;

б)         тенденції зростання чи падіння ціни немає;

в)         кількість пропозиції дорівнює кількості попиту;

г)         всі наведені відповіді правильні;

д)         жодна з наведених відповідей неправильна.

Розділ 1. Підприємство в економічній системі сучасного суспільства

До характерних ознак функціонування підприємства як вироб-ничої системи відносять:

а)         цілеспрямованість;

б)         поліструктурність;

в)         складність;

г)         відкритість;

д)         все вище перелічене.

Головне завдання підприємства полягає у:

а)         задоволенні потреб ринку з метою одержання прибутку;

б)         ефективному використанні основних фондів і оборотних засобів;

в)         підвищенні продуктивності праці й ефективному викорис-танні системи мотивації праці;

г)         підвищенні якості продукції, що випускається.

Основним документом, що регулює діяльність підприємства є:

а)         Господарський кодекс України;

б)         статут;

в)         ліцензія;

г)         патент.

Якщо підприємство належить приватній особі, що наймає дляроботи на ньому інших осіб, це підприємство відноситься до та-кого виду:

а)         сімейне;

б)         індивідуальне;

в)         державне;

г)         приватне.

Підприємство втрачає права юридичної особи і вважається лік-відованим з моменту:

а)         втрати власної печатки;

б)         виключення з державного реєстру;

в)         визнання банкрутом;

г)         створення ліквідаційної комісії.

9. На діяльність підприємства опосередковано впливає:

а)         внутрішнє середовище;

б)         макросередовище;

в)         мікросередовище;

г)         усі відповіді правильні.

Господарська та економічна діяльність підприємства не зале-жить від:

а)         планування його діяльності;

б)         економічних відносин з іншими суб'єктами господарювання;

в)         відносин з місцевими радами;

г)         ціноутворення в межах підприємства.

Колективний договір укладається:

а)         лише на державних підприємствах;

б)         на всіх підприємствах;

в)         лише на підприємствах, де частка держави у майні становитьбільше 50%;

г)         на всіх промислових підприємствах.

Підприємство в ринковому механізмі характеризується:

а)         дією законів попиту і пропозиції;

б)         рівновагою інтересів покупців та продавців;

в)         дією економічних норм та нормативів;

г)         економічною свободою людини.

Класична модель підприємства орієнтована на:

а)         оновлення економічної системи держави;

б)         активне використання нових управлінських рішень для по-стійного зростання економічної та соціальної ефективностіпідприємства;

в)         пошук зовнішніх додаткових джерел ресурсів;

г)         максимально ефективне використання наявних ресурсів.